جزوه مکمل ژنتیک رشته ژنتیک #زیست شناسی و pdf

جزوه مکمل ژنتیک رشته ژنتیک

دانلود

جزوه مکمل ژنتیک رشته ژنتیک #زیست شناسی و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت جزوه مکمل ژنتیک رشته ژنتیک جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته ژنتیک ویژه کنکور سال 95 تنظیم نسخه برداری: از اوایل سال 1960 پذیرفته شد که پروتئینها توسط ماده حـد واسـط و ناپایـداری بـه نـام RNA پیـامبر (mRNA)رمزگـذاری مــیشــوند. مسـیر یــک طرفــه و ســادهای بــهصــورت RNA DAN ¬ ¬ پــروتئین را اصــول مرکـزی(centraldogma) گویند. این اصل نیز ماننـد سـایر اصـول ممکـن اسـت کـاملاً صـحیح نباشـد. آنزیمـی کـه توسـطretovirus رمزگذاری میشود (ویروسهـایی کـه بـه جـای DNA موجـود در ژنـوم از RNA اسـتفاده مـیکننـد) راreverse transcriptase مینامند. این آنزیمها میتوانند از روی الگوی RNA برای تهیـه DNA عمـل نماینـد. امـاهنوز نمونهای در هیچ سیستمی پیدا نشده که از پروتئین برای رمزگذاری RNA یا DNA استفاده کند. نقاط کنترل بالقوه هدف نهایی از تنظیم ژن معمولاً تغییر مقدار پروتئین خاصل یا گروهی از پروتئینها است. بهطور کـل، ایـن پـروتئینهـاهستند که بسیاری از عملکردهای موردنیاز سلول زنده را تأمین میکند. چند نقطه برای کنترل مسیر از ژن به پروتئین وجود داشته باشد. این نقاط بهصورت زیر هستند: 1) شروع نسخهبرداری – کنترل میتواند توسط میزان سـرعت پیونـد مولکـول پلیمـر از (polymerase) بـه ژنـی کـهمیخواهد نسخهبرداری شود، صورت گیرد. این اولین نقطه کنترل است و معمولاً اولین کنترل دستور کار برای سایر نقاطکنترل را صادر میکند. اگر ژن خاموش باشد، پس سایر نقاط کنترل حذف میشوند. 2) سرعت نسخهبرداری. یعنی سرعتی که در آن پلیمر از در طول ژن پیشرفت مـیکنـد. در نگـاه اول ایـن محـل نقطـهکنترل بهنظر نمیرسد واکنشهای آنزیمی بستگی به متغیرهایی مانند دما، غلظت سوبسترا، pH، و غیـره دارد. برخـی ازآنها خارج از کنترل سلول قرار دارند و بدیهی است که هیچیک از آنها در تنظیم نسخهبرداری ژن خاص دخالت ندارند. بههر حال، پروتئینی در سلول هست که نقش اساسی در مرحله طویل شدن نسـخهبـرداری بعهـده دارد. چنـد پـروتئین ازجمله آنهایی که اخیراً شناسایی شدهاند در سلولهای یوکاریوتی وجود دارند. بعضی از آنها نقش عمـومی دارنـد و برخـیدیگر برای ژنهای خاصی موردنیاز هستند. چنین پـروتئینهـایی ممکـن اسـت بـه نوبـه خـود نقـش مهمـی در کنتـرلنسخه برداری داشته باشند. 3) خاتمه زودرس نسخهبرداری – این مرحله در باکتریها اتفاق میافتد و به آن مرحله تضعیف (attenuation) گویند. این عمل ذاتاً اسراف (از بین بردن بخشی از نسخهبرداری) است و بهنظر میرسد که برای بیـان الگوهـای بسـیار کوچـک مورد استفاده قرار میگیرد. برای مثال، حذف مقادیر کوچکی از نسخهبرداری ژنهایی که قبلاً برگردانده شده بود، صورتمیگیرد. تغییرات ژنتیکی در باکتریها پروتئینهای پیوندی به DNA متکی به لیگاند مکانیزم پروتئینهایی که قادرند ساختار خود را تغییر دهند تا عمل خاصی صورت گیرد معمـولاً بـه توانـایی اتصـال آنهـابستگی دارد و به دو صورت است: (1) آنها میتوانند به توالی خاصی روی DNA متصل شوند، (2) آنها توسط متابولیـتتوانایی اتصال پیدا میکنند (این متابولیت ممکن است آمینواسیدی مثل تریپتوفان یا قندی مثل لاکتوز باشند). مولکولیکه به پروتئین پیوند مییابد را لیگاند (ligand) میگوییم. آنچه که باعث ویژگی این پروتئین مـیشـود، داشـتن محـلپیوند به لیگاند است، در نتیجه کانفورماسیون پروتئین تغییر میکند. این لیگاند ممکن است اثر مثبـت یـا منفـی جهـتاتصال پروتیئن به DNA داشته باشد. پروتئینهایی که به DNA متصل میشوند گاهی از نسخهبرداری ممانعت بـهعمـل مـیآورنـد (اغلـب محـل پرومـوتر رامسدود میکنند). از طرف دیگر، پروتئین پیوندی به DNA میتواند با اتصال به پلیمراز عمل آن را سادهتر کنـد (شـایدتوسط اتصال مستقیم به یکی از زیرواحدهای پلیمراز و نگهداشتن آن در محل خـود). بـه ایـن ترتیـب، نسـخهبـرداری ازژنهای انتخاب شده میتواند در حضور یا عدم حضور لیگاند کاهش یا افزایش یابد. اپرون lac در E.coli مثال خـوبی ازاین نوع است. صفات اتوزومی غالب: ویژگیها: الف- بیماری در تمام نسلها دیده میشود. ب- زوجین بیمار میتوانند فرزند سالم داشته باشند. ج- احتمال ظهور بیماری در پسر و دختر یکسان است. ژنتیک · Reverse genetics: دستیابی به توالی DNA استکه ابتدا توالی پروتئین و سپس از روی آن تـوالی RNA و درنهایت توالی DNA مشخص میشود. · در RNA mapping با استفاده از توالی پروتئین، توالی RNA مشخص میگردد. · روش Conting mapping، مدلینگ توالی انتهای DNA 3 است. · Functional cloning: استفاده از یک ژن با توالی شناخته شده بهعنوان probe، برای جست و جوی تـوالی یـکژن جدید براساس شباهت. · آدنو ویروسها، از نوع ویروسهای DNAداری هستند که سلولهای یوکاریوتی را آلوده میکنند و میتوان به کمـکآنها و با جایگزینی ژن موردنظر، از آنها بهعنوان وکتور مناسب برای سلولهای یوکاریوتی استفاده کرد ویروسهای وابستهبه آدنو ویروسها، در صورت وجود آدنو ویروسها، میتوانند همزمان با آنها در سلول تکثیر شوند. اگر آدنو ویـروسهـا درسلول وجود نداشته باشند، به مکان خاصی از کروموزوم وارد میشوند. پس رکتورهایی کـه براسـاس اینهـا سـاخته شـدهباشند به مکان خاصی از کروموزوم میزبان دارد میشوند ولی رکتورهای رترو ویروسی بـهصـورت تصـادفی وارد کرومـوزممیزبان میشوند. ژن درمانی، سرطان و آپوتپوز: · پروتوانکوژن یک ژن نرمال است که در برخی حالات تقسیم سلولی یا پرولیفراسیون درگیر میشود که در صورت فعالشدن بهوسیله یک موتاسیون، میتواند به انکوژن تبدیل شود. · حدود 5% تمام سرطانها ظاهراً از یک طرح فامیلی تبعیت میکنند اما در اکثریت، بزرگی توارث نقـش انـدکی داردیا اینکه نقش ندارد. با وجود این سرطانهای زیادی شبیه دیگر بیماریهایی که اشکال توارث مولتی فاکتوریـال را نشـان میدهند، یک جزء ژنتیکی مشخص دارند و در برخی ناهنجاریهای کروموزومی شانس وقوع بعضـی سـرطانهـا افـزایشمییابد. اما لزوماً تمام سرطانها (حتی در غیاب اجزای ارثی واضـح) نتیجـه موتالسـیونهـایی در سـلولهـای سـوماتیکهستند و دیگر اینکه پیشرفت آن نیز به تجلی یکسری از ژنها وابسته است. نوع فایل:Pdfسایز: 3.53mbتعداد صفحه: 146
 • پاورپوینت ازدواج دوم فرار از تنهایی یا ماندن در برزخ #روان شناسی و pptx
 • پاورپوینت ازدواج دوم فرار از تنهایی یا ماندن در برزخ شناسه محصول :102940 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 406 حجم فایل: 711.1005859 مگابایت
 • پاورپوینت فصل هجدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدل‎هاي معادلات همزمان #اقتصاد و ppt
 • پاورپوینت فصل هجدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدل‎هاي معادلات همزمان شناسه محصول :99249 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 252 حجم فایل: 633.0322266 مگابایت
 • مبانی نظری دوران بین کودکی و بزرگسالی (نوجوانی) #علوم انسانی و docx
 • مبانی نظری دوران بین کودکی و بزرگسالی (نوجوانی) شناسه محصول :92010 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 194 حجم فایل: 0.04296875 مگابایت
 • پاورپوینت کامل سانتیاگو کالاتراوا #معماری و pptx
 • پاورپوینت کامل سانتیاگو کالاتراوا شناسه محصول :70900 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 190 تعداد بازدید : 238 حجم فایل: 24.609375 مگابایت
 • پیشینه و مبانی نظری نسبت های مالی و پیش بینی بحران کسب و کار #حسابداری و docx
 • پیشینه و مبانی نظری نسبت های مالی و پیش بینی بحران کسب و کار شناسه محصول :85988 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 52 تعداد بازدید : 345 حجم فایل: 0.3828125 مگابایت
 • پاورپوینت معماری و درختان دیر زیست #معماری و pptx
 • پاورپوینت معماری و درختان دیر زیست شناسه محصول :103666 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 1063 حجم فایل: 1.27 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *