جزوه تاریخ معماری (قسمت دوم) #معماری و pdf

جزوه تاریخ معماری (قسمت دوم)

دانلود

جزوه تاریخ معماری (قسمت دوم) #معماری و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت جزوه تاریخ معماری (قسمت دوم) معماری جهان مبانی نظری معماری مقدمه این درس که شامل شرکت در کلاسهای نظری و نیز تمرینهای عملی است با یک هدف خاص دنبال میشود که بهطور خلاصه آن را میتوان به شرح زیر بیان کرد: هدف آشنایی با آثار جاودانه معماری جهان به قصد کشف حاکم بر اصول خلق فضا در آنها، در جهت به دست آوردن ابزارمناسب برای فعالیت در زمینه معماری. چنانکه از جمله بالا بر میآید در مورد جاودانگی و جهانی بودن آثار مورد بحث تأکید داریم و دلیل این تأکید خود نهفتهدر هدفی است که آن را دنبال میکنیم یعنی شناخت الفبای معماری. الفبای معماری عناصر تشکیل دهنده فرم و فضا ابزار حساس معماری هستند که در مقابل ”عملکردگرایی” محض، شناخت آنها، هدف مااست، چرا که سودمندی و عملکردگرایی تابع زمان و مکان و زودگذر است ولی آنچه خارج از زمان و مکان به فرم و فضامفهوم میبخشد، راز جاودانگی یک اثر و جهانی بودن آن را در خود دارد. بنابراین برای رسیدن به هدفی که ذکر شد بهروش زیر عمل میکنیم: روش ارائه درس: روش ارائه درس یک روش دو مرحلهایست که مرحله اول آن حائز توجه و اهمیت بیشتر است. – در مرحله اول پا را فراتر از حیطه تاریخی میگذاریم و به شناخت و تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده یک اثرمعماری (فرم، فضا و سازه) خارج از قیود زمانی و مکانی میپردازیم. در این مسیر سعی در کشف اصول جهانی و جاودانهمعماری داریم.- مرحله دوم عوامل زمان و مکان را دخالت داده و کوشش میکنیم با آثار معماری هر دوره تاریخی با توجه به تأثیراتزمانی و مکانی آشنا شویم و در این مسیر به کشف اصول تابع زمان و مکان در معماری نائل آییم و با روند تاریخی وپیدایش سبکها و مکاتب آنها آشنا خواهیم شد.? 12 تاریخ معماری /قسمت دوم در فصل اول سیلابس درس طوری تنظیم شده است که تابع سیر تاریخی معمول در کتابهای تاریخ هنر و معماریستاما باز به علت تأکید که در مرحله اول روی تجزیه و تحلیل آثار معماری فارغ از زمان و مکانشان داریم، در هر فصلینخست یک اثر را پیش از آنکه وارد دوره تاریخی آن شویم مطالعه میکنیم و سپس به دوره تاریخی آن اثر و بررسیویژگیهای هر دوره و تأثیر آن ویژگیها در هنر معماری آن دوره میپردازیم. برخی تعاریف فرهنگ: مجموعه ارزشها، رفتارها و پندارهای جامعه/ ایدئولوژی و مذهب، علم تکنولوژی، هنر/. هنر: توانایی عینیت بخشیدن به احساسات یا تبدیل موارد ذهنیتها به موارد ملموس در مسیر نیل به کمال است. معماری: هنریستکه نشأت گرفته از ایدئولوژی و مذهب و علم تکنولوژی یک جامعه است. معماری بازتابی از فرهنگ یکجامعه است. به این ترتیب بحث سبکها و دورهها در آن مطرح است. طبق نظر ویترو ویوس: در معماری ایستایی، زیبایی و کارآیی مطرح است. بنابراین میتوان گفت: معماری هنر خلق فضا در جهت رفع نیازهای عینی و ذهنی بشر به کمک تکنولوژی است. سبک: روش بیان و نحوه برخوردی است که مورد قبول مردم یک دوره قرار گرفته و جملگی در صحت آن متفقالقولند. مکتب: زیر مجموعه سبک است. نقش یک هنرمند، سلیقه یک گروه، نگرش خاص یک مذهب، یا نقش یک مکانجغرافیایی در پیدایش یک جریان هنری میتواند یک مکتب را بوجود آورد. مد: پاسخگویی به نیازهای روانی (ذهنی و غیرذهنی) در کوتاه مدت است. معرفی معماران و اتفاقات مهم دورانهای معماری معاصر ایران: دوره ناصری: تأثیرات شهرسازی هوسمان و نمایشگاههای جهانی عامل اصلی ورود مدرنیته به ایران مجلس شورای ملی اثر میرزا مهدیخان شقاقی (متأثر از معماری نئوکلاسیک اروپا) ساختمان دارالفنون تکیه دولت توسط ممالک در سال 1284 هـ . ق ورود اکلکتیزم اروپایی: ساختمانهای قدیم تلگرافخانه | ساختمان شمسالعماره (استفاده از سـاعت بـه عنـوان نمـاد نئـوگوتیک، یکی از شاهکارهای آئینه کاری و گچ بری قاجار، در زمره نخستین ساختمانهای پنج طبقه تهران) خانه قوام (موزه آبگینه اکنونی توسط هانس هولاین، استفاده از پلکان مدور در سرسرا) عمارت تلگرافخانه (استفاده از عناصر معماری نئوکلاسیک و گنبد فرانسوی) دوره پهلوی اول: همزمان با مراحل اولیه صنعتی شدن ایران و احداث راهها، پلها و راهآهن طرح ایستگاه راه آن 1313 (تحت تأثیر معماری نازیستی با تأکید بر ابهت) طرح دانشگاه تهران و دبیرستان البرز تحت تأثیر معماری نئوکلاسیک آندره گدار Andre Godard: متولد سال 1881 میلادی معمار و باستانشناس فرانسوی بود، او در اوایل دوره پهلوی بـهایران وارد شد و به استخدام دولت ایران درآمد. مسئولیتهـای او نظیـر مـدیر اداره عتیقیـات (باسـتانشناسـی و مـوزه) فعالیتهای پژوهشی و شناسایی و ثبت آثار فرهنگی ایران (با همکاری همسرش یدا گدار و ماکسیم سیرو) انتشار نشـریهباستان شناسی، بنیان گذاری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، ریاست و استادی همین دانشـکده در آغـاز، وی رامهمترین شخصیت خارجی معماری دوره پهلوی اول قرار میدهد که نزدیک به ربع قرن در ایران حضور داشت. از مهمترین آثار او در زمینه طرح و اجرای آثار معماری، نقشه اصلی جانمایی محوطه و سـاختمانهـای دانشـگاه تهـران،طرح و سرپرستی موزه ایران باستان بوده است. فهرست مطالب معماری جهان…………………………………………………………………………………………………………………..9ایاصوفیه، قسطنطیه……………………………………………………………………………………………………………..9سنت ویتاله، راونا (530 -547 میلاد) ………………………………………………………………………………………….10کلیسای مدور سانتا کنستانزا، روم (340-355 میلادی) ……………………………………………………………………….10معماری جهان…………………………………………………………………………………………………………………11مبانی نظری معماری…………………………………………………………………………………………………………..11مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………11هدف ………………………………………………………………………………………………………………………….11الفبای معماری ………………………………………………………………………………………………………………..11روش ارائه درس: ………………………………………………………………………………………………………………11برخی تعاریف………………………………………………………………………………………………………………….12مفاهیم کلی و همگانی در معماری …………………………………………………………………………………………….12انواع فضا ………………………………………………………………………………………………………………………13معماری هنر خلق فضا است، فضایی قابل ادراك و دارای فرم…………………………………………………………………..13برخی عناصر تعریف کننده فضا: ……………………………………………………………………………………………….14بازشوها در فضا: ……………………………………………………………………………………………………………….14نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………..15ادراك ………………………………………………………………………………………………………………………… 16مبحث ادراك برای شناخت اثر معماری……………………………………………………………………………………….. 16انواع احساسها ………………………………………………………………………………………………………………..17آشنایی با معماری جهان ………………………………………………………………………………………………………18هنر غارنشینان…………………………………………………………………………………………………………………18نوع فایل:Pdf سایز: 5.47mbتعداد صفحه:174
 • سرطان در اثر سیگار #عمومی و آزاد و docx
 • سرطان در اثر سیگار شناسه محصول :55933 موضوع : عمومی و آزاد فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 12 تعداد بازدید : 442 حجم فایل: 0.013671875 مگابایت
 • پاورپوینت بورس اوراق بهادار تهران #حسابداری و pptx
 • پاورپوینت بورس اوراق بهادار تهران شناسه محصول :73072 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 64 تعداد بازدید : 293 حجم فایل: 2.122070313 مگابایت
 • پاورپوینت روشهای برآورد نیاز به مسکن #اقتصاد و ppt
 • پاورپوینت روشهای برآورد نیاز به مسکن شناسه محصول :94810 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 353 حجم فایل: 3590.959961 مگابایت
 • پاورپوینت روابط بین عوامل تولید #اقتصاد و pptx
 • پاورپوینت روابط بین عوامل تولید شناسه محصول :90992 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 430 حجم فایل: 0.39453125 مگابایت
 • تعریف كیفیت محصول توسط مشتری (بررسی متد كانو ) #مدیریت و doc
 • تعریف كیفیت محصول توسط مشتری (بررسی متد كانو ) شناسه محصول :53312 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 295 حجم فایل: 0.1640625 مگابایت
 • پاورپوینت مدیریت بحران شهری #شهرسازی و ppt
 • پاورپوینت مدیریت بحران شهری شناسه محصول :69837 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 67 تعداد بازدید : 412 حجم فایل: 16.27148438 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *