جزوه بیوشیمی (بخش اول) #علوم پایه و pdf

جزوه بیوشیمی (بخش اول)

دانلود

جزوه بیوشیمی (بخش اول) #علوم پایه و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت جزوه بیوشیمی (بخش اول) فصل اول : آب و الکترولیت آب فراوانترین ماده موجود در سیستمهای بیولوژیک است. حدود 70٪ وزن بدن را آب تشکیل میدهد که این درصد بـاتوجه به میزان چربی بدن قابل تغییر است، زیرا هرچه مقدار چربی بدن بیشتر باشد، میزان آب بدن کمتر . میشود نکته :1 به تدریج که انسان پیر میشود، مقدار آب بدن کم می . شود 2: نکته 2/3 کل آب بدن به صورت مایع داخل سلولی (ICF=Intracellular Fluid) و در داخل سلولها اسـت و 1/3باقیمانده آب خارج سلولی (ECF=Extracellular Fluid) را تشکیل میدهد که از این مقدار 70٪ آب میان بـافتی، 5 25% پلاسما و ٪ مایع ورای سلولی (فضـای سـینوویال، مفصـلی، پریکـاردی، داخـل چشـمی، نخـاعی و…) را تشـکیل. میدهد توانایی ایجاد پیوند هیدروژنی با دیگر مولکولهای آب، به آب خصوصیات ویـژهای بخشـیده اسـت کـه از جملـهی آنهـاکشش سطحی، چسبندگی داخلی بـین مولکـولهـا، نقطـه ذوب و جـوش و حـرارت تبخیـر بـالای آن نسـبت بـه سـایرحلالهاست. مولکولهای آب علاوه بر ایجاد پیوند هیدروژنی با خود می توانند با بخـشهـای قطبـی سـایر مولکـولهـایبیولوژیک نیز پیوند هیدروژنی ایجاد کنند و همین خصوصیت، آب را به یک حلال بیولوژیک مناسب تبدیل کرده است. نکته :1 ات مهای F،N ،O و S و هیدروژن متصل به آنها در تشکیل پیوند هیدروژنی نقش دارند. خواص شیمیایی آب، موجب شده است که این ماده به عنوان حلال فیزیولوژیک اصلی مواد قطبی در بدن شناخته شود.  -1 در داخل مولکول آب، هستهی اکسیژن، الکترونها را از اتمهای هیدروژن به سمت خود میکشد، در نتیجه آب دارایبار الکتریکی شده و به یک مولکول قطبی تبدیل . میشود  -2 آن دسته از مواد که حلالیت خوبی در آب دارند، مواد قطبی یا هیدروفیل (آب دوست) . نام دارند  -3 آن دسته از مواد که حلالیت خوبی در آب ندارند، مواد غیرقطبی یا هیدروفوب (آب گریز) نامیده . میشوند مولکولهای آب توسط پیوندهای هیدروژنی که از دسته پیوندهای غیرکوالان میباشد، به یکدیگر متصل می . شوند  -1 پیوندهای هیدروژنی در نتیجهی جاذبهی بین بارهای مثبت جزیی اتمهای هیدروژن یک مولکول با بارهـای منفـیجزیی اتمهای اکسیژن یا نتیروژن یک مولکول دیگر، ایجاد م . یشوند  -2 پیوندهای هیدروژنی، ضعیف هستند بهطوری که در دمای 25 درجه سانتیگـراد، در هـر ثانیـه1210 بـار شکسـته و مجدداً تشکیل . میشوند پیوندهای هیدروژنی در مولکولهای آب شبکهای را تشکیل میدهند که باعث ایجاد خواص ویژه آب شده و ضامن بقـایحیات است.  -1 آب، در مجاورت هوا، کشش سطحی . زیادی دارد 1-1 ) کشش سطحی، نیرویی است که در سطح تماس مایع با هوا، باعث نگهداری مولکولهای مایع در کنـار یکـدیگر. میشود 1-2 ) این خاصیت باعث شکلگیری قطره و همچنین مقاومت در مقابل عبور مواد به درون مایع می . شود  )1-3 در هنگام تنفس آنچه پس از دم، باعث بازگشت حجم آلوئولهای ریه بـه وضـعیت اولیـه و ایجـاد خاصـیتالاستیکی ریهها میشود، کشش سطحی مایع موجود در آلوئولهاست.  -2 دمای تبخیر آب (میزان دمایی که لازم است تا آب از حالت مایع به حالت گاز درآید) بالاست. این موضوع به همـراهظرفیت گرمایی بالا آب، باعث میشود که آب در هنگام بخار شدن مقدار زیادی گرما را با خود دفع کند و در واقع علتخنک شدن بدن پس از تعریق . همین امر است  -3 ثابت دیالکتریک آب بالاست. به عبارت دیگر آب، یک رسانای قوی (توانایی آب در عبور جریان الکتریکـی) اسـت. این خاصیت آب، در سلولهای عصبی نقش مهمی ایفا می کندروشهای تعیین حجم آب بدن  -1 تعیین حجم آب تام با تزریق ترکیباتی مانند آب سنگین (اکسید دوتریوم) یا آب رادیواکتیو (اکسید تریتیوم) و سپس نمونهبـرداری از خـون وتعیین مقدار رقت اولیه صورت میگیرد. این ترکیبات از دیواره رگها عبور کرده و در تمام بدن انتشـار مـییابنـد، ولـی دربدن متابولیزه نمیشوند و دفع کلیوی آنها نیز کند است.   -2 تعیین حجم آب پلاسما با تزریق ترکیباتی مانند گلبول قرمز رادیواکتیو یا آلبومین رادیواکتیو و سپس نمونهبرداری از خون و تعیین میـزان رقـتماده اولیه صورت میگیرد. این ترکیبات قادر به عبور از دیواره رگها نیستند. در آزمایشگاه خونشناسی، تغییـرات درصـدحجم آب پلاسما به وسیله هماتوکریت تعیین میشود. (هماتوکریت: درصد حجم گلبول قرمز نسبت به حجم کل خون).  -3 تعیین حجم آب فضای خارج سلولی این عمل با تزریق «اینولین» و سپس نمونهبرداری از خون و تعیین میزان رقت ماده اولیه صـورت مـیگیـرد. اینـولین ازدیواره رگها عبور میکند، ولی قادر به عبور از غشاء سلول نبوده، و در بدن متابولیزه نمیشود و دفع کلیـوی آن نیـز کنـد. میباشد  -4 تعیین حجم آب داخل سلولی میزان آب داخل سلولی تقریباً برابر با اختلاف آب تام بدن و آب خارج سلولی است. فهرست مطالب  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ……… 12مولکولهای زیستی……………………………………………………………………………………………………………..12ایزومرهای فضایی : …………………………………………………………………………………………………………….12کربن متقارن و نامتقارن : ……………………………………………………………………………………………………..12ایزومر هندسی : ……………………………………………………………………………………………………………….14پیوندهای شیمیایی : …………………………………………………………………………………………………………..1416………………………………………………………………………………….. (Minereal Elements ) معدنی ترکیباتفصل اول: آب و الکترولیت…………………………………………………………………………………… …………….17ریتأث آب بر ساختار لیب ومولکو ها …………………………………………………………………………………… …………18روشهای تعیین حجم آب بدن …………………………………………………………………………………… ……………1920….. ……………………………………………………………………………………(Osmotic pressure ) اسمزی فشارتنظیم حجم آب داخل سلولی، بین سلولی و پلاسما …………………………………………………………………………..2224………… ……………………………………………………………………………………………………………….. PH ی سیون یزا ون آب و 26………………………………………………………………………………………………………… pHبافرها……………………………………………………………………………………………………………….. ………..27معادلهی هندرسن – هاسلباخ:…………………………………………………………………………………… ……………27لال تیکترو ها……………………………………………………………………………………………………………….. ….29میتنظ تعادل آب و تیالکترول ها …………………………………………………………………………………… ………….29یاس دها و بازها ……………………………………………………………………………………………………………….. .30تعیین PKa بوسیله تیتراسیون : …………………………………………………………………………………… …………31میتنظ تعادل دیاس و باز ……………………………………………………………………………………………………….34اختلالات دیاس – باز…………………………………………………………………………………………………………..36فصل دوم: اسید آمینه ………………………………………………………………………………………………………42یاس یدها نهیآم ………………………………………………………………………………………………………………..42یپ وند یدیپپت ……………………………………………………………………………………………………………….. ..43خواص یکیالکتر یاس یدها یآم نه و نیپروتئ ها …………………………………………………………………………………50سطوح یساختمان نیپروتئ ها…………………………………………………………………………………… ……………..51مانساخت یها فوق دوم………………………………………………………………………………………………………..52روش یها یجداساز نیپروتئ ها …………………………………………………………………………………… …………..53تع نیی یتوال نیپروتئ ها ………………………………………………………………………………………………………..55نوع فایل:Pdf سایز: 4.30mb تعداد صفحه:265
 • پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) #کامپیوتر و pptx
 • پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) شناسه محصول :100307 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 318 تعداد بازدید : 311 حجم فایل: 1449.925781 مگابایت
 • دانلود پاورپوینت نوروپسیکولوژی #روان شناسی و ppt
 • دانلود پاورپوینت نوروپسیکولوژی شناسه محصول :100578 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 427 تعداد بازدید : 304 حجم فایل: 1002.53125 مگابایت
 • پاورپوینت معماری ویلای کوشک اصفهان #معماری و pptx
 • پاورپوینت معماری ویلای کوشک اصفهان شناسه محصول :103621 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 442 حجم فایل: 1.09 مگابایت
 • پاورپوینت مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک #معماری و ppt
 • پاورپوینت مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک شناسه محصول :87068 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 321 حجم فایل: 3.57421875 مگابایت
 • دانلود پاورپوینت GPS #معماری و pptx
 • دانلود پاورپوینت GPS شناسه محصول :98803 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 160 حجم فایل: 2903.004883 مگابایت
 • دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی فرم بلند انریچ #علوم انسانی و doc
 • دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی فرم بلند انریچ شناسه محصول :69545 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 7 تعداد بازدید : 272 حجم فایل: 0.022460938 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *