جزوه زبان پزشکی قسمت اول #محیط زیست و pdf

جزوه زبان پزشکی قسمت اول

دانلود

جزوه زبان پزشکی قسمت اول #محیط زیست و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت جزوه زبان پزشکی قسمت اولنمونه سوالات زبان عمومی ویژه ارشد گروه پزشکی از کتاب Lesson two: “Preview words for study ”پیشگویی / پی شبینی کردن 1. predictتعج بآور – غیرقابل باور / باور نکردنی 2. Unbelievableبسیار شلوغ / انبوه شدن / ازدحام کردن 3. over crowdedبه دلیل / بخاطر / بعلت 4. Due toتقصیر / گناه / جنایت 5. crimeدسترسی / وسیله حصول / دسترسی 6. accessشهرنشین / شهری 7. urban8. Mayor شهردارپیشرفت کردن / اصلاح کردن / بهبود دادن 9. improveبنا نهادن / برپاساختن / تاسیس کردن 10. establishمحلول / راه حل / چار هسازی 11. solutionبه جای / در عوض 12. insteadمعامله / داد و ستد کردن / مبادله 13. exchangeقبلاً / پیش از این 14. alreadyاهل محل / مجاورت / همسایگی 15. neighbor hoodدلپذیر / خو شآیند 16. pleasantمحکم / اکیداً / سخت 17. strictخواب ناراحت / کابوس 18. night mareمتخصص (ماهر) 19. expertناگوار / مهیب / سهمگین 20. horribleعملاً / واقعاً 21. actuallyپرشکوه / دولتمند / توانگر 22. richآفریننده / خالق 23. creativeنمونه سوالات زبان عمومی ویژه ارشد گروه پزشکی از کتاب Essential Words For TOEFL1. The given time was not sufficient .they……….us just two hours to finish it. a)justified b)confirmed c)deserved d)allotted 2. Passing the exam should enhance your chances of being admitted to collage. “Enhance” means ; 1) lessen 2) strengthen 3) saturate 4) persevere 3. Her performance was …………affected by the behavior of the crowd and was not satisfactory . a)pleasantly b)adversely c)autonomously d)punctually 4. Is the Canadian dollar …………….. to the U.S. dollar? ١) invariable ٢) potential ٣) unanimous ٤) equivalent 5. They worked on their plan quite ……….without paying much attention to the regulations and other main facets.1)implicitly 2)explicitly 3)harmoniously 4)haphazardly 6. His ……….finally paid off this year with an award for best actor in Hollywood. 1)inclination 2)predominance 3)persistence 4)adversity 7. The conference called for a more equitable distribution of wealth and power among nations 1) motion 2)disturbance 3) division 4)attribution 8. To become integrated into a society, you must learn the…….. of that society. l) predicament 2) comparison 3) conventions 4) complexities 9. With better medicine, we can stop the………of any kind of disease. 1) exhibition 2) perception 3) proliferation 4) accumulation 10.The scientist………… all of his new ideas in this article. 1) achieved 2) coincided 3) compelled 4) incorporated پاسخنامه سوالات تألیفی و کنکوری واژگان کارشناسی ارشد 1. 4 2. 23. 24. 45. 46.37. 38. 39. 310. 4فهرست مطالب   … ………………………………………………………. Lesson one : Preview words for study ”14 .. ……………………………………………………….Lesson two: “Preview words for study ”20 ……………………………………………………….Lesson three: “preview words for study ”26 …….. ………………………………………………………. Unit 4: “Preview words for study ”31 ……… ………………………………………………………. Unit 5: “Preview words for study ”37 ………. ………………………………………………………. “Preview words for study ” Unit 6: 45 ………. ………………………………………………………. Unit 7:“Preview words for study ”52 ………. ………………………………………………………. Unit 8:“Preview words for study ”56 ………. ………………………………………………………. Unit 9:“Preview words for study ”62 …….. ………………………………………………………. Unit 10:“Preview words for study ”160 …….. ………………………………………………………. “Preview words for study ”:Unit 11167 ………………………………………………………………………………..“Target word” Unit 12:174 ………. ……………………………………………………….Unit 13“Preview words for study ”182 ………. ……………………………………………………….Unit 14“Preview words for study ”نمونه سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سراسری و آزاد اشکالات ویژه ………………………….. ……….. 224پاسخنامه نمونه سؤالات اشکالات ویژه………………………………………………………………………… 227نمونه سوالات زبان عمومی ویژه ارشد گروه پزشکی از کتاب…………………………………………………… 262پاسخنامه سوالات تألیفی و کنکوری واژگان کارشناسی ارشد ………………………………………………….. 281نوع فایل:Pdf سایز: 8.83mbتعداد صفحه:286
 • پاورپوینت سازمان فضایی شهری #شهرسازی و pptx
 • پاورپوینت سازمان فضایی شهری شناسه محصول :89251 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 65 تعداد بازدید : 364 حجم فایل: 5.162109375 مگابایت
 • مبانی نظری پرداخت الکترونیکی ، تجارت الکترونیک ، صنعت بانکداری #علوم انسانی و doc
 • مبانی نظری پرداخت الکترونیکی ، تجارت الکترونیک ، صنعت بانکداری شناسه محصول :91543 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 216 حجم فایل: 0.0625 مگابایت
 • پاورپوینت ملی گرایی از دیدگاه اسلام #علوم سیاسی و pptx
 • پاورپوینت ملی گرایی از دیدگاه اسلام شناسه محصول :93920 موضوع : علوم سیاسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 374 حجم فایل: 332.0751953 مگابایت
 • دانلود مقاله تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته #علوم تربیتی و doc
 • دانلود مقاله تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته شناسه محصول :52539 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 210 تعداد بازدید : 419 حجم فایل: 3.153320313 مگابایت
 • مبانی و پیشینه نظری تعریف کودک و نوجوان #روان شناسی و docx
 • مبانی و پیشینه نظری تعریف کودک و نوجوان شناسه محصول :68254 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 280 حجم فایل: 0.025390625 مگابایت
 • پاورپوینت تهران در گذر تاریخ #معماری و ppt
 • پاورپوینت تهران در گذر تاریخ شناسه محصول :68842 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 297 حجم فایل: 1.180664063 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *