جزوه درك عمومی(قسمت دوم) معماری #معماری و pdf

جزوه درك عمومی(قسمت دوم) معماری

دانلود

جزوه درك عمومی(قسمت دوم) معماری #معماری و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت جزوه درك عمومی(قسمت دوم) معماریفصل اول: نمایش اجسام انواع نمایش جسم: نمایش اجسام مختلف در صفحه کاغذ به چند صورت انجام می شود. هدف از ارائه هر گونه نمایش از طرف طراح رساندنمقصود خود از شکلی است که مدنظر وی است و این کار 2 روش کلی دارد: روش 2 بعدی و روش های 3 بعدی الف – روش 2 بعدی (سه نما): در این روش اجسام به صورت سه تصویر از سه قسمت اصلی جسم به نمایش درمی آیند(جلو، بالا و کنار) که به ترتیب تصویر نما، پلان و نمای جانبی جسم نامیده می شوند. محل قرارگیری سه تصویر در کنار هم نیز به صورت قراردادی مطابق شکل سمت راست بالا می باشد که تصویر جانبیدر سمت راست تصویر روبرو و تصویر بالا نیز در پایین تصویر روبرو قرار می گیرد. در نگاه اول چنین تصاویری بسیار ساده و گویا می آیند ولی وقتی اجسام پیچیده تر می شوند و خطوط شیبدار و قوسآنها زیاد می شود کار سخت تر می شود. انواع سؤالاتی که دراین زمینه طرح می شود به دو صورت است، یا در آنها 2 نما از 3 نمای جسم داده می شود و نمایسوم را می خواهند و یا 3 نما داده شده و حجم را می خواهند (و بر عکس حجم داده می شود و یکی از نماها را میخواهند). پاسخ دادن به چنین سؤالاتی اغلب بسیار ساده بوده ولی در عین حال با سهل انگاری در رعایت نکات بسیارساده می تواند ما را به بیراهه ببرد. در اینجا چند مورد از اصول تشخیص و رسم خطوط و سه نماها را مرور می کنیم. گردآوردنده های تخت آب چکه این نوع کلکتور که از صفحات فلزی سیاه رنگ کنگرهای ساخته میشود. در این نوع کلکتورهـا آب از لولـهای در قسـمتفوقانی، بر روی شیارهای صفحه میی کنگرهای چکد. آب در حین جریان با جذب حرارت از صفحهی سیاه رنگ مـوجدار،در پاین در یک ناودانی جمع و از طریق لولهای جهت مصرف و با ذخیره خارج میشود. گردآورندههای تخت هوایی کلکتورهای تخت هوایی، یکی دیگر از گردآورندههایی هستند که در آنها از هوا با گـاز بـه عنـوان سـیال حامـل حـرارتاستفاده میشود. نگهداری آسان و یخ نزدن هوا از مزایای این نوع کلکتورها در مقایسه با انواع کلکتورهایی است که با مایع کار میکنند. بهعلاوه در این نوع گردآورندهها هوای گرم مستقیماً وارد ساختمان یا محفظه ذخیره میشود. این کلکتورها معایبی نیز دارند که اهم آنها عبارتند از: مشکل گرم کردن آب مصرفی به وسیلهی هوای گـرم تهیـه شـده،لزوم ساخت و نصب کانال هایی با سطح مقطع مناسب که معمولاً فضای زیادی از ساختمان را اشغال میکنند و احتیـاجبه هوا رسان با قدرت الکتریکی لازم برای انتقال هوای گرم از کلکتور به محل ذخیره. گردآورندههای لولهای تخت خلاء یک نوع از این کلکتورها، از یک سری لولههای شیشهای موازی که صفحه و لوله جذب کننده را در بر گرفته تشکیل شدهو برای این که از تلفات حرارتی بیشتر جلوگیری شود در داخل لولهی شیشهای ایجاد خلاء گردیده است. گردآورنده های متمرکزکننده به طور کلی سه نوع گردآورندة متمرکزکننده وجود دارد: الف – گردآورندة متمرکزکننده با بشقابک سهموی ب – گردآورندة متمرکزکننده با برج مرکزی و ج – گردآورندة متمرکزکنندة خط سهموی معمولاً به دلیل تولید انرپی بسیار زیاد در این روش، این نوع گردآورندهها در نیروگاههای برق خورشیدی و با کـورههـایخورشیدی مورد استفاده قرار میگیرند. برای اینکه چنین سامانهای کاملاً مؤثر باشد لازم است که این گردآورنده تمام مدت به طرف خورشید نشانهگیری شـود ودر نتیجه به شیوة ردگیری دو محوری نیاز دارد. از این سطوح که هپلوستات نامیده میشوند، در صورتی که به شکل کلکتور سهومی کامل ساخته شـوند در تهیـه انـرژیالکتریکی و حرارتی و مکانیکی در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند. ? متمرکزکنند ههای خطی (سهموی) و برجی (گردآورندههای متمرکز و خطی) برای تولید گرمای زیاد در گردآورندهه ای برخی از هلیوستات (خورشید یاب) برای تنظیم آینهها استفاده میشود. پدیده فتوولتاییک: به پدیدهای که در اثر تابش نور بدون استفاده از مکانیزمهای محرك مکانیکی الکتریسیته تولید کند، پدیـده فئوولتاییـکمیگفته شود. – عاملی که این فرآیند را به وجود میآورد، سلول خورشیدی نام دارد.- سامانه های فئوولتایی انرژی نوری را مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند.عملکرد سلولهای خورشیدی مکانیسمهای فتوولتایی سلولهای خورشیدی، کریستالهای صافی هستند که از لایههـای نـازك از **** نیمـه هـادیساخته شدهاند که خصایص الکترونیکی متفاوت دارند و این امر موجب پیدایش میدان های الکترونیکی قـوی درون آنهـامیشود. پانل یا شبکه PV، از اتصال سلول های فتوولتایی به یکدیگر به وجود میآید که به صورت مدول در آورده میشوند. ایـنمدولها را بر روی یک صفحه نصب میکنند و از زاویه و جهت صحیح برای حداکثر گردآوری فصلی و سالی برخوردارند. تست سامانه های خورشیدی .1 کدام مسجد از تغییر مسجد شبستانی به چهار ایوانی تغییر شکل یافته است؟1) مسجد جامع اردستان 2) مسجد امام اصفهان 3) مسجد جامع زواره 4) مسجد گلپایگان گزینه « 1» صحیح است. .2 کدام مسجد از تغییر مسجد شبستانی به چهار ایوانی تغییر شکل یافته است؟1) مسجد جامع زواره 2) مسجد جامع اردستان 3) مسجد جامع نائین 4) مسجد گلپایگان نکته: در کل مساجد شیوه رازی به ویژه دوره سلجوقی دارای ویژگی های زیر میباشند: -1 اغلب مساجد این دوره از نوع چهار ایوانی میباشند.-2 مساجد شیوه رازی دارای تزئینات گچبری در داخل و تزئینات آجرکاری در فضای بیرونی میباشند.-3 گنبد مساجد سلجوقی دو پوسته پیوسته، ساده و آجری (فاقد کاشیکاری) و از نوع ترکین میباشند.-4 در مساجد شیوه رازی اغلب برای احداث گنبد از گوشه سازی پتکانه استفاده شده است. گزینه « 2» صحیح است..3 کدام کاروانسراها از جهت شکل کالبدی به یکدیگر شبیه میباشند؟1) درون شهری، کوهستانی 2) حاشیه شهری، درون شهری 3) درون شهری، برون شهری 4) حاشیه شهری، بین شهری گزینه « 4» صحیح است..4 عملکرد کدامیک از ابنیه ذیل با دیگران تفاوت دارد؟1) خان 2) رباط 3) سرا 4 ) گازارگاهگزینه « 4» صحیح است. ? 114 درك عمومی / قسمت دوم .5 کدام دوره به عصر طلایی و شکوفایی احداث کاروانسراها معروف است؟1) قاجاریه 2) زندیه 3) صفویه 4 ) پهلویگزینه « 3» صحیح است. .6 آب مورد نیاز در مجموعه بنای رباط شرف (در نزدیکی شهر سرخس) به کدامیک از شیوه های زیرتأمین میشده است؟1) به کمک قنات شرف که از زیر کاروانسرا میگذرد. 2) آب به کمک کارگران و حیوانات اهلی انتقال مییافته است.  )3 بنای کاروانسرا در مجاورت رودخانۀ سرخس قرار دارد. 4) استفاده از بام شیبدار برای جمعآوری آب باران گزینه « 4» صحیح است. فهرست مطالب فصل اول: نمایش اجسام ……………………………………………………………………………………………………. 7انواع نمایش جسم: ………………………………………………………………………………………………………………8 -1 خط راست و موازی با پرده باشد:…………………………………………………………………………………… ……….9رسم سه نما ی یک جسم: ……………………………………………………………………………………………………..11ارتباط تصاو یر در سه صفحه نما …………………………………………………………………………………… ………….13رسم احجام با استفاده از تصاو یربالا و جانبی :………………………………………………………………………………….14روش سه سه یبعد شینما جسم ( ویپرسپکت ): …………………………………………………………………………………17الف – یپرسپکت یوها یهندس ( یمواز ):…………………………………………………………………………………… …….17 -1 تصویرا کیزومتر :………………………………………………………………………………………………………….18تست سامانه یها یدیخورش …………………………………………………………………………………… …………113وهیش یها یمعمار یا یران …………………………………………………………………………………… ……………… 117مساجد کی یا یوان …………………………………………………………………………………………………………… 120آثار معماری  خراسان …………………………………………………………………………………… ……………. 122نوع فایل:Pdfسایز: 6.78mbتعداد صفحه:130
 • پاورپوینت تحلیل مجتمع بیمارستانی بروسه فرانسه #معماری و ppt
 • پاورپوینت تحلیل مجتمع بیمارستانی بروسه فرانسه شناسه محصول :97440 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 249 حجم فایل: 11.15 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل طراحی مدرسه Hayarden برای کودکان پناهجو #معماری و ppt
 • پاورپوینت تحلیل طراحی مدرسه Hayarden برای کودکان پناهجو شناسه محصول :99103 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 243 حجم فایل: 3246.558594 مگابایت
 • پاورپوینت قیمت اوراق بهادار (به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل) #مدیریت و pptx
 • پاورپوینت قیمت اوراق بهادار (به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل) شناسه محصول :51562 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 427 حجم فایل: 0.052734375 مگابایت
 • مبانی و پیشینه نظری میل به ماندن #اقتصاد و docx
 • مبانی و پیشینه نظری میل به ماندن شناسه محصول :68192 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 285 حجم فایل: 0.0390625 مگابایت
 • انواع سوئیچ­های نوری و کاربردهای آنها #مقالات آموزشی و doc
 • انواع سوئیچ­های نوری و کاربردهای آنها شناسه محصول :40308 موضوع : مقالات آموزشی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 1414 حجم فایل: 0.907226563 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل معماری مجتمع شهری برای همه در پاریس، رم کولهاس #معماری و ppt
 • پاورپوینت تحلیل معماری مجتمع شهری برای همه در پاریس، رم کولهاس شناسه محصول :97748 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 12 تعداد بازدید : 330 حجم فایل: 2883.103516 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *