جزوه مجموعه تست رشته تغذیه #علوم پایه و pdf

جزوه مجموعه تست رشته تغذیه

دانلود

جزوه مجموعه تست رشته تغذیه #علوم پایه و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت جزوه مجموعه تست رشته تغذیهمجموعه تست و پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95  سؤالات فیزیولوژی دستگاه تنفس 1- در موقع عبور هوا از حفرههای بینی، کدام تغییرات در هوای تنفسی بوجود میآید؟ الف) تعدیل درجه حرارت ب) ضد عفونی شدن ج) مرطوب شدن د) هر سه این تغییرات 2- تحریک عطسه به علت تحریک کدام مخاط است؟ الف) نایژهها ب) حنجره ج) حلق د) بینی 3- هوای جاری تنفسی چند میلیلیتر است؟ الف) 44 ب) 550 ج) 1000 د) 2000 4- مرکز تنظیم حرکات تنفسی واقع در: الف) پل مغزی ب) پیاز نخاع ج) تالاموس د) قشر مغز 5- کدام در کنترل تنفس نقشی ندارد؟ الف) بصلالنخاع ب) پل مغزی ج) کمورسپتورها در ریه د) کمورسپتورها در قوس آئورت پاسخنامه ی فیزیولوژی دستگاه تنفس 1- گزینهی (د) صحیح است. هنگامی که هوا از بینی عبور میکند، سه کار تنفسی مشخص توسط حفرههای بینی انجام میشود: 1- هوا توسط سطوح گسترده شاخکها و تیغه میانی گرم میشود، 2- هوا هنگام عبور از بینی مرطوب میشود و 3- هـوابطور نسبی تصفیه میشود. 2- گزینهی (د) صحیح است. تحریک مجاری بینی محرك آغازین رفلکس عطسه اسـت. ایمپـالسهـای آوران از طریـق عصـب جمجمـهای پـنجم بـهبصلالنخاع که محل شروع رفلکس است میروند و رفلکس را به انجام میرسانند. 3- گزینهی (ب) صحیح است. برای مطالعه بهتر کار ریهها، فیزیولوژیستها مکانیسم عملکرد ریه را در چهار حجم و چهار ظرفیت تقسیمبندی کردهانـد. حجمهای ریوی عبارتند از: 1) حجم جاری، حجمی از هواست که در هر دم و بازدم عادی وارد ریهها شده و یا از آن خارج میشود و اندازه آن حدود500 میلیلیتر است؛ سؤالات فیزیولوژی عمومی و سلول 1- با افزایش قطر نورون عصبی، سرعت هدایت ایمپالس در نورون …………. الف) افزایش مییابد. ب) کاهش مییابد. ج) ثابت میماند . د) به فاکتورهای دیگر وابسته است. 2- مقدار پتانسیل کار پس از پیدایش در رشته عصبی، در حال طی کردن طول آن چه میشود؟ الف) افزایش تدریجی ب) ابتدا افزایش سپس کاهش ج) تغییر نمیکند د) کاهش تدریجی 3- در کدامیک از مراحل تقسیم سلولی، سیتوپلاسم به دو قسمت تقسیم میشود؟ الف) آنافاز ب) پروفاز ج) تلوفاز د) متافاز پاسخنامه ی فیزیولوژی عمومی و سلول 1- گزینهی (الف) صحیح است. سرعت هدایت در فیبرهای عصبی کوچک حدود 25 متر در ثانیه و در فیبرهای عصبی بزرگ حـدود 120 متـر در ثانیـهاست. پس میتوان گفت که هر چه قطر فیبر عصبی بزرگتر شود، سرعت هدایت آن نیز افزایش مییابد. نکته: میلیندار شدن نورون یا فیبر عصبی سبب افزایش قطر آن و در نتیجه، افزایش سرعت هدایت آن میشود. 2- گزینهی (ج) صحیح است. هنگامی که پتانسیل عمل در یک نقطه از فیبر پدید آید، بدون تغییر تا انتهای آن فیبر پیش میرود که بـه ایـن پدیـده،قانون همه یا هیچ گفته میشود. 3- گزینهی (ج) صحیح است. در آخرین مرحله از تقسیم میتوزی یعنی تلوفاز، غشای هسـتهای جدیـد دور هـر یـک از گـروههـای کروماتیـدی ایجـادمیشود. مدت کوتاهی بعد از آن، سلول در حد فاصل بین دو هسته شروع به فرورفتن میکند. این عمل سبب جدا شـدنسیتوپلاسم به دو قسمت و در نتیجه سبب تقسیم سلول به دو سلول مجزا میگردد. 2) حجم ذخیره دمی، حجمی از هواست که پس از یک دم عادی، با فشار میتوان آن را وارد ریهها کرد و حجم آن حدود3000 میلیلیتر است؛ 3) حجم ذخیره بازدمی، حجمی از هواست که پس از یک بازدم عادی، فرد میتواند با فشار آن را از ریههایش خارج کنـدو مقدار آن حدود 1100 میلیلیتر است؛ 4) حجم باقیمانده، حجمی از هواست که پس از قویترین بازدم هم در ریهها بـاقی مـیمانـد و مقـدار تقریبـی آن برابـر1200 میلیلیتر است. چهار ظرفیت ریوی هم عبارتند از: 1) ظرفیت دمی مساوی است با حجم جاری به اضافه حجم ذخیره دمی و مقدار آن برابر 3500 میلیلیتر است؛ 2) ظرفیت باقیمانده عملی برابر با حجم ذخیره بازدمی به اضافه حجم باقیمانده اسـت و مقـدار تقریبـی آن برابـر 2300میلیلیتر است؛ «12» مجوعه تست 3) ظرفیت حیاتی برابر با جمع سه حجم جاری، ذخیره دمی و ذخیره بازدمی است و مقدار آن 4600 میلیلیتر است؛ 4) ظرفیت کلی ریه کل برابر با مجموع هر چهار حجم ریوی است و مقدار تقریبی آن حدود 5800 میلیلیتر است. 4- گزینهی (ب) صحیح است. مرکز تنفسی از چند گروه نورون تشکیل شده است که به صورت دو طرفه در بصلالنخاع و قسمت تحتانی پل مغزی قرارگرفته اند. 5- گزینهی (ج) صحیح است. مراکز تنفسی در بصلالنخاع و قسمتی از پل مغزی قرار دارند. همچنین نقش کمورسپتورهای آئـورتی ایـن اسـت کـه بـاکاهش فشار اکسیژن شریانی، سبب تحریک مرکز تنفس و افزایش میزان تـنفس مـیشـوند. امـا کمورسـپتورهای ریـوی،بیشتر با مواد خارجی وارد شده به ریه ها تحریک میشوند و بیشتر سبب انقباض برونشی میگردنـد. بنـابراین در تنظـیمحرکات تنفسی کاربردی ندارند.فهرست مطالب  سؤالات فیزیولوژی دستگاه تنفس…………………………………………………………………………………………………………….6پاسخنامهی فیزیولوژی دستگاه تنفس………………………………………………………………………………………………………… 11سوالات فیزیولوژی دستگاه عصبی……………………………………………………………………………………………………….. 18پاسخنامهی فیزیولوژی دستگاه عصبی……………………………………………………………………………………………………….. 24سؤالات فیزیولوژی دستگاه گوارش……………………………………………………………………………………………………… 29پاسخنامهی فیزیولوژی دستگاه گوارش…………………………………………………………………………………………………….. 34سؤالات فیزیولوژی عمومی و سلول ………………………………………………………………………………………… 40پاسخنامهی فیزیولوژی عمومی و سلول ……………………………………………………………………………………………46سؤالات فیزیولوژی غدد درونریز و تولیدمثل……………………………………………………………………………………………………. 52پاسخنامهی فیزیولوژی غدد درونریز و تولیدمثل……………………………………………………………………………………………………. 57سؤالات فیزیولوژی کلیه و مجاری ادراری……………………………………………………………………………………………………63پاسخنامهی فیزیولوژی کلیه و مجاری ادراری……………………………………………………………………………………………………..68سؤالات فیزیولوژی دستگاه گردش خون………………………………………………………………………………………………………… 74پاسخنامهی فیزیولوژی دستگاه گردش خون …………………………………………………………………………………….. 80 نوع فایل:Pdfسایز: 562mbتعداد صفحه:85
 • گزارش کاراموزی روش تولید بوش سیلندر اتومبیل #مکانیک و doc
 • گزارش کاراموزی روش تولید بوش سیلندر اتومبیل شناسه محصول :54105 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 360 حجم فایل: 0.015625 مگابایت
 • پاورپوینت نظم اجتماعی چیست #علوم اجتماعی و pptx
 • پاورپوینت نظم اجتماعی چیست شناسه محصول :93679 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 309 حجم فایل: 583.703125 مگابایت
 • تاثیرات بانک خازنی و جبران گرها #برق و doc
 • تاثیرات بانک خازنی و جبران گرها شناسه محصول :59131 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 64 تعداد بازدید : 461 حجم فایل: 2.776367188 مگابایت
 • جزوه درس فناوری های نوین ساختمانی 2 #عمران و ساختمان و pdf
 • جزوه درس فناوری های نوین ساختمانی 2 شناسه محصول :97122 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 269 حجم فایل: 4116.4375 مگابایت
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرأت ورزي و ابراز وجود #روان شناسی و doc
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرأت ورزي و ابراز وجود شناسه محصول :95287 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 197 حجم فایل: 69.82421875 مگابایت
 • انواع نمونه قرارداد بیش از 280 قرارداد #کسب و کار و doc
 • انواع نمونه قرارداد بیش از 280 قرارداد شناسه محصول :58777 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 300 تعداد بازدید : 761 حجم فایل: 17.26074219 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *