جزوه فیزیولوژی(قسمت دوم) #علوم پایه و pdf

جزوه فیزیولوژی(قسمت دوم)

دانلود

جزوه فیزیولوژی(قسمت دوم) #علوم پایه و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت جزوه فیزیولوژی(قسمت دوم)  جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95 فصل اول: سلولهای خونی، ایمنی و انعقاد خون گلبولهای قرمز خون گلبولهای قرمز خون که اریتروسیت هم نامیده میشوند حاوی پروتئینی به نـام هموگلـوبین هسـتند کـه اکسـیژن را ازریهها به بافتها حمل میکند. اگر هموگلوبین در داخل گلبولهای قرمز محصول نباشد، از کلیهها فیلتره . میشود گلبولهای قرمز همچنین حاوی آنزیم کربنیک انهیدراز هستند که واکنش میـان آب و دی اکسـید کـربن را بـرای تولیـدCOH 32 می اسید کربنیک ( ) کاتالیز کند. این امر سبب میشود تا در داخل گلبول قرمز عمـل بـافری شـدن خـون نیـزانجام بگیرد. شکل و غلظت گلبولهای قرمز خون گلبول قرمز طبیعی به شکل یک قرص مقعرالطرفین است که نازكترین بخش آن مرکـز گلبـول مـیباشـد. البتـه شـکلگلبول قرمز در خلال عبورش از مویرگها تغییر می . یابد در مردان سالم، میانگین تعداد گلبولهای قرمز در هر میلیمتر مکعب خون 5200000 و در زنان سالم 4700000 عـدد. میباشد هر گلبول قرمز می تواند حدود 34 گرم هموگلوبین را در هر 100 میلیلیتر از سلول تغلیظ نماید. به طوری که در مـردانطبیعی در هر 100 میلیلیتر خون به طور متوسط 15 گرم هموگلوبین و در زنان طبیعی در هر 100 میلیلیتر خـون 14گرم هموگلوبین وجود دارد. تولید گلبول قرمز گلبولهای قرمز که در ابتدا دارای هسته میباشند در هفتههای نخست زندگی رویانی در کیسه زرده تولید مـیشـوند. درسه ماه دوم بارداری، کبد به محل اصلی تولید گلبولهای قرمز تبدیل میشود؛ اگر چه مقداری نیز در طحال و گـرههـایلنفاوی تولید میگردند. سپس در ماههای آخر بارداری و پـس از تولـد، گلبـول قرمـز منحصـراً در مغـز اسـتخوان تولیـدمیگردد. مغز تمامی استخوان ها تا سن 5 سالگی قادر به تولید گلبول قرمز هستند ولی پس از آن، مغز استخوان های درازبه غیر از قسمت پروگزیمال استخوانهای بازو و درشت نی در سال 20 سالگی از چربی انباشته شده و نمیتوانند گلبـولقرمز بسازند، اما مغز استخوانهای پهن مانند مهرهها، جناغ و دندهها تا آخر عمر میتوانند گلبول بسازند. فیزیولوژی )شکل 1- 6 مراحل ساخت سلولهای خون را نشان میدهد. کلیه سلولهای خون از یـک سـلول بـه نـام سـلول بنـادینخونساز چند ظرفیتی (Pluripotent hematopietic stem cell . ) مشتق میگردند از این سلولها، سلو لهای بنیادین متعهد ساخته میشوند که قادرند کلونیهای خاصـی از سـلولهـا را تولیـد نماینـد بـهطوری که از سلولهای متعهد، به طور مثال واحد کلونیساز اریتروسیت که مسئول تولید گلبولهـای قرمـز اسـت تولیـدمیگردد. همچنین واحدهای کلونیساز گرانولوسیت و مونوسیت نیز به همین ترتیب تشکیل . میگردند رشد این سلولها تحت تأثیر القاءکنندههای رشد زیادی انجام میگیرد که یکی از مهمترین آنهـا اینترلـوکین – 2 اسـت. تمایز این سلولها نیز توسط القاءکنندههای تمایز صورت میگیرد که باعـث تمـایز آنهـا بـه سـلولهـای مختلـف خـونی. میگردند مراحل تمایز گلبولهای قرمز خون اولین سلول حاصل از کلونی سازنده گلبول قرمز، پرواریتروبلاست است. هر کدام از پرواریتروبلاستها چندین بـار تقسـیممیشوند و اولین نسل از آنها، اریتروبلاست بازوفیلی میباشد که میتواند رنگهای بازی را به خود بگیـرد. ایـن سـلولهـاحاوی مقدار کمی هموگلوبین هستند، به تدریج محتوای هموگلوبین در آنها زیاد شده، هسته کوچـک مـیشـود و شـبکهآندوپلاسمی هم از بین میرود. در این زمان این سلولها رتیکولوسیت نامیده میشـوند. رتیکولوسـیتهـا حـاوی بقایـایدستگاه گلژی، میتوکندری و چند ارگانل سیتوپلاسمی دیگر هستند. رتیکولوسیتها یا عمل دیاپدز (عبور از منافذ غشایمویرگی به وسیله فشرده کردن خود) در مغز استخوان وارد مویرگهای خونی میشوند. رتیکولوسـیتهـا ظـرف 1 الـی 2روز پس از ورود به مویرگهای خونی به اریتروسیتهای بالغ تبدیل می . شوند به طور کلی، غلظت رتیکولوسیتها در خون کمتر از 1 % است. تمام مراحل ساخت گلبول قرمز در شکل 2- 6 آورده شدهاست.   فهرست مطالب فصل اول: سلولهای خونی، ایمنی و انعقاد خون ……………………………………………………………………………………14گلبولهای قرمز خون …………………………………………………………………………………………………………….. 14شکل و غلظت گلبولهای قرمز خون…………………………………………………………………………………… ………… 14تولید گلبول قرمز……………………………………………………………………………………………………………….. .. 14مراحل تمایز گلبولهای قرمز خون…………………………………………………………………………………… ………….. 15تنظیم تولید گلبولهای قرمز خون…………………………………………………………………………………… ………….. 15بلوغ گلبولهای قرمز خون ……………………………………………………………………………………………………….. 17ساخت هموگلوبین……………………………………………………………………………………………………………….. . 18متابولیسم آهن……………………………………………………………………………………………………………….. ….. 19جذب آهن از دستگاه گوارش …………………………………………………………………………………………………….. 20تخریب گلبولهای قرمز خون…………………………………………………………………………………………………….. 20آنمیها ( کمخونیها) ……………………………………………………………………………………………………………… 21آنمی ناشی از خونروی ……………………………………………………………………………………………………………. 21آنمی آپلاستیک……………………………………………………………………………………………………………….. …. 21آنمی مگالوبلاستیک………………………………………………………………………………………………………………. 21آنمی همولیتیک ……………………………………………………………………………………………………………….. … 22اثر آنمی بر دستگاه گردش خون …………………………………………………………………………………… ……………. 22پلیسیتمی……………………………………………………………………………………………………………….. ………. 23تأثیر پلیسیتمی بر دستگاه گردش خون…………………………………………………………………………………… ……. 23مقاومت بدن در برابر عفونت ……………………………………………………………………………………………………… 23لوکوسیتها و ویژگیهای عمومی آنها …………………………………………………………………………………… ………. 24تولید گلبولهای سفید خون……………………………………………………………………………………………………… 24عمل نوتروفیلها و ماکروفاژها…………………………………………………………………………………………………….. 25دستگاه رتیکولوندوتلیال ……………………………………………………………………………………………………………26ماکروفاژهای بافتی ……………………………………………………………………………………………………………….. .26التهاب……………………………………………………………………………………………………………….. …………… 27خطوط دفاعی در برابر عفونت…………………………………………………………………………………………………….. 28عمل ائوزینوفیلها ……………………………………………………………………………………………………………….. . 29عمل بازوفیلها……………………………………………………………………………………………………………….. ….. 29لوکوپنی……………………………………………………………………………………………………………….. …………. 30لوکمی……………………………………………………………………………………………………………….. 30   نوع فایل:Pdf  سایز: 2.87mb تعداد صفحه:184
 • پاورپوینت نوجوانی #عمومی و آزاد و ppt
 • پاورپوینت نوجوانی شناسه محصول :51254 موضوع : عمومی و آزاد فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 436 حجم فایل: 0.083984375 مگابایت
 • مبانی نظری جهت گیری هدف پیشرفت (فصل دوم تحقیق) #علوم انسانی و docx
 • مبانی نظری جهت گیری هدف پیشرفت (فصل دوم تحقیق) شناسه محصول :91787 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 214 حجم فایل: 0.095703125 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی وب کاوی Web Mining #مدیریت و pptx
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی وب کاوی Web Mining شناسه محصول :103891 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 1833 حجم فایل: 4.4 مگابایت
 • پاورپوینت زندگینامه الکساندر سادرلند نیل #علوم تربیتی و pptx
 • پاورپوینت زندگینامه الکساندر سادرلند نیل شناسه محصول :92542 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 461 حجم فایل: 0.26171875 مگابایت
 • پاورپوینت اینترنت اشیاء #فناوری اطلاعات و ppt
 • پاورپوینت اینترنت اشیاء شناسه محصول :86382 موضوع : فناوری اطلاعات فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 11 تعداد بازدید : 1182 حجم فایل: 15.44042969 مگابایت
 • ترجمه مقاله "الگوهای نوآوری: بهبود طبقه‌بندی بخش‌ها برای انقلاب صنعتی چهارم"(2017) #مدیریت و zip
 • ترجمه مقاله "الگوهای نوآوری: بهبود طبقه‌بندی بخش‌ها برای انقلاب صنعتی چهارم"(2017) شناسه محصول :97770 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 345 حجم فایل: 527.1132813 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *