بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ، فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودنتیت #پزشکی و doc

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ، فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودنتیت

دانلود

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ، فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودنتیت #پزشکی و doc +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein  ، فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودنتیت   چكیده : زمینه : طی چند دهة اخیر به اهمیت بیماری‌های پریودنتال به عنوان عفونتی مزمن با تاثیرات سیستمیك بسیار  پرداخته شده است. یكی از مكانیسم‌های مطرح در زمینة چگونگی بروز عوارض سیستمیك بیماریهای پریودنتال، ایجاد تغییرات سرولوژیك در عوامل التهابی و انعقادی مرتبط با آترواسكلروز عروق قلبی و مغزی است. برای تأیید قطعی نقش پریودونتیت در بروز چنین تغییرات سرمی، ارزیابی نوسانات سطح مدیاتورهای التهابی به دنبال درمان پریودنتال منطقی خواهد بود. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی CRP، فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودونتیت پیشرفته انجام گرفت. مواد و روشها : این مطالعه cross – sectional یكسو كور، بر روی 32 بیمار مبتلا به پریودنتیت پیشرفته انجام گردید. این بیماران همگی از سلامت كامل برخوردار بوده و سابقة مصرف آنتی بیوتیكها و هر گونه درمان پریودنتال را ظرف 3 ماه گذشته نداشتند، BMI بیماران بین 27-20 همسو گردیده و وجود حداقل 15% نواحی با عمق پروب بیش از 5 میلی متر در همة بیماران الزامی بود. كلیة پارامترهای پریودنتال قبل و 4 ماه بعد از درمان اندازه گیری شد و برای كلیة بیماران درمان فاز I طی سه جلسه همراه با lavage محلول 1/0 درصد كلرهگزیدین انجام گردید. بیماران طی دو مرحله قبل و 4 ماه پس از مداخله درمانی تحت آزمایشهای Hs- CRP ، فیبرینوژن پلاسما و شمارش لكوسیتی قرار گرفتند. نتایج : در این بررسی كاهش معنی داری در سطح سرمی CRP با میانگین كاهشی معادل mg/l 609/0 و شمارش لوكوسیتی و نوتروفیل‌ها به ترتیب با میانگین كاهشی معادل    و   مشاهده شد. سطح سرمی فیبرینوژن علیرغم كاهش مختصر معنی دار نبود. كلیه پارامترهای پریودنتال بهبودی معنی داری نسبت به قبل از درمان نشان دادند. از درصد پاكت‌های 6-4 میلی متر بیش از 50% و پاكتهای  میلی متر 74% كاسته شد. تغییرات مشابهی در سطح چسبندگی كلینیكی حاصل آمد. نتیجه گیری : این مطالعه نشان داد كه درمان فاز یك پریودنتال در مبتلایان به پریودونتیت پیشرفته علاوه بر بهبود پارامترهای كلینیكی با كاهش سطح سرمی CRP، شمارش لوكوسیتی و نوتروفیل‌ها همراه است. تغییرات مشابهی در سطح سرمی فیبرینوژن ولی بدون اختلاف معنی دار آماری، حاصل گردید. بدین ترتیب می‌توان عنوان نمود كه درمان پریودنتال سبب كاهش بار  التهابی سیستمیك در بیماران می‌گردد. كلید واژه‌ها : بیماریهای اطراف دندان، پروتئین‌های فاز حاد، صاف كردن سطح ریشه، لوكوسیت.   فهرست مطالب   فصل اول : مقدمه و معرفی ……………………………………………………………………. 1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 سلامت دهان و دندان و سلامت عمومی ……………………………………………………………………………….. 3 بیماریهای پریودنتال ………………………………………………………………………………………………………………. 4 ماركرهای التهابی – CRP – ………………………………………………………………………………………………. 7 پروتئین فیبرینوژن پلاسما ……………………………………………………………………………………………………… 10 مكانیسم‌ افزایش ماركرهای التهابی ……………………………………………………………………………………….. 12 ماركرهای التهابی و بیماری‌های سیستمیك ……………………………………………………………………………. 14 گلبولهای سفید خون ………………………………………………………………………………………………………………. 17 CRP و بیماری پریودنتال ……………………………………………………………………………………………………. 19 شستشوی (irrigation) بالای لثه‌ای و زیر لثه‌ای ………………………………………………………………. 22 –        شستشوی پاكت‌ها در مطب ……………………………………………………………………………… 22 –        كارآیی (efficacy) ……………………………………………………………………………………….. 22 –        نتایج كلینیكی و میكروبیولوژیكی ………………………………………………………………………. 24 –        كاربرد موضعی مواد ضد میكروبی ……………………………………………………………………… 26 فصل دوم : مروری بر مقالات …………………………………………………………………. 34 فصل سوم : روش تحقیق………………………………………………………………………. 48 اصول انتخاب بیماران ……………………………………………………………………………………………………………. 49 معاینات كلینیكی و پریودنتال …………………………………………………………………………………………………. 50 روش درمان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 51 معاینات پاراكلینیكی و آزمایشگاهی ………………………………………………………………………………………… 52 محاسبة حجم نمونه، تعداد آن و تفسیر آماری داده‌ها ……………………………………………………………… 53 فصل چهارم : نتایج ………………………………………………………………………………. 58 فصل پنجم : بحث ………………………………………………………………………………… 72 بحث …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73     نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………… 76 فهرست منابع ……………………………………………………………………………………… 77   فهرست جداول   جدول 1 : تأثیر عفونت در بیماری ایسكمیك قلبی………………………… 28 جدول 2 : تاثیر عفونت پریودنتال در آترواسكلروز …………………………. ……………………………………….. 20 جدول 3 : عوارض قلبی عروقی و پریودنتال مرتبط با فنوتیپ مونوسیت / ماكروفاژ فوق العاده حساس …………………………………………………………………………                        ……………………………………….. 30 جدول 4 : آنتی بیوتیك‌های قابل استفاده موضعی كه بصورت رایج و تحقیقاتی برای درمان پریودنتال در دسترس می‌باشند. …………………………………………..                                                 ……………………………………….. 31 جدول 5 : زمان بندی مراحل درمانی………………………………………      ……………………………………….. 54 جدول 6 : جدول متغیرها …………………………………………………..          ……………………………………….. 55 جدول 7 : توزیع مشخصات دموگرافی در بیماران …………………….     ……………………………………….. 59 جدول 8 : یافته‌های آزمایشگاهی و مقایسة نتایج قبل و بعد از درمان ……………………………………… 60 جدول 9 : یافته‌های كلینیكی و مقایسة نتایج قبل و بعد از درمان     ……………………………………….. 62 جدول 10 : میزان كاهش عمق پروب و بهبود سطح چسبندگی بعد از درمان …………………………… 63 شكل 1 : پاتوژنز آترواسكلروز……………………………………………….        ……………………………………….. 32 شكل 2 : jet tip استاندارد……………………………………………….         ……………………………………….. 33 شكل 3 : Pik pocket tip …………………………………………….      ……………………………………….. 33 نمودار 1 : مقایسه میانگین سطح سرمی CRP قبل و پس از درمان ……………………………………… 64 نمودار 2 : مقایسه میانگین سطح سرمی Fibrinogen قبل و پس از درمان ……………………….. 65 نمودار 3 : مقایسه شمارش گلبولهای سفید خون قبل و پس از درمان ……………………………………… 66 نمودار 4 : مقایسه شمارش نوتروفیل‌های خون قبل و پس از درمان ……………………………………….. 67 نمودار 5 : توزیع فراوانی بیماران بر اساس تقسیم بندی CDC / AHA بر مبنای CRP قبل و پس از درمان…………………………………………………………..                            ……………………………………….. 68 نمودار 6 : مقایسه پلاك ایندگس قبل و پس از درمان………………….. ……………………………………….. 69 نمودار 7 : مقایسه خونریزی حین پروب قبل و پس از درمان …………………………………………………… 70 نمودار 8 : میانگین كاهش عمق پروب و بهبود سطح چسبندگی بعد از درمان …………………………… 71    
 • بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان #علوم تربیتی و doc
 • بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شناسه محصول :50794 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 133 تعداد بازدید : 829 حجم فایل: 0.262695313 مگابایت
 • پاورپوینت زندگینامه مهندس حسین شیخ زین الدین #معماری و pptx
 • پاورپوینت زندگینامه مهندس حسین شیخ زین الدین شناسه محصول :94239 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 216 حجم فایل: 1354.862305 مگابایت
 • جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك در نظام حقوقی #فقه و حقوق اسلامی و doc
 • جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك در نظام حقوقی شناسه محصول :59859 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 120 تعداد بازدید : 282 حجم فایل: 0.163085938 مگابایت
 • پاورپوینت بازار بورس نیویورک #حسابداری و ppt
 • پاورپوینت بازار بورس نیویورک شناسه محصول :73074 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 380 حجم فایل: 1.83203125 مگابایت
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بودجه‌بندی عملیاتی #علوم انسانی و docx
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بودجه‌بندی عملیاتی شناسه محصول :87022 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 61 تعداد بازدید : 205 حجم فایل: 0.069335938 مگابایت
 • پاورپوینت ویژگی های اصحاب یمین #علوم انسانی و pptx
 • پاورپوینت ویژگی های اصحاب یمین شناسه محصول :100571 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 232 حجم فایل: 4130.951172 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *