جزوه اقتصاد خرد (مجموعه مدیریت) #اقتصاد و pdf

جزوه اقتصاد خرد (مجموعه مدیریت)

دانلود

جزوه اقتصاد خرد (مجموعه مدیریت) #اقتصاد و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت جزوه اقتصاد خرد (مجموعه مدیریت)     فصل اول: عرضه، تقاضا و تعادل  تقاضا  تقاضا برای یک کالا لیستی از قیمتها و مقادیر مربوط است که یک فرد مایل و قادر به خریـد در دوره زمـانی مشـخص میباشد. مقدار کالای تقاضا شده در هر دوره زمانی به طور معکوس با قیمت تغییر میکند و تـابع تقاضـا معمـولاً شـیب منفی دارد.  عوامل مؤثر بر تقاضا  1- قیمت کالا: بر طبق نظریه مطلوبیت نهایی که در فصلهای بعد تشریح خواهد شد بـه طـور معمـول هـر چـه قیمـت کالایی افزایش مییابد به شرط ثابت بودن سایر عوامل مقدار تقاضا برای آن کاهش مییابد و بالعکس.  2- کالاهای جانشین و مکمل: اگر قیمت کالایی افزایش یابد، مقدار تقاضا برای آن کالا کاهش مییابد و در نتیجه تقاضـا برای کالای جانشین آن افزایش یافته و تقاضا برای کالای مکمل آن کاهش مییابد.  3- درآمد مصرفکننده: اگر درآمد مصرفکننده افزایش یابد با فرض ثبات سایر شرایط تقاضای او از کالاهـای معمـولی و لوکس افزایش مییابد ولی تقاضای او نسبت به کالاهای پست کاهش مییابد.  4- سلیقه و ترجیحات مصرف کننده  5- انتظارات قیمتی مصرفکنندگان  بنابراین میتوان گفت مقدار تقاضا فقط تابعی از قیمت نیست بلکه به عوامل دیگر نیز وابسته است.  x f(p , p ,I,T,…) d x y = تذکر: در ترسیم جدول تقاضا و منحنی تقاضا سایر عوامل مؤثر در تقاضا به جز قیمت، ثابت فرض میشوند.  تذکر: در اقتصاد تمایز بین حرکت روی منحنی تقاضا و انتقال تقاضا اهمیت دارد. حرکت روی منحنی تقاضـا مبـین ایـن است که در اثر تغییر قیمت مقادیر متفاوتی تقاضا میشود و نشان دهنده رفتار و عکـسالعمـل مصـرفکننـده در مقابـل تغییر قیمت میباشد و به تغییر در مقدار تقاضا معروف است. اما انتقال تابع تقاضا مبین این اسـت کـه در اثـر تغییـر در عوامل مؤثر بر تقاضا در هر قیمت معین مقادیر متفاوتی تقاضا میشود و به تغییر در تقاضا معروف است. اقتصاد خرد(قسمت دوم) «13»    تقاضای بازار  اگر تقاضای هر مصرفکننده مستقل از مصرف دیگران باشد تقاضای بازار از جمع افقی تقاضای افـراد در سـطوح مختلـف قیمت به دست میآید.  تذکر: قدرمطلق شیب تقاضای بازار در هر قیمتی کمتر از شیب تقاضای افراد است.  عرضه  عرضه عبارت است از لیستی از قیمتها و مقادیر که یک عرضهکننده یا گروهی از عرضهکنندگان (بنگاهها) مایـل و قـادر به عرضه در دوره زمانی معین میباشند. در تابع عرضه رابطه قیمت و مقدار مستقیم است و منحنی عرضه معمولاً شـیب مثبت دارد.  عوامل مؤثر در عرضه  1- قیمت کالا: اثر قیمت کالا بر عرضه به دوره زمانی بستگی دارد. در دوره زمانی بسیار کوتاه مدت معمولاً عرضـه ثابـت است و به قیمت کالا بستگی ندارد. مثلاً عرضه کالاهای فاسد شدنی در یک روز (مثل ماهی) کاملاً ثابت است و به قیمت بستگی ندارد و به شکل خط عمودی است. در دوره کوتاه مدت عرضه با قیمت کالا رابطه مستقیم دارد اما در بلند مـدت شیب منحنی عرضه میتواند صفر یا حتی منفی شود اما در اکثر موارد منحنی عرضه صعودی است.  2- قیمت عوامل تولید  3- انتظارات تولیدکنندگان  4- تکنولوژی  5- مالیات و یارانهها  6- قیمت کالاهای مرتبط (در تولید)  تذکر: در ترسیم منحنی عرضه سایر عوامل مؤثر بر عرضه به جز قیمت کالا ثابت فرض میشوند.  تذکر: همانند آنچه در مورد تقاضا بیان کردیم دو نوع تغییر عرضه داریم:  1- تغییر در مقدار عرضه که به دلیل تغییر در قیمت کالا صورت میگیرد و بـا حرکـت روی منحنـی عرضـه نشـان داده میشود و سایر عوامل در عرضه ثابت است.  تستهای فصل اول  1- در صورتی که انتظارات قیمت کالایی افزایش یابد مقدار تقاضا برای کالا چگونه خواهد شد؟  1) افزایش خواهد یافت. 2) کاهش خواهد یافت.  3) به صورت جانشین مطرح میگردد. 4) تغییری نمیکند.  2- کدام متغیر بر روی تقاضا برای کالای x اثر نمیگذارد؟  1) میزان جمعیت 2) سلیقه مصرفکنندگان  3) قیمت کالا 4) میزان عرضه  3- منحنی تقاضا برای یک کالا به سمت راست تغییر مکان پیدا میکند اگر:  1) درآمد مصرفکننده افزایش یابد. 2) عرضه کالا افزایش یابد.  3) قیمت کالا کاهش یابد. 4) قیمت کالای جانشین کاهش یابد.  4- تغییر در مقدار تقاضا به معنی ………….. است.  1) تغییر در کشش منحنی تقاضا 2) تغییر عوامل مؤثر در تقاضا  3) انتقال منحنی تقاضا 4) تغییرات مقدار تقاضا به دلیل تغییرات قیمت  5- افزایش قیمت کدام مورد موجب میشود تا تقاضای یک کالای عادی (نرمال) کاهش یابد؟  1) کالای جانشین 2) کالای مکمل  3) کالای پست 4) کالای عادی (نرمال)  6- کدامیک از موارد زیر در نتیجه انتقال منحنی تقاضا به سمت چپ حتماً روی میدهد؟  1) افزایش در مقدار عرضه کالا 2) کاهش در مقدار تعادلی کالا  3) کاهش در قیمت کالا 4) افزایش در عرضه    پاسخنامه  1- گزینه ی «1» صحیح است.  2- گزینه ی «1» صحیح است.  3- گزینه ی «1» صحیح است.  4- گزینه ی «4» صحیح است.  5- گزینه ی «2» صحیح است.  6- گزینه ی «3» صحیح است.    فهرست مطالب    فصل اول: عرضه، تقاضا و تعادل ……………………………………………………………………………………………….12 تقاضا ………………………………………………………………………………………………………………………….12 عرضه………………………………………………………………………………………………………………………….13 عوامل مؤثر در عرضه ………………………………………………………………………………………………………….13 تعادل………………………………………………………………………………………………………………………….14 تغییر در نقطه ی تعادل ………………………………………………………………………………………………………..14 انواع تعادل…………………………………………………………………………………………………………………….15 شرایط پایداری تعادل از نظر والرس و مارشال …………………………………………………………………………………15 قیمت سقف و قیمت کف………………………………………………………………………………………………………16 اثر برقراری مالیات و سهم مصرفکننده و تولیدکننده………………………………………………………………………….17 مازاد مصرفکننده و تولیدکننده……………………………………………………………………………………………….20 مازاد تولیدکننده ………………………………………………………………………………………………………………21 تستهای فصل اول ……………………………………………………………………………………………………………23 پاسخنامه ………………………………………………………………………………………………………………………27 فصل دوم: کنشها و کاربرد آنها ……………………………………………………………………………………………….2 جموعه تست………………………………………………………………………………………………………………..271 پاسخ نامه…………………………………………………………………………………………………………………….279 مجموعه تست………………………………………………………………………………………………………………..281  پاسخ نامه …………………………………………………………………………………………………………………… 289 مجموعه تست ………………………………………………………………………………………………………………. 291 پاسخنامه……………………………………………………………………………………………………………………. 299   نوع فایل    :Pdf  سایز :8.31     MB   تعداد صفحه:280
 • پاورپوینت انواع پوشش پشت بام #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت انواع پوشش پشت بام شناسه محصول :73181 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 282 حجم فایل: 1.142578125 مگابایت
 • طراحی نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی كاركنان دولت #کامپیوتر و doc
 • طراحی نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی كاركنان دولت شناسه محصول :55810 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 355 حجم فایل: 6.200195313 مگابایت
 • پاورپوینت بازرسی فنی جوش به روش بازدید چشمی #عمران و ساختمان و pptx
 • پاورپوینت بازرسی فنی جوش به روش بازدید چشمی شناسه محصول :94151 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 249 حجم فایل: 338.7207031 مگابایت
 • دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت مواد و محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89 #حسابداری و zip
 • دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت مواد و محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89 شناسه محصول :59125 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 399 حجم فایل: 0.044921875 مگابایت
 • پاورپوینت فتوت نامه های معماری و تاثیر آن در معماری معاصر #معماری و pptx
 • پاورپوینت فتوت نامه های معماری و تاثیر آن در معماری معاصر شناسه محصول :86334 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 289 حجم فایل: 1.28515625 مگابایت
 • پاورپوینت قانون پیش فروش آپارتمان چیست #فقه و حقوق اسلامی و pptx
 • پاورپوینت قانون پیش فروش آپارتمان چیست شناسه محصول :94263 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 346 حجم فایل: 331.3652344 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *