مبانی نظری جابجایی مقام و حقوق و دستمزد، عملکرد کارکنان، آموزش و پرورش #علوم انسانی و docx

مبانی نظری جابجایی مقام و حقوق و دستمزد، عملکرد کارکنان، آموزش و پرورش

دانلود

مبانی نظری جابجایی مقام و حقوق و دستمزد، عملکرد کارکنان، آموزش و پرورش #علوم انسانی و docx +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت مبانی نظری جابجایی مقام و حقوق و دستمزد، عملکرد کارکنان، آموزش و پرورش توضیحات: 47 صفحه فارسی (word) با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پایان نامه خلاصه ای از کار: مقدمه یکی از پایدارترین یافته ها حاکی از این است که هر چه سطح شغل بالاتر باشد رضایت شغلی بیشتر است. از سویی به دلیل آنکه افراد غالبا دوستدارو خواستار ارتقای مقام و پیشرفت در کار خود هستند بنابراین برای افزایش رضایت در سازمانها بایستی در این باره چاره اندیشی شده و برنامه ریزی های دقیقی صورت و انجام پذیرد تا زمینه های ارتقای کارکنان سطوح مختلف در قالب فرآیندی منطقی فراهم گردد. با توجه به اینکه درکنار عامل……… 2-1- جایگاه نیروی انسانی                 نیروی انسانی مهمترین عامل تولید در شركتهای تولید تلقی می شود. به طوری كه تحقیق اهداف شركت با میزان و چگونگی فعالیت او مرتبط است . وظایف و مسئولیتهای نیروی انسانی را می توان در سطح مدیریت و كاركنان (عملیات ) دسته بندی كرد كه اهمیت و اثرگذاری اجرای وظایف و مسئولیتها در سطح مدیریت به مراتب از سطح كاركنان بیشتر است . زیرا ضمانت تداوم فعالیت شركت به میزان قابل توجهی به نحوه اجرای مسئولیت مدیران بستگی دارد. بنابراین آنچه كه………… 2-2- عوامل موثر بر رضایت شغلی ایجاد« رضایت شغلی» در فرد بستگی به عوامل متعددی دارد که در کنار هم موجب حصـول نتیجه مطلوب می شوند و چه بسا نبود یک عامل فرد را در زمره اشخاص ناراضی از شغل خویش قرار دهد. میزان درآمد و یا دستمزد: این عامل تقریبا برای همه گروهها…………….. 2-3- بهره وری نیروی انسانی در سازمانهای دولتی سازمانها مجمو عه ای از عوامل  انسانی ،تکنو لوژی ،فنی ،سا ختاری ،فر هنگی و دیگر    عنا صر محیطی هستند که در راستای تحقق مجموعه هدفهای از پیش تعین شده و مشترک در تعا ملند.بدون شک با توجه به اینکه این هدفها و منا فع افراد لزوماً برهم انطباق نداشته ،شیوه موا جه مدیران در ایجاد تعا دل ،کا هش تعا رض و استفا ده بهینه از توا ناییهای با لقوه افراد و عناصر حائز اهمیت است در این راستا کارکنان هر سا زمان مهمترین جزء سا زمان محسوب می شوند که بی توجهی………………. 2-4- افزایش حقوق و عملکرد   یکی از صاحب نظران ، بهره وری سازمان ها را حاصل ضرب دو عامل انگیزش و شایستگی گروه های کاری می داند . مدیر خواه برای سود یا بهره وری بیش تر سازمان تلاش کند ، یا کارآمدی و عملکرد بهتر کارکنان ، باید پیوسته مراقب انگیزش و شایستگی افراد و گروه های کاری باشد . به تعبیری نیمی از وظیفه مدیر ، جستجوی همیشگی راه های افزایش سطح شایستگی کارکنان است (رضاییان، 1372). ……………. 2-5- توانمندسازی کارکنان کلید افزایش بهره وری توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است.توانمندسازی فرآیندی است که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیم ها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک می شود. به عبارت دیگر توانمندسازی یک راهبرد توسعه و شکوفایی سازمانی است(پورفرج، 1384). ……………. 2-6- عوامل موثر بر تمایل ترک شغل کارکنان باافزایش رقابت و گسترش روشهای توسعه منابع انسانی، سازمانها تلاش می کنندتا کارکنان مستعد خود را حفظ کرده و آنان را توانمند نمایند تا آنها بتوانند عملکرد بالایی از خود بروز دهند؛ اما، سازمانها همواره از این مساله بیم دارند که سرمایه‌های انسانی خود را از دست بدهند و زیان ببینند؛زیرا، هر سازمان برای آموزش، تربیت و آماده سازی کارکنان خود تا مرحله بهره دهی…………. 2-7- نقش عدالت سازمانی در عملکرد کارکنان ازدو دهه گذشته به این سو نقش عدالت سازمانی نیز بر عملکرد شغلی موردبررسی قرار گرفته است. برابری و عدالت سازمانی مفهومی است که برای تشریح انصاف و برابری در محیط کاری بکار می‌رود، به عبارت دیگر این مفهوم اشاره به این نکته دارد که آیا کارکنان………….. 2-8- مدیریت منابع انسانی و عملکرد کارکنان مقصود از مدیریت منابع انسانی سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه‌هایی از فعالیت‌ کارکنان بستگی دارد، به ویژه برای کارمندیابی، آموزش دادن به کارکنان ، ارزیابی عملکرد ، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان…………. 2-9- ارزیابی عملکرد کارکنان همه افراد حق دارند و علاقمند هستند که از نتایج عملکرد روزانه خود آگاه باشند. این مسأله در مورد کارکنان وجه دیگری هم پیدا می‌کند و آن اینست که کارکنان علاقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع گردند و از سوی دیگر سازمان نیز…………… 2-10- ارتباط بین ارزیابی عملکرد، ارزشیابی شغل، میزان حقوق و مزایا از جمله مواردی که ارزیاب باید قبل از ورود به جلسه ارزیابی مطلع باشد اطلاع از ارتباط بین سه عنوان فوق می‌باشد. با این موضوع حساس باید بسیار با دقت و مراقبت برخورد کرد چرا که اولاً تأثیر بسزایی در نتیجه ارزیابی دارد و ثانیاً در تغییر نگرش کارکنان نسبت به سازمان و سیاست‌های سازمانی دارد…………. 2-11- حفظ جایگاه کارکنان و عملکرد آنها همه كاركنان با استرس مواجه هستند و این یك قسمت از وجود هر فرد است. چگونگی هدایت استرس توسط هر فرد ممكن است به زندگی شادتر و یا تخریب زندگی كاری و سلامتی منجر شود. این بستگی به طرز تلقی افراد نسبت به استرس دارد كه آن…………. 2-12- تشویق و عملکرد کارکنان توسعه در قلمرو مدیریت منابع انسانی به معنی آموزش و پرورش همزمان منابع انسانی است. مقصود از پرورش، آماده‌سازی پرسنل به گونه‌ای است كه سازمان را جزیی از وجود خود تلقی كنند و با تمام وجود در خدمت سازمان باشند تا نتایج فرآیندهای سازمانی مبتنی‌بر محصولات دلساخته، شود. یعنی تظاهر به كار رنگ ببازد و فعالیت‌های واقعی جایگزین آنها شود………….. 2-13- بهبود عملکرد کارکنان شتاب تغییرات دنیای امروز، باعث شده است روند حركتها خطی نبوده و الزاماً آینده در راستای گذشته نباشد. از سویی، تجارب گذشته زمانی می‌تواند چراغ فراروی آیندگان باشد كه رفتارها و اتفاقات، تكراری و قابل پیش‌بینی باشند. یكی از زمینه‌های پرچالش………… 2-14- کارکنان آموزش و پرورش و عملکرد در جهان امروز آموزش و پرورش را اصلی ترین پایه رشد و توسعه کشورها میدانند. بر این اساس میتوان استقلال و آزادی هر کشور را در گرو داشتن نیروی انسانی توانمند و توسعه یافته بهعنوان اصلی ترین محصول آموزش و پرورش صحیح دانش آموزان دانست. نگاهی به تاریخ و روند توسعه کشورهای صنعتی در جهان نشانگر آن است که زیربنای توسعه آنها از زمان توجه جدی………… -14-1- تغییر در عملکرد کارکنان تحول جنبه ای مستمر از زندگی بشر است . کمتر رویدادی مانند تحول و دگرگونی در زندگی انسان و نظام های اجتماعی ، مستمر و مداوم است . در دنیای کنونی نیز در سازمانها و موسسات اقتصادی و عمومی ، روند کارها بسوی تغییرات شدید تر است و این موضوع بر تمام مراحل فعالیت ها مانند ؛ تولید ، فن آوری ، فرایندها ، نظام ها و کارکنان ، اثر می گذارد . بنابراین ضرورت……….. 2-14-2- تغییر عملکرد ضعیف کارکنان تغییر در عملکرد و بهره وری کمتر از استاندارد و ضعیف کارکنان در هر سازمانی ، یکی از کارهای ضروری و همچنین از دشوارترین آزمایشها برای مدیران است . مدیران با تجربه حتما خود را در موقعیت هائی یافته اند که ضرروت تغییر را احساس کرده اند . ممکن است ماموریت مدیری در وظیفه و سمت جدید ارتقاء عملکرد گروه یا واحد تحت مدیریت خود باشد ، در چنین حالت احتمال دارد گروه یا واحد مرحله سختی را بگذراند . ……………. 2-14-3- دلایل تغییر بعضی تحولات سازمانی ناشی از تصمیمات مدیران عالی سازمان است . بکارگیری فرایندهای جدید اداری ، خدمات تازه برای مشتریان و ارباب رجوع ، برقراری خط مشی ها یا رسیدگی های مالی و نظایر آن موجب انواع تغییرات می شوند . معمولا تغییر سازمانی از بالا به پائین ابلاغ می گردد و به اجرا در می آید و بدون موافقت مدیران عالی ، هیچ تغییر عمده ای در سازمان روی نمی دهد………. 2-14-4- درک ماهیت تغییر شناخت ، درک و فهم احساس افراد در باره تغییر لازم است تا بتوان فرایند تغییر را به صورت صحیح مدیریت کرد به همین منظور توجه به چند نکته به شناخت بهتر کمک می کند : اول ، تقریبا همه اغلب افراد ابهام و عدم شفافیت را به عنوان عامل تهدید در نظر می گیرند که باید از آن اجتناب کنند . در حالیکه بعضی مدیران و کارکنان در مقابل ابهام و آینده ای نه چندان روشن ، تحمل بیشتری نشان میدهند و قادرند در شرایط متحول به صورت کارآمد ، فعالیت نمایند ، در عوض سایر افراد در شرایط با ثبات و بدون تغییر اساسی ، احساس راحتی بیشتری می نمایند . …………… 2-14-5- موانع تغییر عملکرد یکی از مسائل مدیریت در سازمانهای عمومی و خصوصی آن است که تعدادی از مدیران در شناخت و نشان دادن ضعف های کارکنان تبحر دارند ولی در علت یابی ضعف ها و عملکردهای پائین کارکنان به همان نسبت اثر بخش نیستند . به عبارت دیگر بسیاری از مدیران در شناسائی مساله قوی هستند ولی در تشخیص علت یا تحلیل آن ضعف دارند . بهر حال برای حل………….. 2-15- ویژگی های سیستم حقوق و دستمزد تعیین میزان حقوق یا دستمزدی که سازمان باید به کارکنان خود بپردازد یکی از مهم ترین جنبه های مدیریت منابع انسانی است. زیرا اولا، سیستم پاداش (که حقوق و دستمزد، جزئی از آن را تشکیل می دهد) تاثیر بسزایی در جذب و رضایت کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان دارد و ثانیا، پرداخت به کارکنان از سنگین ترین هزینه هایی است که هر سازمانی باید برای پیشبرد و عملی کردن اهداف خود متحمل شود………….. 2-16-  مفهوم مدیریت حقوق و دستمزد وجود آنکه حقوق و دستمزد از مفهوم واحدی برخوردار می باشد ولی از لحاظ امور استخدامی این دو با هم تفاوت دارند حقوق عبارتست از« مقرری ثابتی که معمولا به کارمندان پرداخت می شود و دستمزد به مزد ساعتی یا روزانه کارگران اطلاق می شود » یا از طرف دیگر حقوق و دستمزد عبارتند از مزایای غیر نقدی و یا مجموع آنها که کارکنان در مقابل انجام کار از کارفرما دریافت میکنند البته دستمزد برای کارگران است که معمولا بر اساس ساعت – روز – هفته و یا تکه کاری محاسبه و پرداخت می شود………… 2-17- پاداش و تعهد کارکنان گستردگی و تنوع و تکثر پاداش و خدمات رفاهی که در بین دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف وجود دارد نیازمند انجام مطالعه جامع و نیازسنجی و نظرخواهی از کارکنان نسبت به تدوین و راه‌اندازی یک سیستم عادلانه و متناسب برای کلیه کارکنان است. آنچه که فرد………….. منابع 1- آرمسترانگ، مایكل (2001)، مدیریت استراتژیك منابع انسانی، ترجمه محمداعرابی و داود ایزدی، (1381). تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی. 2- ازوجی، ع و امینی، ع. 1387. تحلیل و بررسی رابطه دستمزد و بهره وری نیروی كار در صنایع ایران: یك مدل خود همبسته با وقفه های توزیعی. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال دوازدهم، شماره 37، صص97-73. 3- استیفن پی . رابینز . رفتار سازمانی ( مفاهیم ، نظریه ها ، کاربردها ) . جلد اول . مترجمان : علی پارسائیان و سید محمد اعرابی . تهران : انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ، ۱۳۷۷ . ص ۳۳۴ .
 • پاورپوینت تحلیل حمام آقانقی اردبیل #معماری و ppt
 • پاورپوینت تحلیل حمام آقانقی اردبیل شناسه محصول :103098 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 317 حجم فایل: 26779.15918 مگابایت
 • پاورپوینت بررسی الگوی سکونت (طرح 5) #معماری و pptx
 • پاورپوینت بررسی الگوی سکونت (طرح 5) شناسه محصول :64372 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 116 تعداد بازدید : 345 حجم فایل: 1.32421875 مگابایت
 • پاورپوینت انواع مواد و مصالح سنتی و جدید ساختمانی و نحوه فراوری و کاربرد آنها در ساختمان #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت انواع مواد و مصالح سنتی و جدید ساختمانی و نحوه فراوری و کاربرد آنها در ساختمان شناسه محصول :86375 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 700 تعداد بازدید : 618 حجم فایل: 16.03222656 مگابایت
 • مبانی نظری برون سپاری و بهای تمام شده خدمات #علوم انسانی و docx
 • مبانی نظری برون سپاری و بهای تمام شده خدمات شناسه محصول :91886 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 204 حجم فایل: 0.051757813 مگابایت
 • پاورپوینت گرمایش و سرمایش از کف #معماری و pptx
 • پاورپوینت گرمایش و سرمایش از کف شناسه محصول :93222 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 1369 حجم فایل: 1935.388672 مگابایت
 • پاورپوینت مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی #معماری و pptx
 • پاورپوینت مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی شناسه محصول :101807 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 248 حجم فایل: 1316.649414 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *