جزوه حقوق مدنی (قسمت اول) #فقه و حقوق اسلامی و pdf

جزوه حقوق مدنی (قسمت اول)

دانلود

جزوه حقوق مدنی (قسمت اول) #فقه و حقوق اسلامی و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت جزوه حقوق مدنی (قسمت اول)     جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی بخش اول : حقوق مدنی )1(  فصل اول: اشخاص  در یک تقسیم بندی سنتی اشخاص به 2 دسته تقسیم میشوند:  a – اشخاص حقیقی (طبیعی): که همان افراد انسانی را شامل می یشوند که م توانند صاحب حق و تکلیف شوند.  b – اشخاص حقوقی: این اشخاص در مقابل اشخاص حقیقی قرار میگیرند و این اشخاص، موجودات اعتبـاری هسـتند، لذا تا زمانی که قانون این شناسایی را انجام نداده است. شخصیت حقوقی به وجود نمیآید.  از این تعریف یکی از عمده تفاوتهای، شخص حقوقی و شخص حقیقی معلوم میگردد. چرا که شخص حقیقی بـه محـض تولد و حتی جنین به شرطی که زنده متولد شود، متمتع از حقوق مدنی است. و هیچ کس چه شخصاً، چـه توسـط قـرار داد و چه قانون نمیتواند این حق را از شخص حقیقی بگیرد و استمتاع از حقوق مدنی نیاز به شناسایی قانون ندارد [هـر چند قانون یا قرار داد جزئاً میتواند این شخص را از اعمال و یا بعضاً از دارا شدن حقوق مدنی ممنـوع کنـد ولـی در هـر حال این موارد جنبه استثنایی دارند. در حالیکه شخص حقوقی برای اینکه بتواند از حقوق مـدنی متمتـع شـود نیـاز بـه شناسایی قانون دارد.  در همین راستا در مورد شخص حقیقی اصطلاحاتی هست که باید تعریف شود:  -1 شخص: شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است، شخص دارای زندگی حقوقی اسـت و مـیتوانـد در ایـن زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکالیف خود نقش ایفا کند.  -2 شخصیت: از نظر حقوقی عبارتست از وصف و شایستگی شخص برای اینکه حق و تکلیف باشد.  -3 وضعیت: وضع حقوقی شخص و موقعیت او نسبت به حقوقی است که میتواند در جامعه داشته باشد.  -4 اهلیت: توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است.  -5 احوال شخصیه: احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل میشود و به عبارت دیگر احوال شخصیه اوصـافی اسـت که مربوط به شخص است. صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقویم و مبادله به پول نبـوده و از لحـاظ حقوق مدنی آثاری بر آن مرتب است مانند: (ازدواج، طلاق، نسبت)  6- دارایی: دارایی در مفهوم عام خود عبارتست از مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص و بـه عبـارت دقیـقتـر ؛ دارایـی توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است و اموال و دیون از اجزاء تشکیل دهنده آن هستند کـه همـواره در حال تغییر و یا افزایش و کاهش هستند و حتی ممکن است، شخص چیزی جز بدهی نداشته باشد ولـی چنـین شخصـی نیز دارائی دارد.   -1 دکتر صفایی سید حسین – اشخاص و محجورین صفحه 6  تستهای طبقه بندیشده   -1 «منظور از حیازت مباحات»، چیست؟  1) محصور کردن اشیاء 2) تملک اشیاء آزاد  3 ) علامتگذاری اموال عمومی 4) دفن کردن اشیاء در زمین   -2 منظور قانون مدنی از «اموالی که مالک خاص ندارند»، چیست؟  1 -) مباحات اشیاء گمشده 2 -) مباحات اموال مجهولالمالک  3 -) مباحات اموال عمومی – اموال مجهول المالک 4 ) اموال مجهولالمالک – لقطه   -3 هر گاه صرف منافع موقوفه در امور خاصی که واقف تعیین کرده است ممکن است نباشد، منـافع موقوفـه در چه راهی مصرف خواهد شد؟  1) تبدیل به احسن خواهد شد. 2) در اختیار سازمان اوقاف گذاشته خواهد شد.  3 ) صرف راههای خیر که نفع عام داشته باشد خواهد شد. 4 ) صرف راههایی که اقرب به غرض واقف باشد خواهـد شد.   -4 کدام گزینه در مورد ق« »یلفسر ، صحیح است.  .1) منقول است 2) غیرمنقول است.  3) منقول تبعی است. 4) غیرمنقول تبعی است.   -5 کدام عبارت در خصوص مدت «حبس مطلق» صحیح است؟  1) تا فوت یا انصراف منتفع است. 2) تا فوت یا رجوع مالک است.  3) تا فوت مالک یا منتفع است. 4) تا فوت مالک و منتفع است.   -6 کدام عبارت در خصوص موقوفات در حقوق ایران، صحیح میباشد؟  1) همه موقوفات شخصیت حقوقی دارند.  2 ) هیچیک از موقوفات شخصیت حقوقی ندارند.  3) موقوفات عام دارای شخصیت حقوقی و موقوفات خاص فاقد آن میباشند.  3) موقوفات ثبتشده در سازمان اوقاف دارای شخصیت حقوقی هستند ولی موقوفات ثبـتنشـده شخصـیت حقـوقی ندارند پاسخ تشریحی تستهای طبقهبن دیشده   «2 گزینه» 1-  حیازت مباحات یعنی انجام اقداماتی که قانوناً با وجود سایر شرایط احضاء در قانون مدنی یا سایر قـوانین خـاص موجـب تملک مباحات (اشیاء آزاد از قید مالکیت) میگردد.   «3 گزینه» 2-  با توجه به مواد 23 به بعد قانون مدنی، اصطلاح «اموالی که مالک خاص ندارند» به سه دسـته از امـوال اشـاره دارد، -1 مباحات -2 اموال عمومی -3 اموال مجهولالمالک.   «3 گزینه» 3-  با توجه به قانون مدنی که مقرر داشته «در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه میشود… در صورتی کـه صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.» و مراد از بریات عمومیه در واقع همان راه ها و کارهای خیری است که نفع عام داشته باشد.   «4 گزینه» 4-  سرقفلی در واقع یک مال غیرمنقول تبعی میباشد زیرا حقی است که به تبع یک ملک ایجاد میگردد.   -5 گزین «ه 2»  به موجب ماده 44 قانون مدنی: «در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حـق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.»   «1 گزینه» 6-  تمامی موقوفات دارای شخصیت حقوقی هستند و به واقف یا موقوف علیهم تعلق ندارد.    فهرست مطالب    بخش اول : حقوق مدنی )9…………………………………………………………………………………………………….. )1 فصل اول: اشخاص ………………………………………………………………………………………………………………9 فصل دوم: در حجر……………………………………………………………………………………………………………. 26 فصل سوم: در قیمومت ………………………………………………………………………………………………………..29 بخش دوم : حقوق مدنی )50…………….. …………………………………………………………………………………… )2 فصل اول: اموال ……………………………………………………………………………………………………………….50 فصل دوم: وقف………………………………………………………………………………………………………………..50 فصل اول: در اموال…………………………………………………………………………………………………………….50 -اقسام اموال غیر منقول……………………………………………………………………………………………………….50 فصل دوم: وقف………………………………………………………………………………………………………………..57 تست یها طبقه یبند شده………………………………………………………………………………………………………67 پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده…………………………………………………………………………………… …79 بخش سوم: حقوق مدنی )87…………….. …………………………………………………………………………………… )3 فصل اول : قواعد یعموم قراردادها …………………………………………………………………………………… ……….87 فصل دوم: شرایط اساسی معاملات …………………………………………………………………………………… ……….95 فصل سوم: اهلیت …………………………………………………………………………………………………………… 102 یچک ده مبحث حقوق قراردادها …………………………………………………………………………………… ………… 118  2-2 طیشرا یاساس صحت معاملات…………………………………………………………………………………… ……. 122  2-4 شروط ضمن عقد………………………………………………………………………………………………………. 139 147 ………………………………………………………………………………………………………. یفضول معاملات – 2-5 154 ………………………………………………………………………………………………………….تعهدات سقوط 2-6  نکات کلیدی ……………………………………………………………………………………………………………….. . 170 تست های طبقه بندی شده……………………………………………………………………………………………………. 187 پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده………………………………………………………………………………….. . 222 بخش چهارم : حقوق مدنی )249 ………… …………………………………………………………………………………… )4 فصل اول: کلیات ……………………………………………………………………………………………………………. 249 3_ ارکان مسئولیت مدنی: …………………………………………………………………………………… …………….. 250  -5 فصل دوم در ضمان یقهر :…………………………………………………………………………………… …………. 252 تست یها طبقه یبند شده…………………………………………………………………………………… ……………. 259 پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده…………………………………………………………………………………… 270حقوق مدنی(قسم   نوع فایل:Pdf  سایز: 13.4mb  تعداد صفحه:274 
 • دانلود پرسشنامه انگیزش ریاضی دانش‌آموزان #علوم انسانی و doc
 • دانلود پرسشنامه انگیزش ریاضی دانش‌آموزان شناسه محصول :69720 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 5 تعداد بازدید : 373 حجم فایل: 0.02734375 مگابایت
 • پاورپوینت حسابداری مخارج تحقیق و توسعه ( استاندارد حسابداری شماره 7 ) #حسابداری و ppt
 • پاورپوینت حسابداری مخارج تحقیق و توسعه ( استاندارد حسابداری شماره 7 ) شناسه محصول :85096 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 14 تعداد بازدید : 296 حجم فایل: 0.009765625 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی منظر شهری #معماری و pptx
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی منظر شهری شناسه محصول :102143 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 266 حجم فایل: 9575.46875 مگابایت
 • پاورپوینت ساختمان داده ها به زبان C #کامپیوتر و ppt
 • پاورپوینت ساختمان داده ها به زبان C شناسه محصول :61976 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 320 تعداد بازدید : 395 حجم فایل: 1.045898438 مگابایت
 • پاورپوینت جنگ اتمی و شیمیایی #علوم اجتماعی و pptx
 • پاورپوینت جنگ اتمی و شیمیایی شناسه محصول :93393 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 382 حجم فایل: 585.9970703 مگابایت
 • پاورپوینت فن آوری اطلاعات چیست ؟(IT) #کامپیوتر و ppt
 • پاورپوینت فن آوری اطلاعات چیست ؟(IT) شناسه محصول :54172 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 135 تعداد بازدید : 385 حجم فایل: 6.549804688 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *