بیمه حمایت و پس انداز #اقتصاد و doc

بیمه حمایت و پس انداز

دانلود

بیمه حمایت و پس انداز #اقتصاد و doc +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت بیمه حمایت و پس انداز   بیمه حمایت و پس انداز هدف اصلی بیمه زندگی حمایت از افراد به هنگام مضیقه مالی است . خانواده ها و وابستگان آنها می دانند ، چنانچه نان آور خانواده به طور كامل بیمه شده باشد ، در صورت مرگ ناگهانی وی ، خانواده با كاهش درآمد مواجه نخواهد شد . اما روی دیگر بیمه زندگی ، مزیت ممتاز این بیمه نامه در استفاده از آن به صورت نوعی پس انداز است . بیمه های زندگی براساس شرایط می توانند جچنبه حمایتی یا جنبه پس اندازی داشته باشند . با این حال بخش عمده ای از بیمه نامه های زندگی هر دو جنبه حمایتی و پس اندازی را دارند . بیمه تمام عمر در بیمه تمام عمر ، شركت بیمه تعهد می كند كه هر موقع بیمه شده فوت كند ، مبلغ توافق شده را به خانواده بیمه گذار یا افراد دیگری كه او معرفی كرده است پرداخت نماید . حق بیمه به صورت سالیانه در تمام دوره زندگی پرداخت می شود . البته می توان حق بیمه را فقط تا هنگام بازنشستگی پرداخت كرد كه در این حالت مقدار حق بیمه هر سال بیشتر خواهد بود . بیمه شده ممكن است تا مدت ها بعد از اخذ بیمه نامه زنده بماند و پولی از شركت بیمه دریافت نكند . از سوی دیگر امكان دارد كه بیمه شده 2 یا 3 روز بعد از دریافت بیمه نامه فوت كند . در این حالت تمام مبلغ توافق شده به خانواده وی یا افراد معرفی شده پرداخت خواهد شد . بیمه عمر زمانی در این بیمه كه به آن بیمه نامه موقت هم می گویند ، چنانچه بیمه شده در دوره زمانی مشخصی ( كه همان شرط بیمه نامه است ) فوت كند ، مبلغ توافق شده به بازماندگان پرداخت می شود . دوره زمانی شرط بیمه نامه ممكن است 10 ، 15 یا 20 سال باشد . البته بیمه نامه هایی هم هستند كه برای دوره زمانی به  كوتاهی  یك   ماه صادر     می شوند . چنانچه بعد از دوره تعیین شده فرد بیمه شده هنوز زنده باشد ، هیچ پرداختی انجام نخواهد شد . بیمه عمر زمانی نوع بسیار ارزانی از بیمه های حمایتی است كه با حق  بیمه  اندكی ،  بازماندگان  برای  مبالغ  كلانی  تحت  پوشش  قرار می گیرند . اغلب مردم ، به این دلیل از بیمه عمر زمانی استفاده می كنند كه بچه هایشان در حال بزرگ شدن هستند یا این كه شغلی خطرناك دارند و ممكن است بر اثر رخدادی ناگوار خانواده آنها دچار مشكل شود . در بسیاری از مواقع ، این نوع بیمه به خاطر پرداختاقسام وام های دریافتی از بانكها یا دیگر سازمانها اخذ می شود تا در صورت فوت وام گیرنده ، بازماندگان با مشكل باز پرداخت وام مواجه نشوند . از آن جا كه در صورت زنده ماندن فرد بیمه شده بعد از دوره تعیین شده پرداختی از طرف شركت بیمه صورت نمی گیرد ، حق بیمه این نوع بیمه از دیگر پوشش ها بسیار كمتر است . بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز یكی از راه های پس انداز برای آینده است و از همان زمانی كه بیمه نامه اخذ می شود ، بیمه گذار حمایت مالی خواهد داشت . مبلغ حق بیمه و مدت پرداخت آن براساس توافق تعیین می شود . برای مثال ، در یك دوره زمانی 25 ساله ، هر سال مبلغی به شركت بیمه پرداخت خواهد شد و بعد از اتمام دوره كه موعد پرداخت نامیده می شود ، بیمه گر سرمایه مندرج در بیمه نامه را به بیمه گذار پرداخت خواهد كرد . اغلب مردم این نوع بیمه را وسیله خوبی برای پس انداز می دانند ، اما در كنار پس انداز مزایای ارزشمند دیگری هم دارد . برای مثال ، چنانچه بیمه شده قبل از سررسید موعد پرداخت سرمایه بیمه نامه فوت كند ، دیگر حق بیمه ای پرداخت نمی شود و تمام سرمایه بیمه نامه به بازماندگان فرد بیمه شده پرداخت خواهد شد . بیمه نامه های همراه با مشاركت در منافع و بدون مشاركت در منافع بیمه نامه همراه با مشاركت در منافع به بیمه گذار امكان می دهد كه در سود سرمایه گذاریهای شركت بیمه سهیم شود . این سود هر سال به اسم اضافه درآمد به سرمایه بیمه نامه افزوده می شود . به محض اضافه شدن این سودها به بیمه نامه ، دیگر امكان انتقال یا برداشت آن وجود ندارد . هر چه سیاستهایسرمایه گذاری شركت بیمه موفق تر باشد ، اضافه درآمد بیشتری به سرمایه بیمه نامه ها افزوده خواهد شد . ممكن است در برخی از سال ها اضافه درآمد وجود نداشته باشد اما در سالهای متمادی مبالغ در خور توجهی به سرمایه بیمه نامه ها اضافه می شود . در بیمه نامه های بدون شركت در منافع نمی توان در سود شركت سهیم شد و سرمایه بیمه نامه به مقدار اولیه ثابت خواهد ماند . بیمه نامه های تمام عمر و بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز را می توان به شكل بیمه نامه های همراه با مشاركت در منافع و بدون مشاركت در منافع صادر كرد .با این حال ، بیشتر بیمه نامه ها همراه با مشاركت در منافع هستند . بیمه نامه های مقرری بیمه عمر ( سالیانه ) در بیمه نامه های مقرری بیمه عمر ،پرداخت مزایا به بیمه گذار از تاریخ توافق شده شروع می شود و به صورت دوره ای ادامه می یابد ، به بیان بهتر درآمدی منظم برای بیمه گذار برقرار خواهد شد . چنانچه قبل از تاریخ توافق شده برای دریافت مزایای سالیانه ، بیمه شده فوت كند ، تمام حق بیمه ها به بیمه گذار برگشت داده می شود . بعضی مواقع افراد ترجیح می دهند كه حق بیمه بیمه نامه های مقرری بیمه عمر را به طور یكجا بپردازند تا این كه بخواهند آن را به صورت دوره ای پرداخت كنند . بیمه نامه های مستمری بیمه عمر ( ماهانه ) این بیمه نامه ها را ، هم كارفرما و هم آنهایی كه به طور مستقل شغل آزاد دارند می توانند خریداری كنند . حق بیمه ها در طول سال های شاغل بودن پرداخت می شود و سرمایه بیمه نامه ها به صورت مستمری  از هنگام  بازنشستگی به بیمه شده پرداخت می شود . به جای دریافتی های ماهانه ، می توان سرمایه بیمه نامه را به صورت یكجا در هنگام بازنشستگی دریافت كرد . هم چنین ، می توان توافق نمود كه بعد از فوت بیمه شده مستمری به همسر وی پرداخت شود یا در صورتی كه بیمه شده قبل از بازنشستگی فوت كند شركت بیمه همه سرمایه را یكجا پرداخت كند . مقدار مستمری قابل دریافت ، به مبلغ حق بیمه های پرداخت شده وهم چنین درآمد سرمایه گذاری كه از محل حق بیمه ها انجام گرفته وابسته است . بیمه نامه های مستمری انفرادی ، برای افرادی كه مستقل هستند و شغل آزاد دارند ، اهمیت ویژه ای دارد ، زیرا آنان باید برای دوران بازنشستگی خود آینده نگری كنند بیمه نامه های مستمری بسیار متنوع و به صورت گسترده ای انعطاف پذیرند و قابلیت تغییر شرایط دارند .      فهرست مطالب   مقدمه فصل اول تاریخچه بیمه آسیا                                                                                   2 قصل دوم تقسیم بندی انواع بیمه                                                                               5 قرارداد بیمه                                                                                           8 بیمه نامه                                                                                                11 تعهدات بیمه گذار                                                                                   14 حدود تعهدات بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه                                        16 پرداخت حق بیمه                                                                                    17 بیمه آتش سوزی                                                                                     21 شکست شیشه                                                                                         24 بیمه تمام خطر مقاطعه کاران                                                                      28 اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک                                                       32 بیمه های مسئولیت مدنی                                                                           34 انواع بیمه مسئولیت مدنی                                                                          36 بیمه حمایت و پس انداز                                                                            57 بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز                                                           58 فصل سوم                                                                                             نمودار سازمانی بیمه آسیا                                                                           62 اهم وظایف و اختیارات و مسئولیتها در بخش اداره خسارت جانی                        63 ارتباط بین روژه مزبور با درس پروژه مالی                                                   64   فصل چهارم                                                                                           ثبت اسناد هزینه                                                                                     68 ثبت اسناد مطالبات                                                                                  68 وارد کردن اطلاعت پرونده ها                                                                   68 گرفتن استعلام از پرونده ها                                                                       69 صدور چک و تاییدیه پرداخت چک                                                           69 پرفراژ چک و تاییدیه پرداخت چک                                                           69 تهیه صورت مغایرت بانکی                                                                        70 تکمیل کردن دفتر حواله خسارت                                                                70 فصل پنجم                                                                                             خلاصه و نتیجه                                                                                       72 فصل ششم فرمهای دوره کارآموزی                                                                           73 منابع  
 • پاورپوینت تحلیل موزه ژائوجون چین #معماری و ppt
 • پاورپوینت تحلیل موزه ژائوجون چین شناسه محصول :99122 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 160 حجم فایل: 1935.529297 مگابایت
 • جهانگردی در جهان #مدیریت و doc
 • جهانگردی در جهان شناسه محصول :58742 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 267 حجم فایل: 0.165039063 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی علم بیونیک #معماری و pptx
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی علم بیونیک شناسه محصول :103988 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 639 حجم فایل: 1.3 مگابایت
 • پاورپوینت روان شناسی رفتار و تربیت کودکان یک ساله تا سه سال #روان شناسی و ppt
 • پاورپوینت روان شناسی رفتار و تربیت کودکان یک ساله تا سه سال شناسه محصول :103479 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 997 حجم فایل: 2.412694931 مگابایت
 • پاورپوینت اینترنت اشیاء چیست #علوم انسانی و pptx
 • پاورپوینت اینترنت اشیاء چیست شناسه محصول :100502 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 260 حجم فایل: 4228.799805 مگابایت
 • کاربرد سرکابل ها و مفصل ها در صنعت برق #برق و doc
 • کاربرد سرکابل ها و مفصل ها در صنعت برق شناسه محصول :59630 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 90 تعداد بازدید : 512 حجم فایل: 0.905273438 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *