جزوه طرح تفصیلی تهران رشته معماری #معماری و pdf

جزوه طرح تفصیلی تهران رشته معماری

دانلود

جزوه طرح تفصیلی تهران رشته معماری #معماری و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت جزوه طرح تفصیلی تهران رشته معماری     مقدمه  این سند، مجموعه ی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یكپارچه شهر تهران است، كه براسـاس ضـوابط و  مقررات طرح جامع تهران (بند ششم سند اصلی مصوب شـورایعالی شهرسـازی و معمـاری ایـران، آذرمـاه  ١٣٨٦) تدوین شده و مشتمل بر ضوابط خاص استفاده از اراضی و ساخت و ساز در هریك از پهنههـای شـهر  تهران و همچنین ضوابط و مقررات عام ساخت و ساز و شهرسازی در محدوده شهر تهران است.  مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، همراه با كلیه نقشههـای یكپارچـه ١:٢٠٠٠ ایـن طـرح، سـند  اجرایی و ملاك عمل برای تحقق چشمانداز، اهداف و راهبردها و همچنین تكوین سازمان فضایی طرح جامع،  به عنوان الگوی مطلوب توسعه شهر تهران، در افق طرح است.  با اجرای طرح تفصیلی یكپارچه شهر تهران و اعمال ضوابط و مقررات آن، موجبـات هـدایت و كنتـرل  تحولات كالبدی شهر، ساماندهی فضاهای شهری و دستیابی توأمان به حقوق عمومی و خصوصـی در سـطح  شهر با تلفیق مناسب آن در پیشبرد مدیریت توسعه و عمران شهری میسر میگردد.  سند ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یكپارچه شهر تهران براساس بند (٣) مصوبه ٤٥٤ كمیسیون مـاده  پنج شهر تهران (مورخ /١٣٨٧ ٠٩/ ٠٤) تهیه و در اسفندماه ١٣٨٧ ارائه شده است. سند مذكور در سال ١٣٨٨ در شهرداری تهران، معاونت شهرسازی و معماری و شهرداری مناطق، با دقت لازم، در جلسـات كارشناسـی  متعدد بررسی گردیـده و در مراجـع تصـمیم سـازی نهـایی گردیـد و در راسـتای اجـرای مصـوبه شـماره  ١٦٠/١٣٥١/١٥٣٧٤ مورخ /١٣٨٨ ١٠/ ٢٠ شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر الزام شهرداری بـه ارائـه لایحـه  طرح تفصیلی، شهرداری تهران سند نهایی طرح تفصیلی شهر تهران را براساس سند مصوب طرح راهبری – ساختاری (جامع) شهر تهران و طرح تفصیلی ١:١٠٠٠٠ مصوب كمیسیون ماده پنج در اواخـر سـال ١٣٨٨ بـه  شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمود.  شورای اسلامی شهر تهران نیز، پس از بررسی در كمیسیونهای مربوطـه، سـرانجام در فـروردین مـاه  ١٣٩٠، طرح تفصیلی یكپارچه شهر تهران را تأیید و تصویب نمود.  از ابتدای سال ١٣٩٠ نیز، طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، در كارگروه فنی كمیسیون ماده پنج شهر  تهران، تحت بررسی قرار گرفت، که نهایتاً براساس پیشنهادات اعضای كارگروه و سپس اعضـای كمیسـیون  ماده پنج، اصلاحات لازم انجام و سند نهایی طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و ضـوابط و مقـررات آن، در  اسفند ماه ١٣٩٠، در كمیسیون ماده پنج شهر تهران، به تصویب رسید و در اردیبهشت ماه ١٣٩١ نیز، به تایید  شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسید.    فهرست مطالب                                                                                         مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..   فصل اول: ضوابط و مقررات استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه های شهر تهران ………………………… ١  ١( ): ساختار پهنهبندی شهر تهران ………………………………………………………………………………………………………٢  ٢( ): نحوه استفاده از اراضی و ساختوساز در “پهنه سكونت” (٣ ……………………………………………………….( R …. ٣( ): نحوه استفاده از اراضی ساخت و ساز در “پهنه فعالیت” (٨……………………………………………………………. ( S  ٤( ): نحوه استفاده از اراضی و ساخت و ساز در “پهنه مختلط” (١٣ ……………………………………………………….( M . ٥( ): نحوه استفاده از اراضی در “پهنه حفاظت سبز و باز” (١٧ ………………………………………………………………..( G  ٦( ): اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری ………………………………………………………………………………………… ٢١    فصل دوم : ضوابط و مقررات عام محدودهی شهر تهران ………………………………………………………………. ٢٢  ٧( ): تراكم ساختمانی مجاز ……………………………………………………………………………………………………………….. ٢٣ ٨( ): سطح اشغال و باز و مكان استقرار بنا (توده گذاری) ………………………………………………………………………. ٢٥ ٩( ): تفكیك و تجمیع قطعات (پلاك ها) ……………………………………………………………………………………………… ٢٧ (١٠): بلندمرتبهسازی ( ١٢ طبقه و بیشتر) ……………………………………………………………………………………………..٣١  ١١( ): شبكه معابر دسترسی ……………………………………………………………………………………………………………….. ٣٢ ٣٤ …………………………………………………………………………………………………………………………………..پاركینگ :(١٢) ( ):١٣ حفاظت از میراث تاریخی شهر …………………………………………………………………………………………………….٤٢  ( ):١٤ حفاظت از میراث طبیعی شهر (اراضی مزروعی و باغات) ………………………………………………………………٤٤ (١٥): بافتهای فرسوده و ریزدانه ……………………………………………………………………………………………………….. ٤٦  ( ):١٦ سایر ضوابط و مقررات ساخت و ساز ………………………………………………………………………………………….. ٤٨     ب فهرست جداول شماره صفحه    جدول شماره (١): ضوابط استفاده از اراض ی و ساخت و ساز در زیرپهنه یها سکونت (٧ …………………………………………….. ( R  جدول شماره (٢): ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در زیرپهنههای فعالیت (١٢………………………………………………. (S  جدول شماره (٣): ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در زیرپهنههای مختلط (١٦……………………………………………. ( M  جدول شماره (٤): ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در زیرپهنههای حفاظت (٢٠ ……………………………………………. ( G  جدول شماره (٥): فضاها ی مجاز به استقرار در مشاعات ……………………………………………………………………………………………. ٢٤  جدول شماره (٦): پارکینگ یها مورد نیاز واحدها ی مسکون ی در زیرپهنه سکونت ………………………………………………………٣٥  جدول شماره (٧): پارکینگ یها مورد نیاز مراکز محلات (به ازاء هر واحد) …………………………………………………………………..٣٥  جدول شماره (٨ ): تعداد پارکینگهای مورد نیاز در زیرپهنه فعالیت (S) بر حسب نوع فعالیت و مقیاس عملکرد …………٣٧  جدول شماره (٩ ): تعداد پارکینگهای مورد نیاز در زیرپهنه مختلط (M) بر حسب نوع فعالیت و مقیاس عملکرد ……….٣٨  جدول شماره ( ):١٠ ضوابط پارکینگ در فضاهای سبز عمومی و پارکها با مقیاس عملکردی متفاوت در پهنه حفاظت ……٣٩  جدول شماره ( ):١١ فعالیتهای مجاز به استقرار در پهنه سكونت به عنوان خدمات پشتیبان سكونت………………………….. ٥٤ . جدول شماره ( ):١٢ عملكردهای مجاز به استقرار در پهنه مختلط سكونت و فعالیت اداری، تجاری و خدمات (٥٥ ……. ( M١١  جدول شماره ( ):١٣ عملكردهای مجاز در پهنه مختلط سكونت و فعالیتهای صنعتی و كارگاهی (٥٩ ……………………… ( M١٢  جدول شماره ( ):١٤ عملكردهای مجاز در پهنه مختلط سكونت و فعالیتهای فرهنگی و گردشگری – اختلاط فرهنگی – تفرجی( ٦١ ………….( M٢١  جدول شماره ( ):١٥ عملكردهای مجاز در پهنه مختلط سكونت فرهنگی و گردشگری – اختلاط ویژه (٦٣ ……………….( M٢٢      نوع فایل:Pdf  سایز: 5.90 MB  تعداد صفحه:68 
 • پروژه درس شبکه های کامپیوتری #کامپیوتر و zip
 • پروژه درس شبکه های کامپیوتری شناسه محصول :98190 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 367 حجم فایل: 230.6601563 مگابایت
 • هزینه یابی كیفیت #مدیریت و doc
 • هزینه یابی كیفیت شناسه محصول :53281 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 285 حجم فایل: 0.0234375 مگابایت
 • پاورپوینت ارزيابي کار و زمان #صنایع و ppt
 • پاورپوینت ارزيابي کار و زمان شناسه محصول :96218 موضوع : صنایع فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 253 تعداد بازدید : 420 حجم فایل: 2243.947266 مگابایت
 • بررسی نقش قرآن و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی #علوم تربیتی و doc
 • بررسی نقش قرآن و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی شناسه محصول :52373 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 180 تعداد بازدید : 505 حجم فایل: 0.27734375 مگابایت
 • پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک #مدیریت و pptx
 • پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک شناسه محصول :87331 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 158 تعداد بازدید : 298 حجم فایل: 0.491210938 مگابایت
 • جزوه انتقال جرم و عملیات واحد #شیمی و pdf
 • جزوه انتقال جرم و عملیات واحد شناسه محصول :56369 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 294 تعداد بازدید : 798 حجم فایل: 5.504882813 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *