شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی #فقه و حقوق اسلامی و doc

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

دانلود

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی #فقه و حقوق اسلامی و doc +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی   امروزه مسأله بی تابعیتی یكی از موارد مهم در عرصه حقوق بین الملل می باشد كه آنگونه كه باید به آن پرداخته نشده است و كنوانسیون های بین المللی بطور دقیق به این موضوع پرداخته اند. در این تحقیق سعی شده است تمام كنوانسیون هایی كه در این زمینه بحث كرده اند، مورد بررسی قرار گیرند كه البته در اكثر قریب به اتفاق این كنوانسیون ها مواد كمی به این موضوع اختصاص داده شده است و كنوانسیون هایی كه بطور تخصصی بحث را مطرح می كنند، كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی و كنوانسیون اروپایی تابعیت می باشند كه در این میان كنوانسیون اروپایی تابعیت بطور كلی راجع به تابعیت بحث می كند و در قسمتهایی به مسئله بی تابعیتی و راههای رفع آن نیز می پردازد ولی كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی كاملاً در همین خصوص بحث می كند و بطور تخصصی راههای مقابله با بی تابعیتی را بررسی می كند. در این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر را داریم كه در مادة 15 خود می گوید:«هر كس حق داشتن تابعیت را دارد و هیچكس را نباید بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمود» و یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی كه در مادة 24 خود می گوید: «هر كودكی حق داشتن تابعیت را دارد» و همچنین كنوانسوین حمایت از حقوق زنان و كنوانسیون حمایت از حقوق كودك كه این كنوانسیون ها تنها در موادی از خود به بررسی این موضوع پرداخته اند و در نهایت می توان گفت با وجود اینكه كنوانسیون های بسیاری برای جلوگیری از كاهش موارد بی تابعیتی راهكارهایی را ارائه داده اند ولی باز هم كافی نمی باشد، هر چند تلاشهای صورت گرفته تا حدود بسیار زیادی در سطح جهان مؤثر مواقع شده و باعث ترقی در سطح قانونگذاری كشورها در قانون داخلیشان شده است ولی این تلاشها تا زمانیكه منجر به ایجاد یك قانون متحد و كامل در این موضوع كه مورد تأئید اكثر قریب به اتفاق كشورها باشد و همچنین دارای ضمانت اجرا باشد می توان گفت به نتیجة واقعی خود نخواهد رسید. كلید واژگان: بی تابعیتی، كنوانسیون، میثاق، اعلامیه، تعارض قوانین   فهرست مطالب   چكیده1 مقدمه:2 فصل اول : كلیات4 كلیات:5 گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت5 بخش اول: تعریف تابعیت5 بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت6 بند اول: 6 بند دوم:7 گفتار دوم: بی تابعیتی7 بخش اول: تعریف بی تابعیتی7 بخش دوم: علل پیدایش بی تابعیت8 بند اول:8 بند دوم:8 بند سوم:9 بند چهارم: 9 بخش سوم: عوارض بی تابعیتی10 بند اول:10 بند دوم:10 بند سوم:10 بخش چهارم: راههای رفع بی تابعیتی11 بند اول:11 بند دوم:11 بند سوم:11 بند چهارم:12 بند پنجم: 12 فصل دوم: بررسی كنوانسیون های بین المللی14 گفتار اول: كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان15 بخش اول: كلیات15 بند اول15 بند دوم:16 بند سوم16 بخش دوم: نظریات در خصوص تابعیت زوجین16 بند اول:17 بند دوم:18 بند سوم:19 بخش سوم: تفسیر مادة 9 كنواسیون20 گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی21 بخش اول: كلیات21 بخش دوم: تفسیر مادة 24 میثاق22 بند اول:22 بند دوم:24 بند سوم:25 گفتار سوم: بررسی قانون تابعیت ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی26 بخش اول: تابعیت در كشور ژاپن26 بند اول26 بند دوم:27 بند سوم27 بند چهارم:28 بخش دوم: بررسی قانون برزیل و راه های جلوگیری از بی تابعیتی در قانون این كشور29 بند اول:29 بند دوم:30 بند سوم:30 بخش سوم: تابعیت در كشور فنلاند از حیث رعایت كنوانسیون های بین المللی31 بند اول31 بند دوم32 بند سوم33 گفتار چهارم: بررسی كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی34 بخش اول: كلیات34 بخش دوم: بررسی مواد یك تا پنج كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی35 بند اول:35 بند دوم:35 بند سوم:36 بند چهارم:36 بند پنجم:37 بخش سوم: بررسی مواد شش گانه كنوانسیون38 بند اول38 بند دوم38 بند سوم40 بند چهارم40 بند پنجم42 بند ششم43 فصل سوم : بررسی كنوانسیون های (اروپایی تابعیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق كودك و بررسی وضعیت افراد بی تابعیت)44 گفتار اول: كنوانسیون اروپایی بی تابعیت45 بخش اول: موضوعات عمومی تابعیت45 بخش دوم: اصول كلی تابعیت46 بخش سوم: قواعد تابعیت47 بخش چهارم : كنوانسیون اروپایی تابعیت51 بخش پنجم: مشكلات تابعیتی52 بند اول52 بند دوم53 بند سوم54 بخش ششم: همكاری میان دول عضو54 بند اول54 بند دوم55 بخش هفتم: اجرای كنوانسیون55 گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر56 بخش اول: كلیات56 بخش دوم: تفسیر بند الف مادة 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر57 بند اول57 بند دوم:58 بند سوم:59 بند چهارم59 گفتار سوم: كنوانسیون حقوق كودك60 بخش اول: كلیات60 بخش دوم: تفسیر مادة 762 بند اول:62 بند دوم:63 بند سوم:64 بند چهارم:64 گفتار چهارم: كنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت65 بخش اول: كلیات65 بخش دوم: مواد مهم كنوانسیون وضعیت افراد بی تابعیت67 بند اول67 بند دوم67 بند سوم67 بند چهارم68 بند پنجم68 بند ششم68 بند هفتم68 بند هشتم68 بند نهم69 بند دهم69 بند یازدهم69 بند دوازدهم69 بخش سوم: تفسیر مواد كنوانسیون70 بخش چهارم: نحوه عملكرد كمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بدون تابعیت71 بند اول71 بند دوم73 نتیجه گیری:75 پیشنهادات:76 منابع فارسی:77 منابع انگلیسی:79
 • پاورپوینت سد مخزنی سلمان فارسی #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت سد مخزنی سلمان فارسی شناسه محصول :72579 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 89 تعداد بازدید : 289 حجم فایل: 45.03710938 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل معماری موزه هنر ژجیانگ #معماری و pptx
 • پاورپوینت تحلیل معماری موزه هنر ژجیانگ شناسه محصول :104605 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 126 حجم فایل: 3.87 مگابایت
 • پاورپوینت گلها و گیاهان داروئی #کشاورزی و ppt
 • پاورپوینت گلها و گیاهان داروئی شناسه محصول :73542 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 63 تعداد بازدید : 647 حجم فایل: 1.416992188 مگابایت
 • پاورپوینت پل گلدن گیت شاهکار پل های معلق #معماری و pptx
 • پاورپوینت پل گلدن گیت شاهکار پل های معلق شناسه محصول :96378 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 3227 حجم فایل: 6657.669922 مگابایت
 • طرح کارآفرینی تولید باند و گاز پزشکی #طرح های توجیهی و doc
 • طرح کارآفرینی تولید باند و گاز پزشکی شناسه محصول :53543 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 803 حجم فایل: 0.965820313 مگابایت
 • پروژه كارآفرینی B.P طرح كسب كار #طرح های توجیهی و doc
 • پروژه كارآفرینی B.P طرح كسب كار شناسه محصول :53808 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 1103 حجم فایل: 11.3125 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *