جزوه عناصر جزئیات رشته معماری #معماری و pdf

جزوه عناصر جزئیات رشته معماری

دانلود

جزوه عناصر جزئیات رشته معماری #معماری و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت جزوه عناصر جزئیات رشته معماری فصل اول:زمین و پی ساختمانمقدمهبرای استحكام و پایایی هر ساختمان كه بر روی بستری از خاك زمین ساخته میشود، دانستن اطلاعاتی در مـورد خـاكمورد نظر ضروری میباشد، زیرا این خاك میبایست تاب تحمل نیروهای وارده از جانب ساختمان را داشته باشد. یكـی ازعواملی كه در تاب تحمل خاك مؤثر است وزن مخصوص توده خاك میباشد كه توسط آزمایش به دست میآید. 1 -1 آزمایشهای خاك آسانترین روش نمونهبرداری برای شناخت خاك، روش«گمانه زنی، چاه زنی یا سنداژ» میباشد كه به ما امكان شـناختقشرهای زیرین خاك را میدهد. حفاری چاه باید تا رسیدن به خاك مطلوب ادامه یابد، تا پس از بررسی لایههای مختلفو كنترل نهایی آزمایشگاه در مورد نحوه ظرفیت باربری و مقاومت خاك در لایههای پایینتر، سازه را روی خاك بنا نمود. 2 -1 شناسایی و طبقهبندی خاكها در مهندسی پی و پیسازی خاكها به دو دستهی مهم، یعنی ریزدانه و درشتدانه، تقسیم میشوند كـه مـیتـوان تعبیـرخاكهای چسبنده و غیر چسبنده (اصطكاكی) را نیز به ترتیب برای آنهـا بـه كـار بـرد. خـاكهـای ریزدانـه از تخریـبشیمیایی سنگ پدید میآیند و ذرات آنها با چشم دیده نمیشود. مقاومت برشی آنها عمدتاً از طریق پارامتر چسبندگی(C) حاصل میشود. تراكم آنها دشوار است و عمده نشست ناشی از بارگـذاری در آنهـا وابسـته بـه زمـان اسـت. ایـنخاكها دارای قابلیت آبگذری و یا ضریب نفوذپذیری پایینی هستند و غالباً تـوان بـاربری و سـختی كمتـری نسـبت بـهخاكهای درشتدانه دارند. رفتار خاكهای ریزدانه با جذب آب تغییر میكند. از طرف دیگر، خاكهای درشتدانـه داراینفوذپذیری و زهكشی قابل توجه میباشند و از مصالح مناسب جهت كاربرد در صنعت راهسازی، زهكشی و فیلتـر، بـتن وآسفالت به شمار میآیند. به استثنای ماسههای شل و غیر متراكم، این خاكها معمولاً توان باربری و سـختی مناسـب بـاقابلیت تغییرات حجمی كم در بارگذاریهای استاتیكی دارند. مقاومت برشی این خاكها از طریق اصطكاك داخلـی بـینذرات(حاصل میشود. نشست این خاكها هنگام بارگذاری به صورت آنی و سریع است. تراكم اینگونه خاكها نیز بهسهولت توسط كوبنده های ارتعاشی انجام میپذیرد سؤالات چهارگزینهای فصل اول1-عمق خاك برداری تابع كدامیك از عوامل زیر نیست ؟ 1) كاربری طبقات زیرین 2) تعداد طبقات ساختمان 3) ابعاد و اندازه های قائم پی و شالوده 4) سیستم سازه ای ساختمان 2-سازه نگهبان در گودبرداری برای چه اجرا می شود ؟ 1) استحكام بیشتر پی سازی و سازه ساختمان 2) ایجاد صلبیت در بخش های پائینی سازه ساختمان 3) جلوگیری از رانش دیواره گودبرداری ساختمان 4) ایجاد پایه ای برای استقرار عناصر قائم باربر ساختمان 3-حداقل عیار ملات ماسه سیمان برای اجرای طوقه چاه فاضلاب كدام است؟  كیلوگرم 300 (4 كیلوگرم 350 (3 كیلوگرم 400 (2 كیلوگرم 250 (14-در مورد كرسی چینی رعایت كدامیك از ضوابط زیر الزامی می باشد ؟ 1) كرسی چینی باید از روی سطح شالوده تا كف تمام شده محوطه پیرامون ساختمان باشد. 2) تنها در زمین های مرطوب استفاده از آجر در كرسی چینی الزامی می باشد. 3) ملات ماسه سیمان مصرفی در كرسی چینی با نسبت یك به سه می باشد. 4) عرض كرسی چینی باید حداقل 10 سانتیمتر بیشتر از عرض دیوار باشد. 5- میزان همپوشانی گونی در قیرگونی چند سانتیمتر است؟  سانتیمتر 25 (4 سانتیمتر 10 (3 سانتیمتر 20 (2 سانتیمتر 5 (16-كدامیك از موارد زیر درخصوص قیرهای R 80/25 و R 90/15 صحیح می باشد؟ 1) هر دو قیر خالص هستند- 25 و 15 درجه نفوذ و 90 و 80 درجه نرمی آنهاست. R 80/25 (2 قیر اكسیده و R 90/15 قیر خالص است- 25 و 15 درجه نرمی و 90 و 80 درجه نفوذ آنها است. 3) هر دو قیر اكسیده هستند- 25 و 15 درجه نفوذ و 90 و 80 درجه نرمی آنهاست. R 80/25 (4 قیر خالص و R 90/15 قیر اكسیده است- 25 و 15 درجه نرمی و 90 و 80 درجه نفوذ آنها است. +پاسخ سؤالات فصل اولفهرست مطالب فصل اول:زمین و پی ساختمان ………………………………………………………………………………………………… 11مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 1111 ………………………………………………………………………………………………………….خاك آزمایشهای 1 -12 -1 شناسایی و طبقهبندی خاكها ……………………………………………………………………………………………. 1112 ………………………………………………………………………………………………………………….زمین انواع 3 -14 -1 آب در خاك……………………………………………………………………………………………………………….. 1419 ………………………………………………………………………………………………………………….گودبرداری 6 -17 -1 ساختمانسازی در زمینهای شیبدار ……………………………………………………………………………………… 228 -1 پی و پیسازی……………………………………………………………………………………………………………… 2324 ………………………………………………………………………………………………………… كنی پی اهداف 1 -8 -126………………………………………………………………………………………………………………….پی انواع 6 -8 -139 ……………………………………………………………………………………………………….. رطوبتی عایقكاری 12 -1جزئیات اجرای عایقكاری دیوار زیر زمین………………………………………………………………………………………… 4313 -1 یك رگی كردن بنا……………………………………………………………………………………………………….. 44فصل دوم:ساختمانهای با مصالح بنایی………………………………………………………………………………………45سؤالات چهارگزینهای فصل پنجم …………………………………………………………………………………………… 409پاسخ سؤالات فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………….. 425سؤالات چهارگزینهای فصل ششم …………………………………………………………………………………………… 428پاسخ سؤالات فصل ششم…………………………………………………………………………………………………….. 457نوع فایل:Pdf  سایز: 12.5mb تعداد صفحه:462
 • پاورپوینت آشنایی با انواع پله #معماری و pptx
 • پاورپوینت آشنایی با انواع پله شناسه محصول :94188 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 205 حجم فایل: 2870.860352 مگابایت
 • ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی در تحصیلات تکمیلی دانشگاههای ایران #حسابداری و doc
 • ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی در تحصیلات تکمیلی دانشگاههای ایران شناسه محصول :40358 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 748 حجم فایل: 0.04296875 مگابایت
 • بررسی شیوه‌های افزایش بهره‌وری اماكن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی #علوم انسانی و docx
 • بررسی شیوه‌های افزایش بهره‌وری اماكن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی شناسه محصول :69959 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 103 تعداد بازدید : 267 حجم فایل: 2.208007813 مگابایت
 • دانلود پاورپوینت هزینه یابی معکوس همراه با مثالهای تشریحی #حسابداری و pptx
 • دانلود پاورپوینت هزینه یابی معکوس همراه با مثالهای تشریحی شناسه محصول :69470 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 337 حجم فایل: 0.58984375 مگابایت
 • پاورپوینت بررسی افزودنی های بتن #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت بررسی افزودنی های بتن شناسه محصول :64925 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 316 حجم فایل: 0.489257813 مگابایت
 • ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه #روان شناسی و doc
 • ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه شناسه محصول :50662 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 180 تعداد بازدید : 539 حجم فایل: 0.25 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *