مبانی نظری راهبردهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم،تبیین نظری مدل پلیسی گری مکان محور در پرتو نظریه‌های جرم شناسی #علوم انسانی و docx

مبانی نظری راهبردهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم،تبیین نظری مدل پلیسی گری مکان محور در پرتو نظریه‌های جرم شناسی

دانلود

مبانی نظری راهبردهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم،تبیین نظری مدل پلیسی گری مکان محور در پرتو نظریه‌های جرم شناسی #علوم انسانی و docx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت مبانی نظری راهبردهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم،تبیین نظری مدل پلیسی گری مکان محور در پرتو نظریه‌های جرم شناسی توضیحات: 50صفحه فارسی (word) با منابع کامل دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی خلاصه ای از کار: راهبردهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم دهه‌های اخیر را می‌توان مهم‌ترین دوره در نوآوری و شکوفایی اداره امور پلیسی تلقی کرد. رویکرد‌هایی همچون پلیسی گری جامعه محور، مکان محور و مسأله محور در قرن بیستم ظهور کرد و در اداره‌ها و سازمان‌های پلیسی جریان یافت. دراین دسته از رویکرد‌ها برای کاهش ترس از جرم صرفاً به واکنش‌های سرکوب گر پرداخته نمی‌شود، بلکه وجه مشترک تمامی الگوهای پلیسی نوین، اقدامات پیش گیرانه غیر کیفری است. به این مفهوم که در کنار استفاده از ابزار سنتی به لزوم استفاده از تدابیر و اقدامات غیرکیفری نیز تأکید دارد. ……………… مبحث نخست : امور پلیسی جامعه محور، فلسفه و راهکارها  …………………….. گفتار نخست : بررسی مفهوم امور پلیسی جامعه محور، ابعاد و اهداف آن                                                           بند نخست ) مفهوم شناسی پلیس جامعه محور …………….. بند دوم) ابعاد پلیس جامعه محور ……………. کوردنر چهار بُعد برای پلیس جامعه محور در نظر می گیرد: الف – بُعد فلسفی منظور از بُعد فلسفی جامعه محوری، تغییر نوع نگاه به انسان، جامعه و مسایلی نظیر امنیت است. در این دیدگاه مردم صاحب حق برای داشتن امنیت جانی، مالی و آبرو بوده و از آزادی و حقوق انسانی برخوردارند، امنیت مخصوص طبقه خاصی نیست و دستگاه پلیس صرفاً برای امنیت طبقه ویژه و قدرتمند به کار نمی رود. [1] ………….. ب- بُعد راهبردی …………… ج- بُعد تاکتیکی  ………….. د- بُعد سازمانی ……………. بند سوم )اهداف پلیس جامعه محور  …………..   گفتار دوم : بستر شکل گیری پلیس جامعه محور ………….. بند نخست) جنبة نظری شکل گیری پلیس جامعه محور ………… به لحاظ نظری پلیس جامعه محور با نظریه پنجره‌های شکسته ویلسون و کلینگ و در سطح گسترده تر با نظریه بی سازمانی اجتماعی مطابقت دارد. رویکرد بی سازمانی اجتماعی در قالب مدلی سه گانه به مسأله ترس از جرم می پردازد، مدل تنوع خرده فرهنگی، مدل بی نظمی اجتماعی و مدل نگرانی اجتماعی. براساس مدل تنوع خرده فرهنگی، اجتماعاتی که در آن‌ها تنوع قومی و نژادی بسیاری وجود دارد و این اقدام هر یک بدون پیوند با کلیت جامعه از آداب و رسوم خود پیروی می‌كنند، ترس از جرم بیش تر خواهد بود. مدل نگرانی اجتماعی ترس از بزه دیدگی را ناشی از نگرانی درباره زوال اجتماع می داند به نحوی که ضعیف شدن پیوندهای اجتماعی محلی باعث برجسته شدن ترس از جرم می‌شود. [2] …………….. بند دوم) جنبة عملی شکل گیری پلیس جامعه محور  ………… گفتار سوم : راهبردهای پلیس جامعه محور برای کاهش ترس از جرم ……….. بند نخست )حضور مشهود پلیس در جامعه       ………….. الف- بهره گیری از گشت‌های پیاده ……………….. ب- پلیس در دسترس و مجاور ………… بند دوم) تأمین امنیت عمومی با مشارکت مردم و پلیس …………. الف- مراقبت همسایگی ……………….. ب- نگهبان محله …………… بند سوم ) اطلاع رسانی …………. بند چهارم ) حمایت از بزه دیدگان ……………… مبحث دوم : پلیسی گری مکان محور، مبانی نظری و برنامه‌های عملی آن با هدف کاهش ترس از جرم …………….. گفتار نخست:کانون‌های جرم خیز و تاریخچه پلیسی گری مکان محور در سازمانهای پلیس بند نخست) مفهوم کانون‌های جرم خیز ………………….   مطالعه تحولات پلیسی گری نشان می دهد که در اوایل تشکیل نهاد پلیس، اقدامات پلیسی به صورت یک شکل و با توزیع مساوی در سطح شهر به اجرا گذارده می شد. در دهه 1970 توزیع یکسان گشت‌های پلیس با انتقادات مقامات رسمی مواجه شد و در ادامه، شناسایی و کنترل قربانیان، مکان‌ها و اموال و رویدادهای پر خطر از اهمیت خاصی برخوردار شد. دلایلی به دست آمد که پلیسی گری متمرکز بر خطرات و متغیرهای پدید آورنده بزهکاری می تواند کاهش چشم گیر نرخ جرم در مناطق جرم خیز را در پی داشته باشد. [3] ایده پلیس گری نقاط جرم خیز می تواند از انتقاد‌های اخیر به نظریه سنتی جرم شناسی نشأت گرفته باشد. اکثر جرم شناسان در برداشت خود از جرم بر اشخاص و جوامع متمرکز شده بودند، در حالی که برای وقوع جرایم تنها وجود شخص بزهکار کافی نیست، بلکه وجود یک آماج جرم مناسب و فقدان محافظان کارآمد نیز لازم است. یکی از نتایج طبیعی این دیدگاه این بودکه جاهای به خصوصی که جرم در آن‌ها واقع می‌شود به کانون توجه محققان پیش گیری از جرم تبدیل شود از نیمه دهه 1980 تا پایان آن گروهی از جرم شناسان شروع به بررسی نحوه توزیع جرم در مکان‌های کوچک نمودند. اگر چه پلیس در طی تاریخ به اهمیت تمرکز تلاش نیروهای خود بر نواحی با میزان بالای جرم و جنایت پی رده بودند، ظهور دیدگاه امور پلیسی نقاط جرم خیز از لحاظ تئوری، تجربی و عملی به سال 1980 و 1990 بر می گردد. [4] …………………. گفتار دوم : تبیین نظری مدل پلیسی گری مکان محور در پرتو نظریه‌های جرم شناسی                                                      طیف گسترده ای از تئوری‌های برجسته جرم شناسی از قبیل پیشگیری وضعی از جرم، فعالیت روزمره، جرم شناسی محیطی، فضاهای قابل دفاع و. . . به حمایت از امور پلیسی نقاط جرم خیز می پردازند. مدافعان رویکرد مکان محور معتقدند که از محیط فیزیکی می توان در جهت تأثیرگذاری بر رفتار به درستی استفاده کرد، این امر باعث می‌شود درصد وقوع جنایت و ترس از جرم کاهش یابد و در نتیجه به این وسیله کیفیت زندگی نیز بهبود یابد. بند نخست ) مکتب شیکاگو……… ………………. بند دوم) پیشگیری محیطی از جرم ……………… بند سوم ) فضاهای قابل دفاع ……………….. بند چهارم ) فعالیت روزمره             ………………… بندپنجم) پیشگیری وضعی از جرم ……………… گفتار سوم : برنامه‌های عملی مدل پلیسی گری مکان محور با هدف کاهش ترس از جرم ……………… بند دوم) تمرکز بر مجرمان سابقه دار ……………… بند سوم) مانورهای سرکوب گر در مناطق جرم خیز …………… بند چهارم) طراحی محیطی ………… الف- بهبود روشنایی خیابان‌ها ……………… ب- دوربین‌های مدار بسته ……………… ج- بازسازی فضاهای عمومی …………… فهرست منابع : الف) منابع فارسی (1) کتابها : ترویانوویچ، رابرت؛ باکوروکس، بانی، پلیس جامعه محور، ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات کاربردی طرح و برنامه ناجا، نشر فرات، 1383. جوانمرد، بهروز، تسامح صفر : سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم خُرد، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 1388. …………………. ………………     [1] عبدی، توحید، تبیین رویکرد جامعه محوری پلیس، فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم، شماره چهارم، 1383، ص20. [2] سراج زاده، سید حسین ؛ گیلانی، اشرف، منبع پیشین، ص26. [3] افراسیابی، علی ؛ دهکردی، الهام، منبع پیشین ص19. [4] Braga , Antony , the crime prevention value of hot spots policing, Psicothema, vol(18) , No(3), 2006. p360.
 • مبانی نظری اهمیت ریسک در کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی #علوم انسانی و docx
 • مبانی نظری اهمیت ریسک در کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی شناسه محصول :88427 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 198 حجم فایل: 0.060546875 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل موزه ملی آب ایران موزه شعبه جنوبی موزه کاخ تایوان #معماری و ppt
 • پاورپوینت تحلیل موزه ملی آب ایران موزه شعبه جنوبی موزه کاخ تایوان شناسه محصول :97942 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 362 حجم فایل: 10.9 مگابایت
 • پاورپوینت نگاهی به معماری استادیوم‌ها، المپیک 2012-1896 #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت نگاهی به معماری استادیوم‌ها، المپیک 2012-1896 شناسه محصول :72828 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 267 حجم فایل: 2.037109375 مگابایت
 • پاورپوینت آشنایی با ابنیه(حمام وکیل شیراز) #فنی و مهندسی و ppt
 • پاورپوینت آشنایی با ابنیه(حمام وکیل شیراز) شناسه محصول :67679 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 361 حجم فایل: 1.853515625 مگابایت
 • پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره54: حسابرسی‌ برآوردهای‌ حسابداری‌ #حسابداری و pptx
 • پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره54: حسابرسی‌ برآوردهای‌ حسابداری‌ شناسه محصول :85067 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 14 تعداد بازدید : 318 حجم فایل: 0.369140625 مگابایت
 • پروژه کارآفرینی شركت بهپاك #طرح های توجیهی و doc
 • پروژه کارآفرینی شركت بهپاك شناسه محصول :54067 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 98 تعداد بازدید : 899 حجم فایل: 0.579101563 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *