جزوه تاریخ معماری معاصر غرب #معماری و pdf

جزوه تاریخ معماری معاصر غرب

دانلود

جزوه تاریخ معماری معاصر غرب #معماری و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت جزوه تاریخ معماری معاصر غربجزوه تاریخ معماری معاصر غرب  رنسانس .1 -1به معنای زندگی دوباره و تجدید حیات اصول و نمادهای روم باستان است. از نظر اندیشـمندان رنسـانس، عصـر طلایـی رومتمـامشده و جای آن را دوران تاریک قرون وسطا گرفته و حال زمان روشنایی مجدد و تدید حیات مجدد پدید آمـده اسـت. آنهـا دورهکلاسیک یونان و روم باستان را دوره منطقگرایی، خردورزی، علم و زیبایی میدانستند و رجعـت بـه آن دوره بـرای گریـز از دورانتاریک قرون وسطا را برای خود و همعصران خود لازم و ضروری میدیدند. از نظر هنرمندان رنسـانس، هنـر قـرون وسـطا یـا هنـرگوتیک، هنر وحشیها بود. خصوصیات اصلی عصر رنسانس را میتـوان در انسـانگرایـی، واقـعگرایـی و خردگرایـی خلاصـه کـرد. رنسانس آغاز انسانگرایی و اعتقاد انسان و تواناییهای او است. فرد و فردگرایی در عصر رنسانس اهمیت پیدا مـیکنـد و هنرمنـد واثر هنری به نام هنرمند دارای ارزش میشود. نام هنرمندان و اندیشمندان غیرمذهبی در جامعـه مطـرح مـیگـردد. اصـول فکـریمعماری رنسانس مجدداً در معماری نئوکلاسیک غرب در طی قرون 18 و 19 میلادی – تقریباً همزمـان بـا عصـر قاجاریـه – و دودهه ی پایانی قرن بیستم مطرح شد. 2 -1. دین پیرایی اقتدار و سیطره کلیسا بر کلیه امور عمـومی و خصوصـی و تقـدیس پـاپ باعـث شـده بـود کـه پـاپ و متصـدیان کلیسـا خـود رامطلقالعنان فرض نمایند. آنها در عین تاکید بر تفسیر قرون وسطایی از دین، خود را پاسخگو در مقابـل افـرادعـادی نمـیدیدنـد. رفتار و انگیزههای پاپ قرون وسطی تماما جنبه روحانی و ربانی نداشت، بلکـه در مـواردی، امـور دنیـوی هـمچـون کسـب قـدرتبیشتر، سرزمینهای وسیعتر و اموال فزونتر را نیز شامل میشود. مـارتین لـوتر (1483 – 1546) کشـیش کاتولیـک آلمـانی، دراکتبر 1517 بر علیه جمعآوری اعانات توسط کلیسا که برای آمرزش اخروی بود، اعلامیهای اعتراضآمیز صادر نمـود. بـدین ترتیـبوی مبارزهای طولانی را با کلیسای کاتولیک آغاز کرد و قدرت پاپ و کشیشان و سلطه کلیسا را زیر سوال برد. لـوتر در سـال 1520توسط کلیسای کاتولیک تکفیر شد.  علم مداری .3 -1در زمینه علمی، نیکولاس کپرنیک (1473 – 1543) منجم لهستانی، برای اولین بار عقایـد ارسـطو، بطلمیـوس و کلیسـای قـرونوسطی را زیر سوال برد و در مقاله خود به نام «در مورد انقلابات اجرام سماوی» اعلام نمود که خورشید و نه زمین مرکز ایـن عـالماست و زمین و سایر سیارات به دور خورشید میچرخند. «این کتاب تا سال 1822 میلادی در زمره کتب ممنوعـه کلیسـا بودنـد. »یوهانس کپلر (1571 – 1630) منجم و ریاضیدان آلمانی، پی برد که مدار سـیارات بـه دور خورشـید بـهصـورت بیضـی اسـت و خورشید در یکی از دو کانون این بیضی قرار دارد. وی سرعت گردش سیارات به دور خورشید را که بستگی به فاصـله هـر سـیاره ازخورشید دارد، با یک معادله ریاضی نشان داد. تستهای کنکور فصل اول 1- موزه بریتانیا (بریتیش میوزیوم) از بناهای شاخص کدام سبک معماری است؟ 1) اکلکتی سیسم 2) دستیل 3) نئوگوتیک 4) نئوکلاسی سیسم 2- احداث سبزه میدانها در لندن مربوط به کدام دوره و کدام محلات است؟ 1) محلهای اشرافی دوره رنسانس 2) محلههای اشرافی بعد از انقلاب صنعتی 3) محلههای کارگری بعد از انقلاب صنعتی 4) حومهها و باغ شهرهای قرن نوزدهم 3- کدام معمار عقیده داشت که همهی خصلتهای خوب، قابل مشاهده در طبیعت مرزهای زمینی تا مرزهای هـوایی،باید آشکار شوند و معماری باید ویژگیهای گوناگون طبیعت را بیشتر از ایدهی وحدت کلاسیک تحت نام خدا روشـنکند؟ 1) دوران 2) جان راسکین 3) فردریک شینکل 4) ویوله لودوك 4- از مشخصههای «رمانتی سیسم) است: 1) اندیشهای خردگرایانه و منطقی دارد و به دنبال معماری موزون و متقارن است. 2) تنها در معماری مطرح است و به معنای مد زودگذر و پراهمیت 3) با سبک کلاسیک و نیز آرت دکو از جنبههای پیوند و نزدیکی دارد. 4) جنبی است که پیگیر برتری احساس بر عقل است و تفکرش در شعر، نقاشی و معماری حضور دارد. 5- کدامیک از دو سبک معماری و هنری زیر، تضاد بیشتری نسبت به هم دارند؟ 1) دیکانستراکتیویسم – های تک 2) نئوکلاسیسم – رمانتیسم 3) فوتوریسم – اکسپرسیونیسم 4) مدرنیسم – پست مدرنیسم 6- توجه به مباحث فرهنگی بومی  Naturalism ناتورالیسم (2 Romanticism رمانتیسم (1Scientific Positivism علمی پوزیتیوسیم (4 Modernism مدرنیسم (37- اپرای گارنیه پاریس در کدام سبک ساخته شده است؟ 1) اکلکتیک 2) کلاسیک 3) باروك 4) نئوباروك پاسخنامه 1- گزینهی «4» صحیح است. پاسخ تشریحی: نئوکلاسیسیزم: مباحث نئوکلاسیسیزم بر تفکر و نظریات مطرحشده در روم و یونان باستان استناد میکرد. تحسین از گذشتگان، قـدرتانشا و تحقیق در طبیعت و ظواهر، علاقه به مقیاس درست و دقیق و ظرافت در تجزیه و تحلیل اخلاقی و روحی، از دیگـرویژگیهای این مکتب میباشد. در اوایل قرن 19 میلادی، در انگلستان مرکز فرهنگهای یونانی وجود داشت که بهوسیله رابرت اسمیرك، ویلیام اینـوود،ویلیام ویلکینز و … تشکیل شده بود. رهبر یونانیهای عضو احزاب مرکزی، رابرت اسمیرك بود که تأثیر و نفوذ سبک ادبیاو در موزه بریتانیا در لندن از سال 1824 تا 1847 میلادی آشکار شد. هسته ساختمان امروز توسط معماری سر رابرت در سال 1823 طراحی شده است. این ساختمان در سال 1852 تکمیـلشد. این ساختمان شامل گالری برای مجسمهسازی کلاسیک و آثار باستانی آشوری و بـهعنـوان خوابگـاه بـرای کارکنـانطراحی شده است. ویژگیهای یونانی در ساختمان عبارتند از ستونها و سنگ فرش در ورودی جنوبی است. منبع: بانی مسعود، امیر، تاریخ معماری غرب، نشر خاك، چاپ اول 1387، ص 243 2- گزینه ی «2» صحیح است. پاسخ تشریحی: محله های اشرافی بعد از انقلاب صنعتی اهمیت اجتماعی طبقات متوسط بالا برای نخستین بار پس از قرون وسطی با ساختن سبزه میدانهای لندن و خانههـایاطراف آن در اوایل قرن نوزدهم در سیمای این شهر به ظهور رسید. بدین ترتیب طبقات متوسط برای اولـین بـار سـبکیبرای منازل مسکونی بهوجود آوردند که نشاندهنده اطمینان آنان به شخصیت اجتماعی خود بود. منبع: گیدیئن، زیگفرید، فضا زمان معماری، ترجمهی منوچهر مزینی، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتـاب، تهـرن 1350،ص 563 3- گزینه ی «2» صحیح است. پاسخ تشریحی: جان راسکین منتقد و نظریهپرداز اجتماعی بود که نوشتههایش به سمت هنر گرایش پیدا کرد (بـهصـورت مسـتقیم و یـاغیرمستقیم به هنر و معماری توجه پیدا کرد و سعی داشت بین اخلاق و معماری آشتی برقرار کند.) وی اعتقاد داشت که«34» تاریخ معماری معاصر غرب باید همهی خصلتهای خوب در یک راه قابل مشاهده باشند. در طبیعت مرزهای زمینی تا مرزهای هوایی، آشکار شوند ومعماری باید بر ویژگیهای گوناگون طبیعت بیشتر از ایدهی وحدت کلاسیک تحتالوهیـت روشـن و درخشـان، دلالـتکند. 4- گزینه ی «4» صحیح است. 5- گزینه ی «2» صحیح است6- گزینه ی «1» صحیح است. فهرست مطالب فصل اول:حرکت بهسوی مدرنیته……………………………………………………………………………………….1213……………………………………………………………………………………………………………..رنسانس .1 -113…………………………………………………………………………………………………………. پیرایی دین .2 -113……………………………………………………………………………………………………………علممداری .3 -114……………………………………………………………………………………………………… روشنگری عصر .4 -15 -1. انقلاب کبیر فرانسه ………………………………………………………………………………………………….1515……………………………………………………………………………………………………….صنعتی انقلاب .6 -116 ………………………………………………………………………………………مدرن ساختمانهای اولین .2 – 6 -1نمایشگاه بینالمللی پاریس:…………………………………………………………………………………………………187 -1. میراث رنسانس، کلاسیکگرایی: ……………………………………………………………………………………..21کلاسیکگرایی در انگلستان ………………………………………………………………………………………………..2124…………………………………………………………………………………………………………….رمانتیسم .8 -124…………………………………………………………………………………………………….احیاگر سبکهای .9 -110 -1. شهرسازی قرن نوزدهم …………………………………………………………………………………………….27سبزه میدانهای لندن………………………………………………………………………………………………………29مروری بر عکسالعمل اندیشمندان در برابر معماری مدرن ………………………………………………………………….30پاسخنامه……………………………………………………………………………………………………………………33فصل دوم:معماری مدرن اولیه (خردگرایی متقدم)…………………………………………………………………….3نوع فایل:Pdf  سایز: 5.53mb تعداد صفحه:246
 • پاورپوینت زبان برنامه نویسی جاوا #سایر برنامه ها و pptx
 • پاورپوینت زبان برنامه نویسی جاوا شناسه محصول :89900 موضوع : سایر برنامه ها فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 1440 حجم فایل: 0.352539063 مگابایت
 • پاورپوینت آشنایی با ارگ تاریخی بم #معماری و pptx
 • پاورپوینت آشنایی با ارگ تاریخی بم شناسه محصول :94396 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 211 حجم فایل: 3950.166992 مگابایت
 • مبانی نظری وفاداری مشتریان و اعتماد #علوم انسانی و doc
 • مبانی نظری وفاداری مشتریان و اعتماد شناسه محصول :91486 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 216 حجم فایل: 0.060546875 مگابایت
 • پاورپوینت استفاده ازالگوریتم مورچگان برای بهینه‌ سازی #کامپیوتر و pptx
 • پاورپوینت استفاده ازالگوریتم مورچگان برای بهینه‌ سازی شناسه محصول :73454 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 14 تعداد بازدید : 351 حجم فایل: 0.20703125 مگابایت
 • پاورپوینت مجموعه پاسارگاد #معماری و pdf
 • پاورپوینت مجموعه پاسارگاد شناسه محصول :71579 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 259 حجم فایل: 5.079101563 مگابایت
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی رفتاری CBT به شیوه داتلیو #روان شناسی و doc
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی رفتاری CBT به شیوه داتلیو شناسه محصول :93346 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 206 حجم فایل: 42.49511719 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *