بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت #مدیریت و doc

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

دانلود

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت #مدیریت و doc +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت   چکیده هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 43 سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان می باشد، اندازه گیری شد. از اطلاعات 18 شرکت صنعتی در سال 1393 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون سلسله مراتبی به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به 6 سهامدار با عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست های موثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آن ها در بلند مدت لازم است را توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکت ها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نماید. کلید واژه: مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان، عملکرد مالی و غیر مالی     فهرست مطالب بیان مسئله            3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق           5 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………6 سوالات تحقیق       7 فرضیه  های تحقیق:           8 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………9 فصل دوم: بررسی ادبیات و پیشینه موضوع        11 مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی ……………………………………………………………………..13 2-1- 1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………12  2-1-2 سیر تاریخی مسئولیت اجتماعی سازمان  13 2-1-3 تعریف مسئولیت اجتماعی        16 2-1-4- معنا و مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی   25 2-1-5 مسئولیت اجتماعی     27 2-1-6 انواع مسئولیت اجتماعی          30 2-1-7 ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت              32 2-1-8 دیدگاه های مسئولیت اجتماعی               34 2-1-9 مدل های مسئولیت اجتماعی سازمان ها    36 2-1-10 چارچوب تعیین استراتژی های مسئولیت اجتماعی سازمان   38 2-1-11مسئولیت اجتماعی فردی برای دستیابی به مسئولیت اجتماعی گروهی  39 2-1-12 نقش منابع انسانی در مسئولیت اجتماعی ……………………………. . …………………………….41 2-1-13 تاثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان …………………… ……………………………………….43 2-2-1 مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………..49 2-2-2 تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد   …………………………………………………50 2-2-3 مدل های ارزیابی عملکرد  ……………………………………………………………………..51 2-2-4 مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد  ………………………………………………………………….51 2-2-5 مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد  ………………………………………………………………53 2-2-6 ضرروت و اهمیت بازاریابی علمکرد  …………………………………………………….56 2-2-7 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی  …………………………………………………………..58 2-2-8 آثار رفتاری استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد  ……………………………………………60 2-2-9 معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد و مطالوبیت فرآیند  ……………………………………62 2-2-10 مسئولیت اجتماعی شرکت و کشورهای آسیایی ……………………………………………………62 2-2-11 مسئولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه سهامداران  …………………………………………63 2-2-12 اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ………………………………………………..64 2-2-13 عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ………………………………………………………65 2-2-14 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی و غیر مالی شرکت  ………………………………67 2-2-15 مسئولیت اجتماعی نسبت به مشتریان و عملکرد شرکت  …………………………70 2-2-16 مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به سرمایه گذاران و عملکرد شرکت ………………………..71 2-2-17 مسئولیت اجتماعی نسبت به محیط زیست و عملکرد شرکت  ………………………….72 2-2-18 مسئولیت اجتماعی نسبت به تامین کنندگان و عملکرد شرکت  ………………………………73 2-3 پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………….74 2-3-1 سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور  74 2-3-2 سابقه تحقیقات انجام شده در خارج کشور   79 2-4 چارچوب نظری تحقیق 82 فصل سوم: روش شناسی تحقیق ……………… ……………………………………………………84 3-1 مقدمه           85 3-2 متدلوژی پژوهش          85 3-3 جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری         86 3-4 ابزار گردآوری            87 3-5 روش جمع آوری داده ها 87 3-6 روایی و پایایی تحقیق    89 3-7 روش تجزیه و تجلیل اطلاعات     93 فصل چهارم          95 4-1 مقدمه           96 4-2 توصیف یافته های تحقیق            96 4-3 آزمون نرمال بودن داده های تحقیق  …………………………………………………….98 4-4 توصیف متغیرهای اصلی پژوهش و آزمون همبستگی ……………………………….99 4-4 آزمون رگرسیون سلسله مراتبی …………………………………………………………104 فصل پنجم ……………………………………………………………………………………109 5-1 مقدمه           110 5-2 تجزیه و تحلیل و پیشنهادات بر اساس آن  ………………………………………………111 5-3 محدودیت تحقیق          115 5-4 توصیه برای آینده         116 منابع ………………………………………………………………………………………………117 پیوست ……………………………………………………………………………………….135   فهرست جداول جدول 2-1 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان بر ساختار سازمان ………………………….33 جدول 2-2 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان  …………………………………………33 جدول 2-3 تاثیر اندزاه سازمان بر نسبت کارکنان اداری ………………………………..34 جدول 2-4 معرفی مدل های همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات با کسب و کار سازمان …………………….66 جدول 3-1 نوزیع سئوالات پرسشنامه اندازه سازمان …………………………………….94 جدول 3-2 توزیع سئوالات پرسشنامه استراتژی اکتشاف ……………………………………95 جدول 3-3 توزیع سئوالات پرسشنامه عملکرد سازمان …………………………………………………………………………95 جدول 3-4 توزیع سئوالات متغیرهای پرسشنامه و آلفای کرونباخ ………………………………………………………….98 جدول 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنس ……………………………………………………………………………………….102 جدول 4-2 توزیع فراوانی بر جسب سن …………………………………………………………………………………………103 جدول 4-3 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات ………………………………………………………………………………..104 جدول 4-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار …………………………………………………………………………………105 جدول 4-5 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………106 جدول 4-6 آزمون K-S ………………………………………………………………………………………………………………..107 جدول 4-7 میزان همبستگی بین فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ………………………………………………..108 جدول 4-8 میزان همبستگی بین استراتژی اکتشاف و عملکرد سازمانی ……………………………………………….109 جدول 4-9 میزان همبستگی بین معماری فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ……………………………………110 جدول 4-10 تحلیل واریانس ………………………………………………………………………………………………………..111 جدول 4-11 ضریب همبستگی و ضریب تعیین ………………………………………………………………………………112 جدول 4-12 آزمون دوربین واتسون ……………………………………………………………………………………………….113 جدول 4-13 تحلیل رگرسیون چند متغیره ……………………………………………………………………………………….114 جدول 4-14 جمع بندی آزمون فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………115   فهرست اشکال شکل 2-1 جایگاه معماری فناوری اطلاعات در استراتژی فناوری اطلاعات …………………………………………40 شکل 2-2 معماری فناوری اطلاعات در سه سطح …………………………………………………………………………….41 شکل 2-3 مزایای معماری فناوری اطلاعات در تقابل با چالش های آن ……………………………………………….42 شکل 2-4 چهار استراتژی معماری و تمرکز بر مزایای متفاوت …………………………………………………………..44 شکل 2-5 مزایای هر یک از استراتژی های معماری فناوری اطلاعات …………………………………………………45 شکل 2-6 ارتباط میان استراتژی کسب و کار و استراتژی و عملکرد ……………………………………………………48 شکل 2-7 استراتژِ های عام مایکل پورتر ………………………………………………………………………………………….60 نمایه 2-1 ویژگی های مهم ترین روش شناسی های طراحی فناوری اطلاعات ………………………………………49 نمایه 2-2 مدل همسویی استراتژیک هندرسن و ون کاترمن ………………………………………………………………..53 نمایه 2-3 مدل ایجاد همسویی ………………………………………………………………………………………………………..55 نمایه 2-4 گام بعدی در همسوسازی کسب و کار فناوری اطلاعات ……………………………………………………..56 مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….86   فهرست نمودار نمودار 2-1 سیستم عملکرد فردی ……………………………………………………………………76 نمودار 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنس …………………………………………………………102 نمودار 4-2 توزیع فراوانی بر حسب سن ……………………………………………………………103 نمودار 4-3 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات …………………………………………..104 نمودار 4-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار …………………………………………………………106     عنوان : بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت فرمت : doc تعداد صفحات : 156
 • پاورپوینت معرفی شغل خشکشویی #کسب و کار و pptx
 • پاورپوینت معرفی شغل خشکشویی شناسه محصول :85704 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 980 حجم فایل: 0.07421875 مگابایت
 • تأثير فرآيند خشك كردن بر روي واكنش ميلارد در پاستا #صنایع غذایی و doc
 • تأثير فرآيند خشك كردن بر روي واكنش ميلارد در پاستا شناسه محصول :98033 موضوع : صنایع غذایی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 11 تعداد بازدید : 623 حجم فایل: 74.58496094 مگابایت
 • پاورپوینت معرفی شغل کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی #کسب و کار و pptx
 • پاورپوینت معرفی شغل کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی شناسه محصول :85821 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 859 حجم فایل: 0.078125 مگابایت
 • پاورپوینت کتاب جامعه شناسي انحرافات اجتماعی تألیف دکتر جعفر سخاوت #علوم اجتماعی و ppt
 • پاورپوینت کتاب جامعه شناسي انحرافات اجتماعی تألیف دکتر جعفر سخاوت شناسه محصول :98566 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 170 تعداد بازدید : 318 حجم فایل: 1262.362305 مگابایت
 • پاورپوینت در و پنجره چوبی #عمران و ساختمان و ppt
 • پاورپوینت در و پنجره چوبی شناسه محصول :51142 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 673 حجم فایل: 0.748046875 مگابایت
 • پاورپوینت همه چیز درباره روتر #کامپیوتر و pptx
 • پاورپوینت همه چیز درباره روتر شناسه محصول :85866 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 639 حجم فایل: 0.170898438 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *