جزوه نکات تکمیلی حسابرسی 2 #حسابداری و pdf

جزوه نکات تکمیلی حسابرسی 2

دانلود

جزوه نکات تکمیلی حسابرسی 2 #حسابداری و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت جزوه نکات تکمیلی حسابرسی2 جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حسابداری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحیتعریف تورم: تورم را بعنوان افزایش در سطح عمومی قیمتها یا کاهش قدرت خرید پول تعریف نموده اند. تعریف سود در اقتصاد: مبلغی است که در فاصله زمانی معین خرج شود بدون آنکه به اصل ثـروت (سـرمایه) لطمـهایوارد نماید یا به عبارتی به مفهوم ارزش افزوده تلقی میگردد. نکته: تورم میتواند ارزش سود را کاهش یا افزایش دهد و همواره بعنوان عاملی در جهت کاهش ارزش سود نمیباشد. تورم بر روی صورتهای مالی تأثیر میگذارد و آنرا برای مصرف کنندگان اطلاعات بلااستفاده میسـازد، زیـرا پـول واحـداندازهگیری تمام رویدادهای مالی است و خود پول هم دچار نوسانات میشود، اما در حسابداری فرض مـورد قبـول ثابـتبودن ارزش پول، در طول زمان است که در این زمینه پول را به مفهوم قدرت خرید در نظر میگیرند. مقدار قدرت خرید عمومی پول: عبارتست از مقدار کالا و خدماتی که میتوانیم با مقدار معینی پول بدست آوریم. سطح عمومی قیمتها: عبارتست از متوسط وزنی قیمت کل کالاها و خدمات در اقتصاد. شاخص عمومی قیمتها:عامل اندازه گیری تغییرات در سطح عمومی قیمتها میباشد که پایه آن عدد 100 میباشد. همچنین شاخص مقایسه سطح قیمتهای جاری نسبت به سال پایه میباشد. معکوس شاخص عمومی قیمتها:100 یا شاخص پایه تقسیم بر شاخص سطح جاری مـیباشـد کـه نمایـانگر آنسـت. قدرت خرید واحد پولی (مانند دلار) در سال جاری نسبت به سال پایه چگونه است. دلایل استفاده از حسابداری تورمی: در نتیجه فرض ثبات ارزش پول و استفاده از صورتهـای مـالی برمبنـای بهـایتمام شده تاریخی (در چارچوب اصل بهای تمام شده)، سود شرکتها بصـورت صـوری و غیرواقعـی گـزارش مـیگـردد وصورتهای مالی شرکت برای تصمیمگیری استفاده کنندگان،گمراه کننده خواهد بود. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تورم برای شرکتها به شرح زیر میباشد: الف) نقدینگی شرکتها (توان پرداخت بدهیها) ممکن است بقدری تنزل نماید که بحران اقتصادی بوجود آورد. ب) با توجه به اینکه منابع اقتصادی به مقیاس زیادی براساس صورتهای مالی اختصاص مییابد در این تخصیص ممکناست اثرات تورم در گزارشهای مالی نادیده گرفته شود. ج) گزارش سودهای اغراق آمیز ممکن است سبب گردد که نسبتهای منطقی ساختار سرمایه در نظر گرفته شود. ج) گزارش سودهای اغراق آمیز ممکن است سبب گردد که نسبتهای منطقی ساختار و سرمایه در نظر گرفته نشـود. درنتیجه رقم سرمایه به نظر اندك خواهد آمد و در موقعیت نسبی این شرکتها در رقابت اقتصادی اثر نامطلوب دارد. سؤالات چهارگزینه ای 1- موجودی مواد و کالا به داراییهای اطلاق میشود که:  الف) برای فروش در روال عادی عملیات واحد تجاری نگهداری میشود.  ب) به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات در فرآیند تولید قرار دارد.  ج) به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات، خریداری شده و نگهداری میشود.  د) همه موارد 2- موجودیهای مواد و کالا شامل کدامیک از موارد زیر نمیباشد؟  الف) ملزومات مصرفی و مواد خام ب) موجودیهای کالای آماده برای فروش  ج) محصولات در جریان ساخت د) حسابهای جاری با اشخاص 3- در سیستم ثبت ادواری، هنگام خرید کالا، حساب ……… بدهکار میشود و هنگـام فـروش کـالا، کـاهشموجودی در دفاتر ثبت ……… . الف) خرید ـ میگردد. ب) خرید ـ نمیگردد. ج) موجودی کالا ـ میگردد. د) موجودی کالا ـ نمیگردد. 4- در سیستم ثبت دائمی، هنگام خرید کالا، حساب ……… بدهکار میشـود و هنگـام فـروش کـالا، کـاهشموجودی در دفاتر ثبت ……… .  الف) خرید ـ میگردد. ب) خرید ـ نمیگردد.  ج) موجودی کالا ـ میگردد. د) موجودی کالا ـ نمیگردد. 5- بهای تمام شده موجودی مواد و کالا باید در بر گیرنده ……… باشد.  الف) مخارج خرید  ب) مخارج تبدیل ج) سایر مخارجی که واحد تجاری در جریان فعالیت معمول خود، برای رساندن کالا یا خدمات به مکان و شرایط فعلیآن متحمل شده است.  د) همه مواردپاسخ سؤالات چهارگزینه ای 1- گزینه د صحیح است. 2- گزینه د صحیح است. 3- گزینه ب صحیح است. زیرا در سیستم ادواری موقع خرید، خرید کالا بدهکار میشود و موقع فروش، فروش بستانکار و کاهش موجودی موقعفروش مربوط به ثبت در سیستم دائمی میباشد. 4- گزینه ج صحیح است. 5- گزینه د صحیح است. فهرست مطالبدو شیوه متفاوت حسابداری تورمی: ……………………………………………………………………………………………10تعیین شاخص برای حسابداری تورمی: ………………………………………………………………………………………..10انواع شاخصها:………………………………………………………………………………………………………………..10تعریف پارامترها:……………………………………………………………………………………………………………….11فرآیند تعدیل صورتهای مالی براساس واحد پول ثابت (14……………………………………………………………:(C.M.Aمحاسبه سود و زیان حاصل از نگهداری اقلام پولی:…………………………………………………………………………….17فرآیند تبدیل سود یا زیان حاصل از فروش داراییهایینظیر اموال، ماشین آلات و تجهیزات:……………………………………23کارت ساعت …………………………………………………………………………………………………………………..27ماشین ساعتزن ………………………………………………………………………………………………………………27حسابداری هزینه حقوق و دستمزد…………………………………………………………………………………………….28درآمد کارکنان (حقوق و دستمزد ناخالص)…………………………………………………………………………………….35مالیات حقوق ………………………………………………………………………………………………………………….35تفاوت بین کارکنان و پیمانکاران ………………………………………………………………………………………………42بهایابی…………………………………………………………………………………………………………………………45سیستم «بهایابی سفارش کار»…………………………………………………………………………………………………46سیستم «بهایابی مرحلهای»……………………………………………………………………………………………………46جریان بهای تمام شده در بهایابی سفارش کار …………………………………………………………………………………46کارت بهای تمام شدهی سفارش……………………………………………………………………………………………….48بهای تمام شدهی مواد…………………………………………………………………………………………………………48بهای تمام شدهی دستمزد…………………………………………………………………………………………………….48بهای تمام شدهی سربار ……………………………………………………………………………………………………….48کسر جذب سربار………………………………………………………………………………………………………………50اضافه جذب سربار……………………………………………………………………………………………………………..50راحل اجرای طرح ……………………………………………………………………………………………………………..52تهیه صورت وضعیت قطعی و نهایی: …………………………………………………………………………………………..57محاسبه سود پیمانهای ناتمام: (روش درصد پیشرفت کار)- براساس مخارج واقعی ……………………………………………58صورت سود و زیان پیمان (محاسبه سود و زیان ظاهری): ……………………………………………………………………..59محاسبه سود پیمانهای ناتمام براساس مخارج برآوردی: ………………………………………………………………………61ردیابی جریان بهای تمام شده …………………………………………………………………………………………………62سیستم ثبت دائمی…………………………………………………………………………………………………………..182سؤالات چهارگزینه ای………………………………………………………………………………………………………..187پاسخ سؤالات چهارگزینه ای………………………………………………………………………………………………….190نوع فایل:Pdfسایز: 1.59 mbتعداد صفحه: 190
 • پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز #حسابداری و pptx
 • پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز شناسه محصول :93492 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 213 حجم فایل: 120.2998047 مگابایت
 • پاورپوینت مبانی نظری شناخت فضای شهری و مفاهیم مرتبط #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت مبانی نظری شناخت فضای شهری و مفاهیم مرتبط شناسه محصول :84994 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 382 حجم فایل: 0.713867188 مگابایت
 • پاورپوینت پردازش ابری #کامپیوتر و pptx
 • پاورپوینت پردازش ابری شناسه محصول :71845 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 366 حجم فایل: 0.384765625 مگابایت
 • پاورپوینت بررسی سازمان های ارائه دهنده بهداشتی درمانی در جهان #پزشکی و pptx
 • پاورپوینت بررسی سازمان های ارائه دهنده بهداشتی درمانی در جهان شناسه محصول :64309 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 624 حجم فایل: 0.553710938 مگابایت
 • قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران #فقه و حقوق اسلامی و docx
 • قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران شناسه محصول :55182 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 137 تعداد بازدید : 399 حجم فایل: 0.3828125 مگابایت
 • پاورپوینت مديريت نام تجاری #مدیریت و ppt
 • پاورپوینت مديريت نام تجاری شناسه محصول :99426 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 219 حجم فایل: 1096.568359 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *