جزوه مواد و مصالح ساختمانی معماری #علوم پایه و pdf

جزوه مواد و مصالح ساختمانی معماری

دانلود

جزوه مواد و مصالح ساختمانی معماری #علوم پایه و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت جزوه مواد و مصالح ساختمانی معماریخواص مواد :خواص  فـیزیکی خواص شـیمایی به خصوصیات و یژگیها مواد و مصالح ساختمانی یاز قب ل جرم مخصوص، تخلخل، قابلیت جذب آب، قابلیـیت هـدا تیحرارت یکیو الکتر یکیزیو …. خواص ف مواد گو یند.  -1-1 جرم مخصوص: جرم واحد حجم مصالح یکپارچه و توپر است، که نسبت به وزن به حجم متراکم شده جسم است. -1-2 جرم مخصوص فضایی: جرم واحد حجم مصالح در حالت طب یعی (به همراه خلل و فرج آن) است کـه نسـبت بـهوزن حجم در حالت عادی . جسم است  -1-3 جرم مخصوص فضایی مصالح دانه یا (شن و ماسه، سیمان، آهک و…): که در ایـن حالـت عـلاوه بـر حجـمیخال داخل دانه یها حجم خال یما ب ن دانه یها مجاور هم در محاسبه جرم منظور م . یشود  -1-4چگالی : ینسبت حجم مصالح که از مواد متراکم تشکیل شده یا به عبارت نسبت جرم طب یعی بـه جـرممتراکم آن را چگالی گو یند. : -1-5 تخلخل یدق عقاً بر یکس چگال ینسبت حجم مصالح که ا یز فضاها یخال یتشک ل شده اسـت. (100× یچگـال 1- )=تخلخل  -1-6 یقابل ت جذب آب: یتیخصوص از مصالح که نشان دهنده جذب بخار آب از هوا است. که بسـتگی یبـه دمـا هـوا –یرطوبت نسب نوع خلل و فرج، تعداد و ابعاد آن یها و… بسـتگ دارد. از نظـر جـذب آب مـواد بـه دو دسـته کلـی یتقسـ میم شوند: تست ها ی نمونه خواص مواد  1ـبـه خصوصـیات و یژگـیهـا مـواد از قبیـل جـرم مخصـوص، تخلخـل، قابلیـت جـذب آب و غیـرهخواص…………مواد می گو یند.  -1 فیزیکی 2- مکانیکی 3- شیمیایی 4- هیچکدامجرم واحد حجم مصالح ی یکپارچه یا توپر ا همان نسبت وزن به حجم متراکم شده جسم را چه می یگو ند؟ -1 جرم مخصوص -2 جرم مخصوص فضایی -3 ییجرم فضا 4 – یه چکدام  3ـ یقابل ت جذب آب مواد به کدام عامل وابسته است؟  -1 تعداد و ابعاد حفره ها -2 یدما محیط 3 – رطوبت نسبی محیط -4 همه موارد  4 هـیدروفیل  به کدام مواد گفته میشود؟ -1 مواد دفع آب -2 مواد نگهدارنده آب -3 مواد متخلخل -4 یه چکدام  5ـ نسبت مقاومت فشاری ی، فشار مصالح اشباع شده با آب به مقاومت آنها در حالـت خشـک را………مـوادمی نامند و ا ین نسبت برای خاك رس ………..است. -1 ضر یب نرمی 2- -1 مقاومت فشاری 1-  -3 ضریب نرمی – صفر -4 مقاومت فشاری – صفر  -6 سختی سنگ گچ و توپاز به ترتیب چند می باشد؟1- 3و7            2- 2و7             3-3و8            4-2و8 -7 تنش چیست؟   -1 شدتی نیرو ی خارج وارد به جسم 2- شدت نیروی داخلی حاصل از نیروی خارجی  -3 میزان مقاومت یک جسم در مقابل نیرو ی وارده -4 مقاومت نهایی جسم   فهرست مطالب خواص مواد ……………………………………………………………………………………………………………….. …..9خواص مواد:……………………………………………………………………………………………………………….. ……9تستهای نمونه خواص مواد …………………………………………………………………………………… ……………..11سنگ: ……………………………………………………………………………………………………………….. ……….12انواع گونههای سنگ: ………………………………………………………………………………………………………….12انواع سنگ از نظر شکل ظاهری …………………………………………………………………………………… ………….14تست سنگ: ……………………………………………………………………………………………………………….. …17آجر……………………………………………………………………………………………………………….. ………….21روشهای تهیه خشت آجر : …………………………………………………………………………………… ………………21مرحل پخت آجر:………………………………………………………………………………………………………………22انواع آجر: ……………………………………………………………………………………………………………….. ……22ب – آجر ماسه اهکی : ………………………………………………………………………………………………………….22ج – آجر نسوز:……………………………………………………………………………………………………………….. ..23آجر غیر استاندارد را زمانی میتوان مصرف کردکه:…………………………………………………………………………….24آجرهای مناسب برای مصارف گوناگون:…………………………………………………………………………………… ….. 26تست آجر……………………………………………………………………………………………………………….. ……26نوع فایل:Pdf  سایز:3.52mb تعداد صفحه:132
 • پاورپوینت آجر شیشه ای #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت آجر شیشه ای شناسه محصول :95497 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 283 حجم فایل: 640.7832031 مگابایت
 • چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیك در شاهنامه( هفت خوان رستم )‌ #هنر و doc
 • چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیك در شاهنامه( هفت خوان رستم )‌ شناسه محصول :57266 موضوع : هنر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 147 تعداد بازدید : 763 حجم فایل: 0.083007813 مگابایت
 • پاورپوینت آموزش اصولی طراحی تیر و ستون #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت آموزش اصولی طراحی تیر و ستون شناسه محصول :85343 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 138 تعداد بازدید : 490 حجم فایل: 2.69921875 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل آرامگاه بابا رکن‌ الدین #معماری و pptx
 • پاورپوینت تحلیل آرامگاه بابا رکن‌ الدین شناسه محصول :104070 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 356 حجم فایل: 4.59 مگابایت
 • پاورپوینت معماری در سینما – سینما در معماری #معماری و ppt
 • پاورپوینت معماری در سینما – سینما در معماری شناسه محصول :94767 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 217 حجم فایل: 2950.160156 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل فروشگاه FERNANDOJAEGER moemn برزیل #معماری و ppt
 • پاورپوینت تحلیل فروشگاه FERNANDOJAEGER moemn برزیل شناسه محصول :96512 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 664 حجم فایل: 18.88 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *