پیشینه و مبانی نظری توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی #جغرافیا و docx

پیشینه و مبانی نظری توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی

دانلود

پیشینه و مبانی نظری توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی #جغرافیا و docx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت پیشینه و مبانی نظری توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی   جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)   مقدمه………………………………………… 9 2-1.­تعاریف ومفاهیم……………………………. 10 2-1-1.مفهوم مسکن …………………………….. 10 2-1-2.مسکن روستایی……………………………. 11 2-1-3.پایداری و توسعه پایدار…………………… 14 2-1-4.توسعه پایدار روستایی…………………….. 15  2-1-5.مسکن پایدار روستایی…………………….. 17 2-2.مسکن و نظریات مربوط به آن………………….. 17 2-3.اهمیت مسکن در زندگی انسان………………….. 18 2-4.نقش مسکن درفرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی و اهمیت آن  19 2-5.روشهای اساسی تامین مسکن……………………. 20 2-5-1.ارتقای کیفیت سکونت………………………. 20 2-5-2.تامین زمین و خدمات………………………. 21 2-5-3.اهداف روش تامین زمین و خدمات……………… 21 2-5-4.روش توانمند سازی………………………… 22 2-6.عوامل موثر در تدوین استاندارد های مسکن………. 23 2-6-1.زیانهای ناشی از بی دقتی در تدوین استانداردهای مسکن  23 2-6-2.استانداردهای مسکن……………………….. 23 2-6-3.شکل مطلوب مسکن………………………….. 24 2-6-4.استحکام مسکن……………………………. 24 2-7.جایگاه مسکن روستایی در توسعه پایدار روستایی….. 24 2-9.  شاخص ها ی تبیین کننده توسعه پایدار و توسعه پایدار روستایی    26 2-10.اصول طراحی مسکن پایدار روستایی…………….. 27 2-10-1.موارد اکولوژیکی ……………………….. 27 2-10-1-1.مسکن پایدار و طراحی منظر……………….. 27 2-10-1-2.مسکن پایدار و اقلیم……………………. 27  2-10-1-3.مسکن پایدار و حفاظت از منابع آبی……….. 28 2-10-1-4.مسکن پایدار و پیوند با طبیعت……………. 28 2-10-2.موارد اجتماعی………………………….. 29 2-10-2-1.مسکن پایدار و فرهنگ ساکنین……………… 29 2-10-2-2.مسکن پایدار و کاربریهای مختلط…………… 29 2-10-2-3.مسکن پایدار و تراکم……………………. 29  2-10-2-4.مسکن پایدار و رابطه انرژی و سلامت……….. 30 2-10-3.موارد اقتصادی………………………….. 30 2-10-3-1.مسکن پایدار و عوامل تکنیکی……………… 30 2-11.شاخص­های مسکن پایدار در تجارب جهانی…………. 30 2-11-1.شاخص های توسعه پایدارمسکن در ایران……….. 33 2-12.سیاست های مسکن در برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب    34 2-12-1.سیاست های مسکن در برنامه های قبل از انقلاب…. 34 2-12-2.سیاستهای مسکن در برنامه های عمرانی بعد از انقلاب 35 2-13.روش شناسی پژوهش………………………….. 36 2-13-1. روش تحقیق…………………………….. 36 2-13-2.تعیین حجم نمونه………………………… 37 2-13-3.تجزیه و تحلیل داده­ها……………………. 38 2-13-4.اجزای پرسشنامه…………………………. 38 2-14.شاخص های مسکن پایدارمورد استفاده  در این تحقیق. 39   مقدمه مطالعه و تحقیق در شرایط سکونتگاههای روستایی ، در محورمطالعات جغرافیای روستایی قرار می­گیرد . جغرافیای روستایی به بررسی و شناخت ساختاری-کارکردی اجتماع روستایی با توجه به اهمیت و نقش نیروهای گوناگون طبیعی و انسانی می پردازد . همچنین برپایی فضایی حاصل از فعالیت های زراعی و غیر زراعی روستایی و نیز ساختارها و کارکردهای گوناگون در مکان وظیفه اصلی جغرافیای روستایی است ، اساسی­ترین هدف جغرافیای روستایی را می توان ایجاد فضای حیاتی مناسب وپایدار برای روستاییان عنوان نمود . این هدف در جغرافیا و برنامه ریزی روستایی با برنامه ریزی شهری و منطقه ای قابل دستیابی میباشد که نهایتا هدف کلان آن یعنی توسعه یکپارچه یا همه جانبه روستایی را دنبال می کند . با مشخص شدن لزوم دخالت دانش جغرافیا در حیطه مطالعات روستایی می­توان اکنون جایگاه مباحث پایداری و ناپایداری سکونتگاههای روستایی را در چارچوب این علم چنین بیان نمود . شهر و روستا در عرصه سرزمین ملی ، ساختار فضایی ویژه­ای را به صورت یک سیستم باز و نظام شکل می دهند اگر به دلیل جزیی ازنظام ، پیوسته و مداوم در برخورد با سایر اجزا قرار گیرد و روابط سیستمی حاکم بر نظام دچار آشفتگی گردد، ضعف و رکود و در نهایت نابودی مجموعه سیستم فراهم خواهد شد . بنابراین عرصه های روستایی ، به عنوان پدیده های مکانی- فضایی برآیندی از عوامل و عناصر مکان ساز ، نظام اکولوژیک ،پیشینه تاریخی ، فرهنگی ، سیاست گذاری اجتماعی و اقتصادی ، نظام و نگرش حاکم بر فضاست . پس هرگاه در خلال فرایندهای فضایی در توالی عملکردها ، عوامل فوق از نظر زمانی ، متاثر از نیروهای درونی و برونی در مقابل یا مکان قرار گیرند ، کالبد آن به لحاظ عملکرد تضعیف گشته ، از پاسخ گویی به نیازهای آنی و آتی ساکنانش باز می ماند و این سرآغاز رکود و گاهی اضمحلال جایگاه عرصه­های روستایی در شبکه عام سکونتی سرزمین است . نهایتا میتوان بیان نمود هرگونه برنامه ریزی توسعه نواحی روستایی  بدون داشتن آگاهی کامل از توان سکونتگاههای روستایی در جهت ایجاد تعادلی پویا تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی در طی روندهای زمانی و مکانی کاری بیهوده میباشد . به عبارت دیگر مجموعه­ای از عوامل و فرایندهای طبیعی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، تاریخی ، نظامات سیاسی و ایدئولوژیکی بصورت متغیرهای مختلفی که بر یکدیگر اثر متقابل دارند ، بصورت سیستم ، باعث پیدایش و استقرار سکونتگاههای انسانی اعم از شهر و روستا در پهنه ای از سرزمین شده که این عوامل و فرایندها به همراه تعامل و مناسبات متقابل بین سکونتگاهها ، ساختار فضایی ویژه ای را به صورت یک نظام سیستم شکل می دهد . تا زمانی که جایگاه و نقش هر یک از اجزاء در کل نظام بر اساس توانایی­های درونی آن بوده و عملکرد و کارکرد هر جزء مکمل اجزای دیگر باشد ، تداوم و توسعه نظام را در پی داشته و هر سکونتگاه قادر به پاسخگویی به نیازهای اساسی ساکنانش خواهد بود . اما اگر به دلایلی اجزای این نظام ، پیوسته در تقابل با سایر اجزای قرار گرفته و یا روابط سیستمی حاکم بر مجموعه نظام دچار اختلال گردد، زمینه ضعف ، رکود متلاشی شدن ساختار آن فراهم خواهد شد (افشاری ، 1388: 13-10) .   2-1.­تعاریف ومفاهیم 2-1-1.مفهوم مسکن اکثر کشورهای درحال توسعه همگی بر این نظر هستند که تعریف مسکن به یک واحد مسکونی محدود نمی شودبلکه محیط مسکونی را در بر می گیرد . براساس مطالعاتی که در هندوستان صورت گرفته ،مفهوم مسکن علاوه بر ساخت فیزیکی که­ یک خانواده به عنوان سرپناه مورد استفاده قرارمی­دهد،کل محیط مسکونی را شامل می­شود که شامل کلیه خدمات وتسهیلات ضروری مورد نیاز برای بهزیستی خانواده و طرحهای اشتغال،آموزش و تندرستی افراد است، همچنین مسکن به مجموعه ای از تسهیلات گفته می­شود که به منظور ارائه خدمات فشرده و در یک مکان فیزیکی قرار دارد. این واژه بدان معناست که مفهوم مسکن با توجه به شرایط اجتماعی ،اقتصادی و خانوادگی تغییر می کند(مخبر،18:1363). به عبارت دیگرمسکن چیزی بیش از سرپناه صرفا فیزیکی است و کلیه خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهتر زیستن انسان را شامل می شودو باید حق تصرف نسبتا طولانی و مطمئن برای استفاده کننده فراهم باشد(k.napp.1982.35).
 • گزارش کاراموزی دفتر فنی پارسه #فنی و مهندسی و doc
 • گزارش کاراموزی دفتر فنی پارسه شناسه محصول :54358 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 240 حجم فایل: 0.098632813 مگابایت
 • پاورپوینت بررسی بانكداری الكترونیك #علوم انسانی و ppt
 • پاورپوینت بررسی بانكداری الكترونیك شناسه محصول :90533 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 195 حجم فایل: 0.853515625 مگابایت
 • پاورپوینت راهنماي استفاده از توتال استيشن لايكا #فنی و مهندسی و ppt
 • پاورپوینت راهنماي استفاده از توتال استيشن لايكا شناسه محصول :99214 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 165 حجم فایل: 1098.185547 مگابایت
 • پاورپوینت کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی فرسایش خاك #جغرافیا و ppt
 • پاورپوینت کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی فرسایش خاك شناسه محصول :72337 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 136 تعداد بازدید : 410 حجم فایل: 40.62402344 مگابایت
 • پاورپوینت طراحی منظر شهر درگذر تاریخ #شهرسازی و pptx
 • پاورپوینت طراحی منظر شهر درگذر تاریخ شناسه محصول :101618 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 69 تعداد بازدید : 356 حجم فایل: 33403.89844 مگابایت
 • پاورپوینت بدیع (رشته ادبیات و زبان فارسی) #زبان و ادبیات فارسی و ppt
 • پاورپوینت بدیع (رشته ادبیات و زبان فارسی) شناسه محصول :91228 موضوع : زبان و ادبیات فارسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 145 تعداد بازدید : 690 حجم فایل: 0.094726563 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *