DSM-راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی5 #روان شناسی و pdf

DSM-راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی5

دانلود

DSM-راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی5 #روان شناسی و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت DSM-راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی5       فهرست 7…………………………………………………………………………………………………… DSM-5 طبقه بندی بخش 1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….45 چگونگی استفاده از دستنامه …………………………………………………………………………………………..59   مقدمه روانپزشکی در ایران سابقهای طولانی دارد. رازی و ابنسینا در کتابهایشان به اختلالهای روانی همچون مالیخولیا، شیدایی (مانیـا)  و سرسام (دلیریوم) اشاراتی داشتهاند. کتابهای طب النفوس و طب الروحانی رازی از قدیمیترین کتابهایی است که در آنها درمـان اختلالات روانی مطرح شده است. ابنسینا هم در کتاب قانون بهتفصیل در مورد بیماریهای روانی ازجمله ترس مرضی، مالیخولیـا و بیخوابی و نحوة درمان آنها توضیح داده است. روانپزشکی نوین با تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 بهصورت نظری در دروس دانشکدة پزشکی و تأسیس اولین بخش روانپزشکی در سال 1329 وارد ایران شد و در اسفند 1345 انجمن روانپزشـکی ایـران بـه ثبت رسید. جامعۀ روانپزشکی ایران و دانشگاههای تربیتکنندة دستیار روانپزشکی از سالها پیش مبنای آموزش خود را بـر اسـاس DSM بنا نهادهاند. و از همان سالهای ابتدای ورود روانپزشکی نوین به ایران تلاشهای زیادی برای ترجمۀ متـون روانپزشـکی و معادلگذاری با بهرهگیری از زبان غنی و ریشهدار فارسی انجام شده است و کتاب پیش رو از زمره این تلاشهـا و برگـردان فارسـی دستنامۀ تشخیصی و آماری اختلالات روانی است. دستنامۀ تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM) تلاشی است از سوی انجمن روانپزشکان آمریکا برای یکدست کردن نظام تشخیصی بالینگران حوزة بهداشت روان و تا بهحال پنج ویرایش آن منتشر شده است.  این دستنامه با ویرایشهای پیاپی در 60 سال گذشته، در تلاش بوده که تعریفی عملیاتی و مستقل از نظرات فرد ارزیاب ارائه نماید و این نظام طبقهبندی بهتدریج به یک مرجع استاندارد اقدامات بالینی در زمینۀ بهداشت روان تبدیل شده است. از آنجا که توصیف دقیق فرایندهای زمینهای آسیبشناختی بیشتر اختلالات روانی امکانپذیر نیست، باید بر این نکته تأکید نمود کـه مـلاكهـای تشخیصـی فعلی بهترین توصیف موجود در مورد نحوة بروز و تشخیصگذاری اختلالات روانی توسط بـالینگران آمـوزش دیـده اسـت. هـدف از تدوین DSM ارائۀ یک راهنمای کاربردی، کارا و قابل انعطاف در سامانبخشی اطلاعاتی است که بتواند به تشخیص دقیق و درمـان اختلالات روانی کمک کند. این راهنمای تشخیصی و آماری ابزاری برای بالینگران، یک منبع آموزشی اساسـی بـرای دانشـجویان و بالینگران و مرجعی برای پژوهشگران این رشته محسوب میشود. DSM مورد استفادة بالینگران و پژوهشگران زیادی با دیدگاههای مختلف (زیستی، روانپویشی، شناختی، رفتاری، بینفردی، خانواده / سیستمها) است کـه همـۀ آنهـا تـلاش مـیکننـد بـرای انتقـال ویژگیهای اساسی بیمارانشان به یک زبان مشترك دست یابند. اطلاعات و یافتهها برای تمام متخصصینی که با جنبههای مختلـف بهداشت روان سروکار دارند. ملاكهای تشخیصی موجز و صریح هستند و هدف از ارائۀ آنها تسهیل ارزیابی عینی تظاهرات علائم در محیطهای مختلف بالینی – بستری، سرپایی، بیمارستان روزانه، روانپزشکی رابط – مشاور، مطبهای خصوصی، و مراقبتهای اولیه و نیز مطالعات همهگیرشناختی اختلالات روانی جمعیت عمومی است. درعینحال DSM-5 ابزاری است در جهـت گـردآوری و ارائـۀ آمارهای صحیح بهداشت عمومی در زمینۀ میزانهای همابتلایی و مرگومیر اختلالات روانی. نهایتاً ملاكهـای تشخیصـی و متـون مربوطه بهعنوان یک درسنامه عمل میکنند که برای دانشجویانی که در ابتدای دورة حرفهای برای فهم و تشخیص اختلالات روانی نیاز به شیوهای ساختار یافته دارند و نیز برای متخصصینی که برای اولینبار به یک اختلال نادر برمیخورند، کمک شایانی میکنند. هر چند انتقاداتی به این نظام طبقهبندی وارد شده اسـت امـا رشـتۀ روانپزشـکی و روانشناسـی بـالینی بـدون تعریفـی عملیـاتی از موضوعات مورد مطالعۀ این حوزه، در دنیای امروز بهسرعت جایگاه خود را از دست خواهند داد و انجام پژوهشهای نظامدار در زمینۀ اثربخشی داروها و مداخلات درمانی دیگر غیر ممکن خواهد شد. آموزش نظام طبقهبندی موجود در این کتاب بایستی بخشی مهم از آموزش تمامی دانشجویان رشتههای مرتبط با سلامت روان باشد و به همین دلیل مطالعۀ آن به تمامی درمانگران، روانپزشکان، روانشناسان بالینی و سایر افراد مرتبط با مسائل بهداشت روان توصیه میشود نوع فایل:Pdf سایز: 410 KB  تعداد صفحه:50 
 • پاورپوینت ارزیابی روشهای مختلف طراحی لرزه‌ای سازه #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت ارزیابی روشهای مختلف طراحی لرزه‌ای سازه شناسه محصول :86872 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 344 حجم فایل: 5.36328125 مگابایت
 • بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی #علوم پایه و docx
 • بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی شناسه محصول :56292 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 140 تعداد بازدید : 566 حجم فایل: 7.21875 مگابایت
 • پاورپوینت ارزیابی در توانبخشی #پزشکی و pptx
 • پاورپوینت ارزیابی در توانبخشی شناسه محصول :103374 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 93 تعداد بازدید : 2029 حجم فایل: 486.9414063 مگابایت
 • پاورپوینت اختلال اسکیزوفرنی چیست #روان شناسی و pptx
 • پاورپوینت اختلال اسکیزوفرنی چیست شناسه محصول :87195 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 56 تعداد بازدید : 521 حجم فایل: 1.012695313 مگابایت
 • پاورپوینت معماری آرامگاه ابوعلی سینا #معماری و pptx
 • پاورپوینت معماری آرامگاه ابوعلی سینا شناسه محصول :103837 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 1188 حجم فایل: 2.19 مگابایت
 • پروپزال بررسی رابطه اقلام تعهدی و فعالیتهای تامین مالی خارجی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران #حسابداری و docx
 • پروپزال بررسی رابطه اقلام تعهدی و فعالیتهای تامین مالی خارجی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شناسه محصول :51521 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 409 حجم فایل: 0.0546875 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *