نمونه سوالات ارشد زیست بیوشیمی #زیست شناسی و pdf

نمونه سوالات ارشد زیست بیوشیمی

دانلود

نمونه سوالات ارشد زیست بیوشیمی #زیست شناسی و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت نمونه سوالات ارشد زیست بیوشیمی    شامل دروس زیر:  1-روشهای بیوشیمی و بیو فیزیک 2- بیوشیمی پروتئین ها و اسیدهای نوكلئیك 3-زیست مولکولی پیشرفته 4-بیوشیمی کروماتین   بیوشیمی پروتئین ها و اسیدهای نوكلئیك 1. كدام اسید آمینه دارای گروه هیدروكسیل است؟   الف. پرولین ب. آسپاراژین ج. تیروزین د. اسیدگلوتامیك  2. برای ایجاد یك پیوندپپتیدی …..   الف. یك مولكول آب آزاد میشود. ب. یك مولكول آب نیاز است.   ج. دو مولكول آب آزاد میشود. د. دو مولكول آب نیاز است.  3. انرژی آزاد انتقال زنجیرههای جانبی اسیدهای امینه اصولاً مثبت است این مطلب بدین معنی است كه:   الف. چنین زنجیرههای جانبی ترجیح میدهند در داخل پروتئین به صورت تاخورده قرار گیرند.   ب. چنین زنجیرههایی ترجیح میدهند كه حداقل در سمت داخل آن باشند.   ج. این آسید آمینهها به طور خود به خودی از اتانول به آب منتقل میشوند.   د. گزینه الف و ب صحیح است.  4. در مورد هیستونها كدام گزینه غلط است؟   الف. پروتئینهایی كوچك و بازی هستند كه نقش آنها ایجاد كمپلكس با DNA در كروماتین است.   ب. این پروتئینها بیشتر از آمینواسیدهای باردار مثبت ساخته شدهاند.   ج. با ایجاد اندركنشهای الكترواستاتیكی با گروههای فسفات منفی DNA موجب ناپایداری آنها میشوند.   د. تركیب آنها بیشتر لیزین و آرژنین است.  5. واحد هیدروفوبیسیته پروتئینها (H0) چیست؟   الف. بدون واحد است. ب. كیلو كالری بر مول باقیمانده   ج. ژول بر مول باقیمانده د. كیلو كالری     روشهای بیوشیمی و بیو فیزیك  1 از مزایای عمده این روش این است كه اطلاعات خاصی از اتمهای منفرد و جایگاه آنها در اختیار قرار میدهد.   الف. طیف سنجیIR ب. طیف سنجی مرئی – فرابنفش   ج. HPLC د. طیف سنجیNMR  . 2 در تكنیك FSR از كدام ناحیه طیف الكترومغناطیس استفاده میشود؟   الف. ریز موج ب. فركانس رادیویی ج. فرو سرخ د. فرا بنفش 3. هسته هیدروژن كه عدد كوانتایی آن 2/1-1 است دارای چند اسپین مجاز است؟   الف. صفر ب. یك ج. دو د. چهار  4. واحد تغییر مكان شیمیایی یا σ چیست؟   الف. گوس ب. هرتز ج. PPM د. بدون واحد است.  5. در FT-NMR با افزایش میدان مغناطیسی …….   الف. میتوان غلظت را تا ده برابر افزایش داد.   ب. میتوان قدرت تفكیك طیف را بالا برد.   ج. حساسیت كاهش مییابد.   د. نمیتوان ماكرومولكولها را مطالعه نمود.    نوع فایل:Pdf سایز: 721 KB   تعداد صفحه:19 
 • پاورپوینت بررسی زیبایی شناسی در معماری #معماری و ppt
 • پاورپوینت بررسی زیبایی شناسی در معماری شناسه محصول :95043 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 176 حجم فایل: 10550.46289 مگابایت
 • پاورپوینت قوانین مربوط به کالبد شهر در قانون شهرداری #شهرسازی و ppt
 • پاورپوینت قوانین مربوط به کالبد شهر در قانون شهرداری شناسه محصول :84891 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 416 حجم فایل: 1.450195313 مگابایت
 • پاورپوینت با موضوع میکروسکوپ #علوم پایه و ppt
 • پاورپوینت با موضوع میکروسکوپ شناسه محصول :101533 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 551 حجم فایل: 968.4443359 مگابایت
 • پاورپوینت وسایل پخش کننده حرارت یا مبدلهای حرارتی #مکانیک و pptx
 • پاورپوینت وسایل پخش کننده حرارت یا مبدلهای حرارتی شناسه محصول :71904 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 451 حجم فایل: 4.1484375 مگابایت
 • اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی #فقه و حقوق اسلامی و docx
 • اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی شناسه محصول :55124 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 212 تعداد بازدید : 313 حجم فایل: 0.228515625 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل آتلیه مکعب سفید و دو نمونه موردی دیگر #معماری و ppt
 • پاورپوینت تحلیل آتلیه مکعب سفید و دو نمونه موردی دیگر شناسه محصول :97846 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 255 حجم فایل: 13.97 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *