جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی #روان شناسی و pdf

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

دانلود

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی #روان شناسی و pdf +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی جزوه  آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مشاوره ویژه کنکور سال 95  به همراه تست ها و پاسخ تشریحیفصل اول : آمار توصیفی کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کرده اند در اغلب زبانها به دو معنی به کار میرود: الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی درباره اموری از قبیل زاد و مرگ، طلاق و ازدواج، تصادفات راننـدگی، میـزانمحصولات کشاورزی و صنعتی و … . ب) به معنی روشهایی برای جمعآوری، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددی درباره موضوعی. این دو مفهوم با هم ارتباط دارند، در این فصل بیشتر به قسمت ف«ال » که اغلب آمار توصیفی نامیـده مـیشـود خـواهیمپرداخت. بهطور کلی در بحث آمار توصیفی به سه قسمت عمدة: 1ـ مفاهیم اولیه 2ــ مشـخص کننـدههـای مرکـزی 3ــمشخصکنند ههای پراکندگی 4ـ مشخصکنندههای نسبی پراکندگی می . پردازیم مفاهیم اولیه علم آمار: به مجموعهای از روشها و مراحل مختلف که برای جمعآوری اطلاعات اولیـه، دسـ تهبنـدی دادههـا و تجزیـه وتحلیل آنها و در نهایت تفسیر آن ها بهکار میرود علم آمار میگوییم. علم آمار به دو بخش تقسیم می : شود 1ـ آمار توصیفی: قسمتی از روشهای آماری است که شامل جمع آوری اطلاعات، دسته بندی آنها و در انتها نمایش ایـنداده ها . میباشد 2ـ آمار استنباطی: قسمتی از روشهای آماری است که در آن اطلاعات بهدست آمده از آمار توصـیفی را مـورد تجزیـه وتحلیل قرار میدهند و نتایج حاصل از آن را به کل یا قسمتی از جامعه تعمیم . میدهند جمعیت (جامعه آماری): مجموعه تمام عناصری که حداقل دارای یک ویژگی مشترك هستند و در یک زمان مشخص یـاموقعیت مناسب، مورد توجه قرار میگیرند را جمعیت یا جامعه آماری . میگوییم جامعه دانشجویان رشته کامپیوتر یا مجموعه دانشجویان رشته حسابداری در مقطع کاردانی یا وزن تمامی نوزادانی کـه ازاین لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یا تمامی نقاط درون یک دایره و … همگی معـرف یـک جامعـهآماری میباشند. جامعه آماری به دو دسته تقسیم : میشود 1ـ جامعه متناهی: جامعهای که تعداد عناصر آن محدود باشد جامعه متناهی نامیده . میشو2 ـ جامعه نامتناهی: جامعهای که تعداد عناصر آن نامحدود باشد جامعه نامتناهی نامیده مـیشـود و خـود بـه دو دسـته: جامعه نامتناهی شمارشپذیر و جامعه نامتناهی شمارشناپذیر تقسیم . میشود تذکر: اگر جامعهای متناهی باشد، تعداد عناصر آن را اندازه یا حجم جامعه میگوییم و با حرف N نشان . میدهیم مجموعه دانشجویان رشتههای حسابداری و کامپیوتر یک جامعه متناهی است، مجموعه وزن تمامی نـوزادانی کـه از ایـنلحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یک جامعه نامتناهی شمارشپذیر و مجموعه تمامی نقاط درون یکدایره یک جامعه نامتناهی شمارشناپذیر میباشد. نمونه سوالات تستی فصل نهم 1 – تحلیل یک طرفه واریانس چه موقع مناسب است؟ 1 )زمانی که میانگین معلوم است . 2)زمانی که متغیر مستقل مشخص است. 3 ) زمانی که متغیر مستقل مشخص نیست. 4) زمانی که متغیر وابسته جنسیت است. 2 – نسبت Fدر تحلیل واریانس زمانی که 4 باشد و احتمالF 600/. باشد را تفسیر کنید 1 ) فرضیه صفر به احتمال 6 در هزار مورد تحلیل واریانس قرار میگیرد.  6 2) از مورد در هزار میتوان به توزیع دادهها اعتماد کرد. 3) اگر فرضیه صفر صحیح میبود به احتمال 6 در f 1000 را معادل 4 یا بیشتر میدیدیم. 4) متغیرهای مورد استفاده دارای ارزشهای کیفیاند که چنین نسبتی ازf به دست آمده است. 3 – بزرگتر شدن مقدار Fناشی از چیست؟ 1) بزرگتر شدن واریانس کل  2) کوچکتر شدن واریانس کل 3) بزرگتر شدن واریانس بین گروهها نسبت به واریانس داخل گروهها 4) کوچکتر شدن واریانس بین گروهها نسبت به واریانس داخل گروهها 4 – محققی میخواهد فرضیه:« متوسط سن ابتلا به اضطراب کمتر از متوسط سنی ابتلا به افسـردگیمیباشد» را مورد آزمون قرار دهد، کدامیک از آزمونهای زیر لازم است انجام شود؟ 1) مقایسه دو نسبت مستقل 2) مقایسه دو میانگین مستقل 3)مقایسه میانگین و انحراف معیار 4) مقایسه و میانگین همبسته 5 – محققی میخواهد نسبت دانشجویان دختر و پسر را در دانشـکده علـوم اجتمـاعی بـا همـیننسبت در کل دانشگاه مقایسه کند آزمون آماری مناسب چه میباشد؟ pearson همبستگی ضریب (2 T-Testآزمون (13) مجذور خی(کی دو4 (X2) آنالیز واریانسی(Anova) پاسخنامه سوالات تستی 1 – گزینه . 2 صحیح است تحلیل واریانس به دو دسته تقسیم میشود: 1. تحلیل واریانس یک طرفه(one- way) 2. تحلیل واریانس دو طرفه(two-way) تحلیل واریانس یک طرفه روشی است به منظور آزمون معنا دار بودن تفاوت بین میانگینها، هنگامی کـه فقـطیک متغیر مستقل دستکاری میشود، و طی آن اثر یک متغیر مستقل روی متغیـر وابسـته مـورد بررسـی قـرارمیگیرد. به عبارت دیگر در این نوع تحلیل واریانس یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته وجود دارد.2 – گزینه . 3 صحیح است 3 – گزینه . 2 صحیح است میانگین واریانس بین گروههاR Msb  میانگین واریانس درون گروههاR Msw با توجه به فورمول مذکور، بزرگتر شدن مقدار F ناشی از بزرگتر شدن واریانس بین گروهها، نسبت به واریـانسدرون گروههاست. 4 – گزینه . 4 صحیح است نمونه های همبسته در طرحهای پژوهش زیر به کار برده میشوند: 1. اندازهگیری مکرر: در این نوع طرح برای هر یک از آزمودنیها در نمونه مورد مطالعه دو بار اندازهگیری مـی-شود. 2. طرح جفتهای همتراز شده: در این نوع پژوهش آزمودنیهای هر دو نمونه براساس یک یا چند متغیر که بـامتغیر وابسته یا متغیر ملاك رابطه دارند، همتراز میشوند (Msb) F(Msw)=«294» آمار توصیفی و استنباطی 5 – گزینه . 3 صحیح است آزمون خی دو، برای محاسبه رابطه معنیدار نسبتها و درصدها در سطح سنجش اسمی بکار مـیرود، در ایـنسوال جنسیت در سطح اسمی است فهرست مطالب بخش اول: آمار توصیفی فصل اول : آمار توصیفی …………………………………………………………………………………… ……… 13مفاهیم اولیه ………………………………………………………………………………………………………………13دسته بندی دادهها و جدول توزیع فراوانی…………………………………………………………………………………..18انواع فراوانی……………………………………………………………………………………………………………….22نمودارهای فراوانی و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………… ……27مشخص کننده های مرکزی…………………………………………………………………………………… ……………34نکات مهم در ارتباط با میانگین حسابی…………………………………………………………………………………… .37میانه……………………………………………………………………………………………………………….. …….47نکات مهم در ارتباط با میانه …………………………………………………………………………………… ………….52مد (نما) ……………………………………………………………………………………………………………….. …53نکات مهم در ارتباط با مد یا نما …………………………………………………………………………………… ………56مقایسه بین میانگین، میانه و مد…………………………………………………………………………………… ………57چندكها……………………………………………………………………………………………………………….. ..5پاسخنامه تست یها فصل ششم …………………………………………………………………………………… …….206آزمون خودسنجی فصل ششم …………………………………………………………………………………… …….208پاسخنامه آزمون خودسنجی فصل ششم…………………………………………………………………………………..217نمونه سوالات تستی فصل نهم…………………………………………………………………………………. 288پاسخنامه سوالات تستی…………………………………………………………………………………… ….. 293نوع فایل:Pdf سایز: 3.60mbتعداد صفحه:296
 • پاورپوینت تحلیل مدرسه خان شیراز #معماری و ppt
 • پاورپوینت تحلیل مدرسه خان شیراز شناسه محصول :98748 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 158 حجم فایل: 7974.675781 مگابایت
 • دانلود پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان #علوم انسانی و doc
 • دانلود پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان شناسه محصول :69700 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 3 تعداد بازدید : 252 حجم فایل: 0.044921875 مگابایت
 • پاورپوینت دیدگاه معماران بزرگ جهان درمورد معماری #معماری و pptx
 • پاورپوینت دیدگاه معماران بزرگ جهان درمورد معماری شناسه محصول :84745 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 268 حجم فایل: 3.927734375 مگابایت
 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق بانکداری #علوم انسانی و docx
 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق بانکداری شناسه محصول :67767 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 244 حجم فایل: 0.0390625 مگابایت
 • منابع و خدمات مرجع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی #کتابداری و pdf
 • منابع و خدمات مرجع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی شناسه محصول :55915 موضوع : کتابداری فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 122 تعداد بازدید : 1778 حجم فایل: 2.14453125 مگابایت
 • پروژه جاوا اسکریپت #برنامه نویسی و doc
 • پروژه جاوا اسکریپت شناسه محصول :53646 موضوع : برنامه نویسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 1109 حجم فایل: 0.083984375 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *