پیشینه و مبانی نظری ویژگی های شخصیتی #علوم تربیتی و docx

پیشینه و مبانی نظری ویژگی های شخصیتی

دانلود

پیشینه و مبانی نظری ویژگی های شخصیتی #علوم تربیتی و docx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت پیشینه و مبانی نظری ویژگی های شخصیتی   توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA) نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 13 2-2- معنا و مفهوم شخصیت …………………………………………………………………………………………… 14 2-3- تعاریف شخصیت …………………………………………………………………………………… 16 2-4- تاریخچه ارزیابی شخصیت……………………………………………………………………………….. 18 2-4-1- طالع بینی ، كف بینی و جمجمه شناسی…………………………………………………………. 19 2- 5 – عوامل موثر در شكل گیری شخصیت ……………………………………………………….. 24 2-5-1 – عوامل فردی……………………………………………………………………………………   24  2-5-2 – عوامل محیطی……………………………………………………………………………………………  25 2-6 –  نظریه زیگموندفروید……………………………………………………………………………………………  28 2-7 – ساختار شخصیت………………………………………………………………………………….29 2-8 – ساختار شخصیت انسان از نظر فروید………………………………………………………….29 2-8-1- نهاد……………………………………………………………………………………………………………………29 2-8-2 – من یا خود…………………………………………………………………………………… 30 2-8-3- من برتر یا فراخود ……………………………………………………………………………………………….30 2-9 – نظریه ویژگی های شخصیتی از نظر فروید…………………………………………………………………. 31 2-10 – مراحل رشد روانی – جنسی از نظر فروید………………………………………………………. 31 2-10-1 – مرحله دهانی…………………………………………………………………………………. 31 2-10-2 – مرحله مقعدی…………………………………………………………………………………………………. 32 2-10-3 – مرحله آلتی ……………………………………………………………………………………………………..32 2-10-4 – مرحله نهفتگی…………………………………………………………………………….. 33 2-10-5- مرحله تناسلی …………………………………………………………………………………………………. 33 2-11- نظریه ی تحلیلی یونگ ……………………………………………………………………………………….  33 2-12- ساختار شخصیت از نظریه یونگ…………………………………………………………………………… 34 2-12-1- من یا خود………………………………………………………………………………………….. 34 2-12-2- ناهشیار فردی………………………………………………………………………………………………….. 34 2-12-3- نا هشیار جمعی……………………………………………………………………………………………….. 34 2-12-4- صورت های ازلی یا كهن الگو……………………………………………………………………………..34 2-12-4-1- پرسونا یا نقاب……………………………………………………………………………35 2-12-4-2- سایه………………………………………………………………………………………………… 36 2-12-4-3- آنیما و آینموس……………………………………………………………………………………………. 36 2-12-4-4- خود…………………………………………………………………………………………………………….36 2-13- سنخ های شخصیت در نظریه یونگ…………………………………………………………………………..37 2-13-1-  برونگرای متفكر……………………………………………………………………………………………..  37 2-13-2-  برونگرای احساسی…………………………………………………………………………………………. 38 2-13-3- برونگرای حسی…………………………………………………………………………………………………38 2-13-4-  برونگرای شهودی………………………………………………………………………………………….  38 2-13-5- درونگرای متفكر………………………………………………………………………………………………..38 2-13-6- درونگرای احساسی…………………………………………………………………………………………….38 2-13-7- درونگرای حسی………………………………………………………………………………………………..38 2-13-8- درونگرای شهودی……………………………………………………………………………………………..39 2-14- دیدگاه آیزنگ در زمینه شخصیت……………………………………………………………………………..40 2-15- روش تحقیق آیزنگ در زمینه شخصیت……………………………………………………………………..40 2-16- دیدگاه آدلر در مورد شخصیت…………………………………………………………………………………43 2-17- نظریه آلفود آدلر…………………………………………………………………………………………………….44 2-18- اصول عمده نظریه آدلر……………………………………………………………………………………………44 2-19- نظر آدلر در مورد شكل گیری شخصیت…………………………………………………………………..  45   2-20- تیپ های شخصیتی در مورد آلپورت………………………………………………………………….46 2-20-1- صفات اعظم……………………………………………………………………………………………………..47 2-20-2- صفات مركزی…………………………………………………………………………………………………..47 2-20-3- صفات ثانوی…………………………………………………………………………………………………….47 2-21- رویكرد آلپورت به شخصیت…………………………………………………………………………………..47 2-22- ساختار شخصیت از نظر آلپورت………………………………………………………………………………48 2-23- ویژگی های شخصیتی در نظریه گوردون آلپورت………………………………………………………..49 2-23-1- ویژگی های اصلی……………………………………………………………………………………49 2-23-2- ویژگی های مركزی…………………………………………………………………………………………. 49 2-23-3- ویژگی های ثانوی……………………………………………………………………………………………..50 2-24- پخته شدن شخصیت از نظر آلپورت………………………………………………………………………….50 2-25- تیپ های شخصیتی………………………………………………………………………………………………..51 2-25-1- طبقه بندی كرچمر…………………………………………………………………………………………….52 2-25-1-1- طبقه پیك نیك………………………………………………………………………………………………52 2-25-1-2- طبقه لپتوزوم………………………………………………………………………………………………  52 2-25-1-3- طبقه سنخ پهلوانی………………………………………………………………………………………….53 2-25-2- طبقه بندی شلدن………………………………………………………………………………………………53 2-25-2-1- اندومورفی…………………………………………………………………………………………………….54 2-25-2-2- موزومورفی………………………………………………………………………………..54 2-25-2-3- اكتومورفی…………………………………………………………………………………………………….54 2-26- پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………. 55 2-27- عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان……………………………………………………………55 22-28- تجربه معلمان…………………………………………………………………………………………………….. 61 2-29- مهارت معلم………………………………………………………………………………………………………… 61 2-30-  نگرش معلم…………………………………………………………………………………………………. 61 2-31- اهمیت و ضرورت دوره ی ابتدایی……………………………………………………………………….62 2-32- ویژگی دانش آموزان دوره ی ابتدایی…………………………………………………………………………63 2-33-  ویژگی های معلم در دوره ابتدایی………………………………………………………………………….. 67 2-33-1- ویژگی های شخصی معلم………………………………………………………………..68 2-33-2- ویژگی های حرفه ای و فنی معلم………………………………………………………………………….69 2-33-3- مهارت در برقراری روابط و مناسبات شخصی…………………………………………………………70 2-33-  پیشینه های تحقیق……………………………………………………………………………………   72 2-34- خلاصه مطالعات انجام گرفته در فصل 2………………………………………………………78   2-1- مقدمه:  هر انسان رویدادهای در نوع خود منحصر به فرد است. با وجود این، بین بسیاری از انسانها و رویدادهای زندگی آنها، آنقدر شباهت وجود دارد که بتوان نکات مشترکی را در نظر گرفت. و درست همین الگوهای رفتاری که روان شناسان شخصیت در پی درک آنند. روان شناس شخصیت برای کلیت فرد و تفاوتهای فردی اهمیت خاصی قائل است اگرچه روان شناسان شخصیت وجود شباهتهای بین افراد را قبول دارند، توجه آنها بیش تر به تفاوتهای افراد از یکدیگر معطوف می باشد. چرا عده ای موفق اندو بعضی نا موفق    اند؟  تنوع استعدادها از کجا ناشی می شود ؟ چرا برداشت های افراد از امور متفاوت است؟(پروین و جان،1381). «شخصیت را بر مبنای صفت بارز، مسلط یا شاخص فرد نیز تعریف کرده اند و بر این اساس است که افراد را دارای شخصیت برون گرا یا درون گرا یا پرخاشگر[1] و امثال آن می دانند. درواقع چنین فرض می شود که در شرایط مختلف، حالت بارز، یکی پرخاشگری و دیگری درون گرایی است. این گونه برداشت از شخصیت، در محدودۀ تیپ شناسی می گنجد. اشکال عمدۀ آن هم این است که با این گونه تقسیم بندی، در نظر گرفته نمی شود که فرد انسان بر حسب شرایط و اوضاع و احوال، پرخاشگر یا درون گرا می شود، نظریه پردازان شخصیت، این پدیده را از جنبه ی ارزشی آن مورد بحث قرار نمی دهند، یعنی نمی گویند فلان شخصیت بد یا خوب است. نظری اجمالی به تعاریف شخصیت، نشان می دهد که تمام معانی شخصیت را نمی توان در یک نظریه خاص یافت، بلکه در حقیقت، تعریف شخصیت به نوع نظریۀ هر دانشمند بستگی دارد. برای مثال، کارل راجرز[2]، شخصیت را یک خویشتن[3]سازمان یافتۀدایمی می داند که محور تمام تجربه های وجودی ماست. یا گردن آلپورت[4]، شخصیت را مجموعه عوامل درونی ای که تمام فعالیت های فردی را جهت می دهد ، تلقی می کند. جی. بی . واتسُن[5] پدر رفتارگرایی، شخصیت را مجموعۀ سازمان یافته ای از عادات می پندارد. اریک اریکسن[6] روانپزشک و روانکاو مشهور زمان ما، معتقد است که رشد انسان در قالب یک سلسله مراحل و وقایع روانی- اجتماعی صورت می پذیرد و شخصیت انسان، تابع نتایج آن هاست. جورج کلی[7] یکی از روان شناسان شناختی معاصر، روش خاص هر فرد را در جستجو برای تفسیرمعنای زندگی شخصیت او می داند، و بالاخره زیگموند فروید[8] عقیده دارد که شخصیت از نهاد، خود و فراخود ساخته شده است»(شاملو، 1382،ص16). 1-Aggressve 1-Carl Rogers 2-self 3-Alport 4-Watson 5-Erikson 6-G.Kelly 7-S.freud
 • پاورپوینت تاثیر جبران خدمات در مدیریت منابع انسانی #علوم تربیتی و pptx
 • پاورپوینت تاثیر جبران خدمات در مدیریت منابع انسانی شناسه محصول :90793 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 402 حجم فایل: 0.35546875 مگابایت
 • پاورپوینت دلبستگی شغلی #مدیریت و pptx
 • پاورپوینت دلبستگی شغلی شناسه محصول :95573 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 232 حجم فایل: 606.4472656 مگابایت
 • پاورپوینت معماری هخامنشیان (بخش دوم) #معماری و pptx
 • پاورپوینت معماری هخامنشیان (بخش دوم) شناسه محصول :67809 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 389 حجم فایل: 4.993164063 مگابایت
 • پاورپوینت اکولوژی عمومی #زیست شناسی و ppt
 • پاورپوینت اکولوژی عمومی شناسه محصول :97206 موضوع : زیست شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 68 تعداد بازدید : 561 حجم فایل: 4602.401367 مگابایت
 • پاورپوینت اثر تغییر آب و هوا بر توریسم #معماری و pptx
 • پاورپوینت اثر تغییر آب و هوا بر توریسم شناسه محصول :72336 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 141 تعداد بازدید : 326 حجم فایل: 31.51660156 مگابایت
 • پاورپوینت فرار مغزها: بحثي نظري دربارة مهاجرت نيروي انساني پرورده #علوم اجتماعی و ppt
 • پاورپوینت فرار مغزها: بحثي نظري دربارة مهاجرت نيروي انساني پرورده شناسه محصول :98593 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 456 حجم فایل: 581.2216797 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *