جزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه #علوم پایه و pdf

جزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه

دانلود

جزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه #علوم پایه و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت جزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه  جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95 فصل اول:رژیم درمانی در بیماریهای قلبی و عروقی  – اگر قسمت اعظم مرگ ناشی از CVD بعد از 65 سالگی اتفاق می افتد اما31آمار مرگ و میر ناشی از CVD قبـل ازاین سنین است.  – مرگ و میر CVD قبل از 65 سالگی در سیاهپوستان بیشتر است.  – بعد از CHD و سرطان، Stroke یا سکته مغزی سومین علت مرگ و میر است.  – CVDدر مردان بیشتر از زنان گزارش میشود.  – مهمترین عامل CHD آترواسکلروز است.  – ماسید ییر ستیک آتروژنترین است.  – اولین مرحله در ایجاد آترواسکلروز ایجاد پلاك است که حوالی سنین 10 سالگی شروع میشود. این پلاكها به دیـوارهعروق آسیب میزنند و تولید NO را افزایش می . دهد  – از جمله عواملی که موجب جراحت اندوتلیال می : شود عبارتند از دیسلیپیدمی، هیپرکلسترولمی، افزایش LDL، دیابت، سیگار، چاقی، HTN، افزایش هموسیستئین و افزایش SFA دررژیم.  – پس وضعیت اندوتلیال عروق هم به نحوه رژیم غذایی فرد و هم به سبک زندگی ارتباط دارد.  – آترواسکلروز یک بیماری خاموش است چرا که اکثر افراد با اولین M.I (سکته قلبی) که منجر به مرگ میشود متوجـهبیماری خود میشوند.  – آترواسکلروزیک فرآیند التهابی است.  – از جمله Pro برای پیشگیری از آترواسکلروز باید با هم در تعادل باشـند عبارتنـد از: CRP ـ T NF (مخصوصـاً a) ـاینترلوکین 6 ـ سیتوکینهای ضد التهابی مثل 9 و 10 .  – امروزه از روش هایی مانند EKG (الکتروکاردیوگرام)، تسـت (تردمیـل) ورزش، اسـکن تـالیوم، اکوکـاردیوگرافی بـرایتشخیص CHD استفاده . میشود  – انداز هگیری میزان Ca پلاكهای آترواسکلروز نیز روش دیگری است.  – از روش MRT برای تشخیص گرفتگی عروق کوچک استفاده میشود. تغذیه (بخش دوم) « 11» لیپوپروتئی نها و اثر بر CHD  – 60 تا 70 درصد کلسترول خون توسط 20 ،LDL تا 30 درصـد توسـط 10 ،HDL تـا 15 درصـد کلسـترول توسـطVLDL در خون جابجا میشوند.  – از مهمترین علل CHD و استروك، افزایش LDL خون است.  – افزایش مصرف SFA میتواند موجب هیپرکلسترولمی شود به طوری که دیده شده با کاهش 10% کلسترول خون ابتلابه 30 CHD درصد افزایش مییابد. البته جهت بررسی وضعیت سلامت فرد باید تمام پروفایل لیپیدی اندازهگیری شـودنه فقط LDL .  – از عوامل مؤثر بر کلسترول خون عبارتند از: افزایش سن ـ ژنتیک ـ افزایش چربـی رژیـم غـذایی ـ افـزایش FA و کلسـترولرژیم غذایی ـ میزان هورمونهای جنسی (کاهش استروژن، افزایش کلسترول یا کـاهش تستسـترون) ـ هورمـونهـای اگـزوژنمثل مصرف OCP ـ HRT و استروئیدهای آنابولیک. داروهایی مثل بتابلوکرها و دیورتیکهای تیازیدی، وزن بدن، میزان تحمل گلوکز، میزان فعالیـت بـدنی، فصـل سـال (زمسـتانکلسترول بالاتر است چون تمایل به خوردن شیرینی و چربیها افزایش می یابد)، بیمـاریهـایی مثـل دیابـت، چـاقی، سـرطان،بیاشتهایی عصبی، بیماریهای کبدی و بیماریهای تیروئیدی که کلسترول خون بالا میرود.  – در کم کاری تیروئید (هیپوتیروئیدی) کلسترول بالا . میرود  – در دیواره عروق عضلات و بافت چربی آنزیم LPL وجود دارد کـه کـارش تجزیـه شـیلومیکرون و VLDL اسـت. کوفـاکتورLPL آپوسیتو است (آپو C2).  – لیپوپروتئین های غنی از TG عبارتند از: Remnant ،VLDL ، Chy  – اگر TG بالا باشد احتمال بیماریهای قلبی و عروقی زیاد می شود. افزایش TG باعث افزایش Chy میشود.  – افزایش مصرف چربی در رژیم غذایی از هر نوعی تولید شیلومیکرون و Remnant را افزایش میدهد، همـین قضـیه موجـبافزایش کلسترول خون و به عبارتی آتروژنیسیته . میشود وجود دارد که خاصیت آتروژنیسیته دارد. 100 – در VLDL مقداری APO B – در حالت Chy ،Fasting در خون دیده نمیشود. VLDL مقدارش نرمال یا حتی بـالاتر اسـت (علـت افـزایش لیپـولیز در2 Fasting تا 3 روزه است). فهرست مطالب  فصل اول:رژیم درمانی در بیماریهای قلبی و عروقی………………………………………………………. …10لیپوپروتئینها و اثر بر 11 …… ……………………………………………………………………………………CHDانواع هیپرلیپیدمی:…………………………………………………………………………………… …………….. 13مارکرهای خونی…………………………………………………………………………………………………….. 18عوامل کاهش دهنده 19 …….. ……………………………………………………………………………………:LDLاز عوامل افزایشدهنده 20 ……. ……………………………………………………………………………………:TGعوامل افزایش دهنده 20 …… …………………………………………………………………………………… :HDLعوامل کاهش دهنده 20 ……. …………………………………………………………………………………… :HDLمارکرهای التهابی …………………………………………………………………………………… ……………… 20عوامل خطرمربوط به شیوه زندگی………………………………………………………………………………….. 21بیماریهایی که موجب ایجاد CHD میشوند:……………………………………………………………………….. 22فاکتورهای غیرقابل تغییر در 23 …………………………………………………………………………………. CHDMNT در بیماریهای قلبی و عروقی………………………………………………………………………………… 24چربیهای رژیم غذایی و بروز 25 ………………………………………………………………………………….CHDاز منابع کاتچین: ……………………………………………………………………………………………………. 28دارودرمانی…………………………………………………………………………………………………………. 28آنمی ……………………………………………………………………………………………………………….. 29مراحل کمبود آهن (تعادل منفی) …………………………………………………………………………………… 30تعادل مثبت آهن …………………………………………………………………………………… ……………… 30درمان آنمی فقر آهن …………………………………………………………………………………… ………….. 32هموکروماتوز………………………………………………………………………………………………………… 32راههای تشخیص هموکروماتوز: …………………………………………………………………………………… … 33آنمیهای مگالوبلاستیک …………………………………………………………………………………… ………. 33مراحل کمبود 34 …………….. …………………………………………………………………………………… B12روشهای درمانی……………………………………………………………………………………………………. 35آنمی ناشی از اسیدفولیک …………………………………………………………………………………… ……… 35مراحل کمبود اسیدفولیک…………………………………………………………………………………… ……….36آنمی کمبود مس……………………………………………………………………………………………………. 37نوع فایل:Pdf سایز: 2.87mbتعداد صفحه:189
 • پاورپوینت بررسی معماری کارهای فرانک گهری #معماری و ppt
 • پاورپوینت بررسی معماری کارهای فرانک گهری شناسه محصول :100818 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 70 تعداد بازدید : 247 حجم فایل: 33473.51074 مگابایت
 • نقش ایثار در منابع اسلامی و تاثیر آن در تكامل فرد و اجتماع #علوم تربیتی و doc
 • نقش ایثار در منابع اسلامی و تاثیر آن در تكامل فرد و اجتماع شناسه محصول :52371 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 141 تعداد بازدید : 394 حجم فایل: 0.1171875 مگابایت
 • پاورپوینت طرح و ساخت منبع تغذيه #برق و pptx
 • پاورپوینت طرح و ساخت منبع تغذيه شناسه محصول :94795 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 356 حجم فایل: 868.1054688 مگابایت
 • پاورپوینت شهر شوشتر نو #شهرسازی و pptx
 • پاورپوینت شهر شوشتر نو شناسه محصول :70620 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 396 حجم فایل: 12.78710938 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل ترمینال فرودگاه بین المللی تایوان #معماری و ppt
 • پاورپوینت تحلیل ترمینال فرودگاه بین المللی تایوان شناسه محصول :97591 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 251 حجم فایل: 8.13 مگابایت
 • پاورپوینت روان شناسی رشد (1) #روان شناسی و pptx
 • پاورپوینت روان شناسی رشد (1) شناسه محصول :72714 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 189 تعداد بازدید : 298 حجم فایل: 0.732421875 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *