پیشینه و مبانی نظری ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی #علوم انسانی و docx

پیشینه و مبانی نظری ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی

دانلود

پیشینه و مبانی نظری ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی #علوم انسانی و docx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت پیشینه و مبانی نظری ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی   جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)   فهرست ادبیات نظری  و پیشینه تحقیق. 12 بخش اول : 13 مسئولیت اجتماعی. 13 2-1مقدمه: 14 2-2 مسئولیت اجتماعی شرکت : 14 2-3 ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی: 16 2-4 ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت ها و جایگاه مسئولیت اجتماعی : 16 2-5 سیر تکامل تدریجی مسئولیت اجتماعی. 17 2-5-1 مسئولیت اجتماعی چگونه رشد و تغییر کرد؟ 17 2-5-2 از نوع دوستی تا نوع دوستی استراتژیک.. 18   2-5-3 از سرمایه گذاری به سرمایه گذاری موقعیت اجتماعی. 18   2-5-4 از کارآفرینی تا کارآفرینی اجتماعی. 18   2-5-5 از مسئولیت اجتماعی شرکت تا سودآوری. 18   2-6 ابعاد سه گانه مسئولیت اجتماعی در سطح کلان : 18   7-2 سطوح مسئولیت اجتماعی : 19   2-8 اهمیت مسئولیت اجتماعی سازمان ها 19   2-9 دیدگاه های نظری پیرامون مسئولیت اجتماعی: 21   2-9-1 دیدگاه های موافقان و مخالفان. 22   2-9-2 دیدگاه به حداكثر رساندن سود خالص… 23   2-9-3دیدگاه به حداكثر رساندن سود معین. 23   2-9-4 دیدگاه آگاهی اجتماعی و الگوی ذینفعی. 24   2-9-5 دیدگاه خدمات اجتماعی. 24   2-9-6  دیدگاه ستی. 24   2-9-7نظریات فریدمن. 28 2-9-8 نظریات پیتردراکر. 29 2-10 مدل های مسئولیت اجتماعی. 30 2-10-1 مدل مسئولیت اجتماعی دیویس.. 30 2-10-2 مدل مسئولیت اجتماعی کارول. 31 2-10-3 مدل مسئولیت اجتماعی والاس.. 32 2-11 مسئولیت اجتماعی، پیش فرض پاسخ گویی اجتماعی. 32 2-12مسئولیت اجتماعی ذینفعان. 33 2-13 پیوستار مسئولیت اجتماعی. 33 2-14 اصول دهگانه مسئولیت اجتماعی: 34 2-15 ایجاد ارزش از طریق مسئولیت اجتماعی. 34 2-16 رهیافت های مسئولیت اجتماعی. 35 2-17 استراتژی های مسئولیت اجتماعی. 36 2-18 سرمایه اجتماعی. 39 2-19ابعاد و مؤلفه های تشكیل دهنده سرمایه اجتماعی. 40 2-20 مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی. 40 2-21مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان مزیت رقابتی. 42 2-22 مزایای مسئولیت اجتماعی در تجارت. 44 2-23 مسئولیت اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف کننده : 45 2-24 تأثیر برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت بر خرده فروش و مشتری. 47 2-24-1 ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تصویر فروشگاه نزد خرده فروش.. 47 2-24-2 تصویر فروشگاه نزد خرده فروش ،رضایت و وفاداری مشتری. 48 2-25 اثر مسئولیت اجتماعی در کسب و کار. 48 2-26 دلایل روی آوردن شرکت ها به مسئولیت اجتماعی. 50 2-27 تأثیر مسئولیت اجتماعی در بازاریابی و رفتار خرید مصرف کننده 51 2-28مدل تحقیق. 53 بخش دوم: 54 2-29 مراکز خرید و فروشگاه های زنجیره ای. 55 2-29-1 تاریخچه ایجاد مراکز خرید و فروشگاه های زنجیره ای: 55 2-29-2  انواع فروشگاه ها : 56 30-2اصول مکان یابی مراکز خرید و فروشگا ه ها: 57 31-2مصرف کنندگان و عوامل موثر بر جذابیت مراکز خرید 59 بخش سوم : 60 هایپراستار. 60 2-31 مرکز خرید هایپر استار. 61 2-32مسئولیت اجتماعی مراکز خرید و فروشگاه های زنجیره ای: 63 بخش چهارم : 66 پیشینه داخلی و خارجی. 66     بخش اول : مسئولیت اجتماعی   2-1مقدمه: چون سازمان ها جزئی از جامعه می باشند و اثر عمده ای برسیستم اجتماعی دارند، تمامی اقدامات آنها باید به گونه ای باشد که اثرات مثبت حاصل از فعالیت خود را به حداکثر رسانده و اثرات منفی را نیز به حداقل برسانند و تلاششان در جهت برطرف کردن نیازها، خواسته ها و نگرانی های جامعه باشد.بنابراین مسئولیت اجتماعی شرکت ها تدابیر و اقدامات خاصی در زمینه کارکنان ،مصرف کنندگان ،سهامداران ،تأمین کنندگان، حمایت های زیست محیطی، حقوق بشر ، اخلاق،اطاعت از قوانین و مقررات و کمک های خیریه می باشد. در واقع توسعه و اجرای این استراتژی ها در این حوزه ها از ابعاد کلیدی مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد. مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها این اجزاء را به هم وصل کرده و فعالیت های سازمان ها را حول یک چارچوب خاص که حمایت کننده کسب و کارها و ذینفعان اصلی است را سامان می بخشد. در این فصل ابتدا به تعریف مسئولیت اجتماعی و شناخت مفهوم آن و اهمیت ، مؤلفه ها و  ارزش های مسئولیت اجتماعی می پردازیم. در ادامه این فصل مباحث مربوط به  جذابیت مراکز خرید و  معرفی   مرکز خرید هایپراستارمی پردازیم. در انتها به ادبیات موجود درخصوص این تحقیق در داخل و خارج می پردازیم . 2-2 مسئولیت اجتماعی شرکت : مسئولیت اجتماعی شرکت ها با روابط بین شرکت ها و جامعه سر و کار دارد. به طور مشخص این مفهوم به بررسی تأثیرات فعالیت های شرکت ها روی افراد و جامعه می پردازد.. این مفهوم از طیفی با معانی اقدامات نوع دوستانه  و بشردوستانه و آگاهی و وجدان عمومی شرکت ها تا متعهد بودن به رعایت اخلاق و قانون وفعالیت نوع دوستانه ای که به بهبود رفاه اجتماعی و عمومی منجر شود را در بر  می گیرد. بسیاری آن را معادل یك نوع مشروعیت و متعلق بودن می دانند و عده محدودی نیزآن را معادل مجموعه ای از تعهدات سپرده شده به شرکت ها برای اجرای استاندارد رفتاری درتجارت می دانند. بعضی از آن معنی تعهد یا مسئولیت قانونی را برداشت می کنند، برای دیگران این به معنی رفتاری مسئولانه و اجتماعی بر حسب رعایت مسائل اخلاقی است. برای برخی دیگر معنی آن مسئول بودن است، خیلی ها آن را معادل هدایای صدقه ای و کمك های خیریه می دانند، بعضی آن را به معنی آگاهی اجتماعی می پندارند. بسیاری از آنانی که مشتاقانه این مفهوم را پذیرفته اند آن را به معنی مشروعیت و مقبولیت می دانند، تعدادی هم آن را به مثابه نوعی وظیفه محول شده برای اعمال ضوابط رفتاری عالی تر بر روی بنگاههای اقتصادی وبازرگانان و نه شهروندان  می پندارند. (امیدوار ، 1387،32 ) کمیسیون اروپا مسئولیت اجتماعی شرکتها را مفهومی می داند که به موجب آن،شرکت ها مسائل زیست محیطی و اجتماعی را با فعالیت های تجاری و تعاملات خود با ذینفعان، بر مبنایی داوطلبانه، توأم می کنند. کمیسیون اروپا معتقد است علی رغم آنکه در این مفهوم، تعداد روزافزونی ازشرکتها مشمول فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتها می گردند و طیف گسترده ای از رویكردها به مسئولیت اجتماعی شرکتها وجود دارد ، اما توافق  گسترده ای درباره خصوصیات اصلی آن وجود دارد: مسئولیت اجتماعی شرکتها حرکتی توسط شرکتهای تجاری، فراتر رفتن از حداقل الزامات قانونی است که به صورت داوطلبانه پذیرفته شده است، زیرا موسسات اقتصادی آن را جزو منافع بلند مدت خود تلقی می کنند. بدین ترتیب کمیسیون اروپایی عملكرد درونی (واقعیت اصلی) مسئولیت اجتماعی شرکتها را به رفتارهای تجاری مربوط می داند که آن را از امور بشر دوستانه وخیر خواهانه شرکت ها جدا کرده و آن را در عملكردهای خود شرکت تعریف می کند. تأکید بر روی منافع اقتصادی از ملاحظات سیاسی و زیستی ناشی می شود که بطور خاص به قضیه مسئولیت اجتماعی شرکت ها اشاره می کند. (کمیسیون اروپا،2001 ،5 ) گریفن و بارنی مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند؛ «مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد». درک فرنچ و هینر ساورد در کتاب:فرهنگ مدیریت در مورد مسئولیت اجتماعی می نویسند، مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای است بر عهده موسسات خصوصی، به این معنا که تأثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارد. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی مانند: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیراخلاقی و آگاه کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه.
 • رفتار سازه ها تحت بار زلزله #عمران و ساختمان و docx
 • رفتار سازه ها تحت بار زلزله شناسه محصول :53356 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 207 تعداد بازدید : 504 حجم فایل: 14.35253906 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی روان‌شناسی نوجوان #روان شناسی و pptx
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی روان‌شناسی نوجوان شناسه محصول :101325 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 67 تعداد بازدید : 250 حجم فایل: 523.9785156 مگابایت
 • مبانی و پیشینه نظری فرسودگی شغلی و حمایت شغلی #روان شناسی و docx
 • مبانی و پیشینه نظری فرسودگی شغلی و حمایت شغلی شناسه محصول :68275 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 272 حجم فایل: 0.043945313 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل هتل تفریحی لوکس دوقلو سنگاپور #معماری و ppt
 • پاورپوینت تحلیل هتل تفریحی لوکس دوقلو سنگاپور شناسه محصول :97558 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 273 حجم فایل: 5121.401367 مگابایت
 • پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی چیست #علوم تربیتی و pptx
 • پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی چیست شناسه محصول :90655 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 401 حجم فایل: 0.275390625 مگابایت
 • پاورپوینت بررسی رابطه طبیعت و ساختمان (معماری سبز) #معماری و pptx
 • پاورپوینت بررسی رابطه طبیعت و ساختمان (معماری سبز) شناسه محصول :102540 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 118 تعداد بازدید : 259 حجم فایل: 2743.291016 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *