جزوه روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره رشته مشاوره #روان شناسی و pdf

جزوه روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره رشته مشاوره

دانلود

جزوه روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره رشته مشاوره #روان شناسی و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت جزوه روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره رشته مشاوره فصل اول: مقدمات مشاوره راهنمایی انواع راهنمایی راهنمایی را از دید گاه مختلف به انواع گوناگون تقسیم می نمایند. 1- راهنمایی تحصیلی : در راهنمایی تحصیلی برای دانش آموز در انتخاب رشته تحصیلی و برنامه درسی، شامل موارد زیر می شود. – کمک به دانش آموزانی که کمتر از استعداد خود کار می کنند. – کمک به دانش آموزان پیشرفته و یا عقب مانده تحصیلی – راهنمایی دانش آموزانی که کمتر از استعداد خود کار می کنند. – راهنمایی دانش آموزان در آموزش و یادگیری و کسب عادات صحیح- دادن اطلاعات لازم به دانش آموزان در زمینه های مواد درسی انتخابی و رشته های تحصیلی مناسب- دادن اطلاعات به دانش آموزان در مورد مقررات تحصیلی و آئین نامه انضباطی – آگاه ساختن دانش آموزان نسبت به ارتباط بین مواد درسی و رشته های تحصیلی در دوره های بعدی- آشنا ساختن دانش آموزان با ارزیابی صحیح علائق استعداد ها و تواناییهای خود به منظور طرح ریزی تحصیلی- کمک به معلمان در انطباق روشهای تدریس خود با نیازمندیهای دانش آموزان2- راهنمایی حرفه ای : راهنمایی حرفهای عبارت است از کمک به فرد در انتخاب شغل و یا زمینه های مقدماتی شغلی که متناسب بـا اسـتعدادها، علائق و تجربیات او بوده و نیاز های او را در ارتباط با نیاز های جامعه تامین می کند. راهنمایی حرفهای از یک سو بر علائق و استعداد های فرد و از سوی دیگر به خصوصیات مشـاغل مبتنـی اسـت و آنهـا رامورد بررسی و تحلیل قرار می دهند. فعالیتهایی که در راهنمایی حرفهای انجام می گیرد عبارتند از: – دادن اطلاعات به دانش آموزان در مورد خصوصیات مشاغل موجـود جامعـه از طریـق بازدیـد هـا کنفرانسـها , مطالعـهنشریات و بروشورهای شغلی و فیلمها – تشکیل نمایشگاه از کارهای دانش آموزان در امور فنی و حرفهای به منطور جلب آنان به مشاغل – مشاهده و بررسی علائق و استعداد های شغلی دانش آموزان – کمک به دانش آموزان در طرح نقشهای هدف های شغلی 3- راهنمایی شغلی راهنمایی شغلی به منظور حل و تحقق مشکلات عاطفی و سازگاری روانی و اجتمـاعی فـرد و کمـک بـه وی مـی باشـدمواردی که در ذیل می آیند برای ارجاع فرد به روانشناسان و یا متخصصین دیگر است. – مواردی که ضرورتاً باید در آنها از مشاوره فردی استفاده کرد: 1- وقتی دانش آموزی با وضعیت بحرانی پیچیدهای روبرو است و در جستجوی کشف علـل و راه حلهـای اجتمـاعی مـیباشد. 2- موارد یک مسائل مورد مطالعه ضرورتاً باید محرمانه باقی بماند. 3- تعبیر و تفسیر نتایج از تستها به منظور این که دانش آموزان خود را بهتر بشناسند. 4- مسائل و مشکلات دانش آموزی که از صحبت کردن در گروه ترس دارد. 5- در مورد دانش آموزی که درباره خود آگاهی و شناخت محدود دارد. 6- در مواقعی که راهنمایی به مسائل جنسی مربوط می شود. 7- درباره فردی که نیاز دارد مورد توجه و پذیرش قرار گیرد. سوالات چهار گزینهای فصل پنجم 1- (ما پدیدههای ادراکی را از حالت پیچیده به حالت غیر پیچیده در می آوریم و آنگاه آنهـا را ادراك مـیکنیم) این بیان معرف کدام قانون سازمان ادراکی نظریه گشتالت است؟ الف) سادگی ب) شباهت ج) مجاورت د) بستن 2ـ بنا به نظریه بندورا؛ کدام عامل زیر از عوامل مهم تعیین کننده رفتار انسان است؟الف) مشاهده رفتار الگو ب) تقویت جانشینی ج) کارآمد شخصی تصوری د) یادآوری و یاد سپاری 3ـ یک معلم در تغییر نسبت دادن دانش آموزی که درماندگی آموخته شده دارد ؛ باید کوشش اصـلی را بـرکدام تغییر اسنادی گذارد؟الف) از درون به بیرون ب) از ثبات به عدم ثبات ج) از کنترل به عدم کنترل د) از فقدان توانائی به فقدان کوشش 4ـ تفسیر محرك روش مقابل تعمیم محرك؛ است کدام روش در مقابل روش تعمیم پاسخ قرار می گیرد؟الف) تفکیک پاسخ ب) تخصیص محرك ج) جدائی سازی محرك د) همراه سازی پاسخها 5ـ با کدام تدبیر می توان گنجایش حافظه کوتاه مدت را افزایش داد؟الف) تقطیع ب) انتقال ج) تکرار د) توجه انتخابی 6ـ روش آموزشی شاگرد محوری بیشتر مورد حمایت کدامیک از نظریات یادگیری زیر است؟الف) نظریه شناختی- اجتماعی بندورا ب) نظریه شناختی گشتالت ج) نظریه سازندگی یا ساختانگرائی د) نظریه شرطی سازی کنشگر یا شرطی سازی وسیله ای. پاسخنامه 1 – گزینه الف صحیح است. رجوع شود به قوانین سازمان ادراکی 2 – گزینه ب صحیح است رجوع شود به نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا 3 – گزینه د صحیح است رجوع شود به نظریه نسبت دادن در قسمت ابعاد اسناد 4 – گزینه الف صحیح است رجوع شود به نظریههای رفتاری یادگیری 5 – گزینه الف صحیح است رجوع شود به حافظه کوتاه مدت در رویکرد خبر پردازی 6 – گزینه ج صحیح است رجوع شود به نظریه سازندگی یادگیری فهرست مطالب فصل اول: مقدمات مشاوره راهنمایی………………………………………………………………………………………..9انواع راهنمایی…………………………………………………………………………………………………………………10شرایط و خصوصیات راهنما و مشاور …………………………………………………………………………………………..11ویژگیهای شخصیتی و رفتاری …………………………………………………………………………………………………12ویژگیهای شغلی مشاور(صلاحیتها)…………………………………………………………………………………………….13نکات مهم در انجام مصاحبه …………………………………………………………………………………………………..13تعریف فنون مشاوره …………………………………………………………………………………………………………..14تعریف مشاوره از نظر پاترسون…………………………………………………………………………………………………14اهداف مشاوره و روان درمانی ………………………………………………………………………………………………….14رابطه یاورانه …………………………………………………………………………………………………………………..15اصول و فنون مشاوره ………………………………………………………………………………………………………….17پاسخنامه ……………………………………………………………………………………………………………………171مجموعه تست روشها و فنون راهنمایی در مشاوره…………………………………………………………………….. 172پاسخنامه مجموعه تست روشها و فنون راهنمایی و مشاوره………………………………………………………….. 182مجموعه تست…………………………………………………………………………………………………………….. 186پاسخنامه ……………………………………………………………………………………………………………………190منابع:………………………………………………………………………………………………………………………. 193نوع فایل:Pdfسایز: 3.01mbتعداد صفحه:192
 • پاورپوینت سدهای بتنی وزنی #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت سدهای بتنی وزنی شناسه محصول :94366 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 360 حجم فایل: 557.5029297 مگابایت
 • مبانی نظری رضایت شغلی ، ابعاد رضایت شغلی #علوم انسانی و doc
 • مبانی نظری رضایت شغلی ، ابعاد رضایت شغلی شناسه محصول :91567 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 64 تعداد بازدید : 258 حجم فایل: 0.083007813 مگابایت
 • پرورش بوقلمون به روش سنتی و صنعتی #دامپزشکی و docx
 • پرورش بوقلمون به روش سنتی و صنعتی شناسه محصول :85293 موضوع : دامپزشکی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 2183 حجم فایل: 0.102539063 مگابایت
 • پاورپوینت بررسی معماری یونان #معماری و pptx
 • پاورپوینت بررسی معماری یونان شناسه محصول :63345 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 69 تعداد بازدید : 340 حجم فایل: 0.857421875 مگابایت
 • بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی معمان با موفقیت شغلی در مدارس ابتدایی #علوم تربیتی و doc
 • بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی معمان با موفقیت شغلی در مدارس ابتدایی شناسه محصول :66332 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 324 حجم فایل: 0.026367188 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل مدرسه نیو سیتی و دو نمونه موردی دیگر #معماری و ppt
 • پاورپوینت تحلیل مدرسه نیو سیتی و دو نمونه موردی دیگر شناسه محصول :96434 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 284 حجم فایل: 18.93 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *