پاورپوینت کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز #مدیریت و pptx

پاورپوینت کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز

دانلود

پاورپوینت کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز #مدیریت و pptx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت پاورپوینت کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی   فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 312 اسلاید کتاب مدیریت مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی از جمله منابع مهم درس مدیریت رفتار سازمانی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت کل این کتاب که مشتمل بر هفده فصل است، می باشد که عناوین این فصلها نیز به شرح زیر است: فصل اول: پیش درآمدی بر رفتار سازمانی فصل دوم: رفتار سازمانی در سطح جهانی فصل سوم: مبانی رفتار فرد فصل چهارم: مفاهیم اصلی انگیزش فصل پنجم: انگیزش، از مفاهیم تا کاربرد فصل ششم: تصمیم گیری فردی فصل هفتم: مبانی رفتار گروه فصل هشتم: شناخت تیم فصل نهم: ارتباطات فصل دهم: رهبری فصل یازدهم: قدرت و سیاست فصل دوازدهم: تعارض و مذاکره فصل سیزدهم: ساختار سازمانی فصل چهاردهم: تكنولوژی و طرح ریزی شغل فصل پانزدهم: ارزیابی عملكرد و سیستم پاداش فصل شانزدهم: فرهنگ سازمانی فصل هفدهم: تغییر و بهبود سازمانی بخشهای عمده این فایل به تفکیک هر فصل شامل موارد زیر می باشد: فصل اول: پیش درآمدی بر رفتار سازمانی ارائه تعریفی از رفتار سازمانی هدفهای رفتار سازمانی بهبود کیفیت و بازدهی اساس و پایه های مدیریت کیفیت جامع نیروی کار گوناگون واکنش در برابر جهانی شدن سازمان نوآوری و ایجادتغییر سازش با پدیده ای به نام تغییرات سرسام آور کم شدن وفاداری کارکنان بهبود رفتار از نظر اخلاقی سطوح تجزیه و تحلیل رفتار سازمانی فصل دوم: رفتار سازمانی در سطح جهانی مقدمه تفاوت کارگران آمریکایی با ژاپنی شرکت های چندملیتی رویارویی با مسائل بین المللی ارزیابی تفاوت بین کشورها تحقیقات تفاوتهای فرهنگی تحقیق کلاکهان و استرادبک رابطه با محیط  توجه به زمان ماهیت فرد توجه به فعالیت  توجه به مسئولیت مفهوم فضا تحقیق هاف استد  فردگرایی در مقایسه با جمع گرایی اختلاف در قدرت  اجتناب از پدیده عدم اطمینان  مردسالاری در مقایسه با زن سالاری نمونه هایی از ابعاد فرهنگی در تحقیق هاف استد فصل سوم: مبانی رفتار فرد مقدمه تعریف نگرش رضایت شغلی عوامل تعیین کننده رضایت شغلی ناهمسانی شناختی تعریف شخصیت شانزده ویژگی شخصیتی الگوی مبتنی بر پنج ویژگی شخصیتی سایر ویژگیهای شخصیتی كانون كنترل خودكامگی  ماكیاولی گری سازش با عوامل محیطی  خطر پذیری تناسب شخصیت با شغل ادراک تئوری اسنادی یادگیری فرایند یادگیری فصل چهارم: مفاهیم اصلی انگیزش انگیزش چیست؟ فرایند اصلی انگیزش نخستین نظریه های انگیزش نظریه سلسله مراتب نیاز ها تئوریX و تئوری Y مفروضات تئوری x مفروضات تئوری y تئوری بهداشت – انگیزش تئوری بهداشت – انگیزش هرزبرگ انگیزاننده ها و نگهدارنده ها از دیدگاه هرزبرگ تئوری های نوین انگیزش تئوری مبتنی بر نیازهای سه گانه نظریه تعیین هدف  تئوری تقویت رفتار نظریه برابری  نظریه انتظار نظریه انتظار وروم مدل نظریه انگیزش وروم استدلال نظریه انتظار الگوی ساده نظریه انتظار فصل پنجم: انگیزش، از مفاهیم تا کاربرد مدیریت مبتنی بر هدف چیست ؟ چهار ركن اصلی مدیریت مبتنی بر هدف رابطه بین مدیریت مبتنی بر هدف و نظریه تعیین هدف مدیریت مبتنی بر هدف در مرحله عمل تعدیل رفتار تعدیل رفتار در رفتار سازمانی تعدیل رفتار در مرحله عمل مشاركت كاركنان مشاركت كاركنان چیست ؟ نمونه هایی از برنامه های مشاركت كاركنان برنامه های مبتنی برحقوق متغیر چیست ؟ برنامه های مبتنی برحقوق متغیر چیست ؟ نقاط ضعف برنامه پرداخت بر اساس مهارت چیست؟ پرداخت براساس مهارت و تئوری های انگیزش برنامه پرداخت بر اساس مهارت ، در مرحله عمل فصل ششم: تصمیم گیری فردی مقدمه چگونه باید تصمیم گرفت؟ مفروضات الگوی بخردانه خلاقیت در تصمیم گیری در سازمان تصمیمات واقعی چگونه گرفته می شود؟ روش بخردانه محدود قضاوت شهودی شناسایی مساله ارائه راه حلها انتخاب راه حل قیاس به نفس پافشاری در تعهد تفاوت های فردی شیوه تصمیم گیری ارشادی  تحلیلی  نظری رفتاری الگوی سبک تصمیم گیری اصول اخلاقی محدودیت های سازمانی نكات كاربردی برای مدیران فصل هفتم: مبانی رفتار گروه ارائه تعریفی از گروه چرا افراد به گروهها می پیوندند؟ مفاهیم اصلی گروه تصمیم گیری درگروه چگونگی انتخاب تصمیم فردی یا گروهی همرنگ جماعت شدن و از گروه بریدن نشانه های وجود پدیده همرنگ جماعت شدن در گروه روشهای تصمیم گیری طوفان فکری روش مبتنی بر ایجاد گروه اسمی میزگرد از راه دور فصل هشتم: شناخت تیم مقدمه تعریف گروه تعریف گروه كاری مقایسه تیم و گروه انواع تیم تیم حل كنندة مسأله  تیم خودگردان  تیم متخصص رابطة تیم و گروه نه نقش تیم نقصان پذیری تیم و حساب پس دهی اعتماد متقابل ابعاد اعتماد چگونه می توان اعتماد به وجود آورد ؟ تبدیل افراد به عضو تیم پرورانیدن افراد برای عضویت در تیم فصل نهم: ارتباطات نقش ارتباطات فرآیند ارتباطات مسیر ارتباطات راههای شناخته شده در ایجاد ارتباط شبكه های ارتباطی موانعی كه بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرا ردارد: ارتباطات بین فرهنگها نكات كاربردی برای مدیران (موانع بر سر راه ارتباطات كدامند) فصل دهم: رهبری رهبری چیست رهبری غیر سازمانی یا غیر ارادی تئوریهای رهبری تئوری شخصیتی تئوری رفتاری رهبران كارمند گرا تولیدگرا شبکه مدیریت تئوری اقتضایی تئوری فیدلر ب)تئوری مسیر هدف رهبری زنان با مردان متفاوت است آیا رهبری مؤثر است ! فصل یازدهم: قدرت و سیاست تعریف قدرت مقایسه رهبری با قدرت پایگاههای قدرت قدرت مبتنی بر زور قدرت مبتنی بر پاداش قدرت قانونی قدرت مبتنی بر تخصص قدرت مرجع وابستگی: كلید درك قدرت عواملی كه موجب وابستگی می شوند؟ سیاست (قدرت در عمل) اهمیت دیدگاه سیاسی عواملی كه در رفتار سیاسی نقش دارند تسخیر احساسات شیوه های تسخیر احساسات اثربخشی شیوه های تسخیر احساسات اصول اخلاقی و رفتار سیاسی نكات كاربردی برای مدیران   فصل دوازدهم: تعارض و مذاکره مقدمه تعریف تعارض سیر تكاملی اندیشه تعارض دیدگاه سنتی  دیدگاه روابط انسانی دیدگاه تعاملی تعارض سازنده و مخرب فرایند تعارض مخالفتهای بالقوه بروز تعارض مذاكره یا چانه زدن مذاكره مبتنی بر برد و باخت استراتژی بدون باخت مسایل مطرح در مذاكرات یك سونگریها در تصمیم فصل سیزدهم: ساختار سازمانی ساختار سازمانی چیست ؟ تقسیم كار گروهبندی  زنجیره فرماندهی حوره كنترل تمركز رسمیت انواع ساختارهای سازمانی بروكراسی ساختار ماتریسی ساختار تیمی سازمانهای مجازی سازمانهای بدون مرز عوامل تعیین كننده ساختار سازمانی استراتژی سازمان تكنولوژی عدم اطمینام محیطی فصل چهاردهم: تكنولوژی و طرح ریزی شغل تكنولوژی در سازمان مدیریت كیفیت كامل بازسازی فرآیند كار سیستم تولید انعطاف پذیر منسوخ شدن مهارتها مقایسه مدیریت كیفیت كامل و بازسازی فرایند: طرح ریزی شغل تئوری اسنادی كار الگوی ویژگیهای شغل الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی فصل پانزدهم: ارزیابی عملكرد و سیستم پاداش ارزیابی عملكرد و انگیزش شاخص های ارزیابی چه کسانی عملکرد را ارزیابی می کنند شیوه های ارزیابی عملكرد مسائل بالقوه ارزیابی عملكرد راههای جلوگیری از خطاهای ارزیابی ارزیابی عملكرد تیم ارزیابی عملكرد در سطح جهانی سیستم پاداش(عوامل تعیین کننده پاداش) فصل شانزدهم: فرهنگ سازمانی تعریف فرهنگ سازمانی فرهنگ یك واژه توصیفی است آیا سازمان ها فرهنگ های همانندی دارند ؟ تفاوت فرهنگ های قوی با ضعیف اثرات فرهنگ نقش فرهنگ فرهنگ به عنوان یک قلم بدهی شیوة پیدایش یك فرهنگ زنده نگه داشتن یك فرهنگ فرایند جامعه پذیری مرحله دگردیسی شیوه های آشنا شدن با فرهنگ سازمانی شیوة شكل گیری فرهنگ ها شیوة فراگیری فرهنگ فرهنگ سازمانی و تفاوت های فردی نكات كاربردی برای مدیران فصل هفدهم: تغییر و بهبود سازمانی عواملی كه موجب ایجاد تغییر سازمانی می شوند الگوی تغییر سه مرحله ای لوین مقاومت در برابر پدیده تغییر منشا مقاومت در برابر تغییر غلبه بر عوامل مقاومت پدیده تغییر و بهبود سازمانی انواع روشهای تغییر سازمانی مسایل جدید در تغییر سازمانی رویارویی با پدیده تنش تشویق به نو آوری پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.  
 • پاوپوینت شیمی تجزیه #شیمی و ppt
 • پاوپوینت شیمی تجزیه شناسه محصول :71710 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 499 حجم فایل: 2.540039063 مگابایت
 • پاورپوینت مبانی علم مدیریت و جایگاه مدیریت بازاریابی #مدیریت و pptx
 • پاورپوینت مبانی علم مدیریت و جایگاه مدیریت بازاریابی شناسه محصول :100853 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 63 تعداد بازدید : 326 حجم فایل: 2694.928711 مگابایت
 • مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک،برنامه ­ریزی استراتژیک در سازمان­ها #علوم انسانی و docx
 • مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک،برنامه ­ریزی استراتژیک در سازمان­ها شناسه محصول :91884 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 176 حجم فایل: 0.265625 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل میدان ایتالیا در نیوارلئان آمریکا #معماری و ppt
 • پاورپوینت تحلیل میدان ایتالیا در نیوارلئان آمریکا شناسه محصول :97683 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 368 حجم فایل: 6.14 مگابایت
 • پاورپوینت حسابداری صنعتی یك #حسابداری و ppt
 • پاورپوینت حسابداری صنعتی یك شناسه محصول :90004 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 303 تعداد بازدید : 350 حجم فایل: 0.138671875 مگابایت
 • پاورپوینت ادوب پریمیر چیست؟ #کامپیوتر و pptx
 • پاورپوینت ادوب پریمیر چیست؟ شناسه محصول :103348 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 1305 حجم فایل: 1894.577148 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *