بررسی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان #علوم تربیتی و doc

بررسی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان

دانلود

بررسی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان #علوم تربیتی و doc +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت بررسی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان   نوجوانی دوره ای بین كودكی و بزرگسالی است كه او را با زنجیره ای از موانع تحولی و چالش های عدیده ای روبرو می‌سازد. درابتدا تكالیف طبیعی همچون تحول هویت و دستیابی به استقلال و سازگاری با همسالان وجود دارد. مرحله دوم گذر از كودكی به بزرگسالی است كه باتغییرات فیزیولوژیكی در بدن و تحول شناختی مشخص می‌شود. این مرحله زمانی است كه فرد نیازمند انجام نقش های اجتماعی در رابطه با همسالان و افرادی از جنس مخالف، انجام تكالیف مدرسه وتصمیم گیریهایی در رابطه با شغل می‌باشد (فرایدنبرگ[1]،1997). از آنجا كه تغییرات و وجود تكالیف متفاوت نوجوان رادر معرض استرس عدیده ای قرار می دهد، لزوم واهمیت سازگاری و كنار آمدن با این استرس ها در این دوره نمایان می‌گردد. با توجه به این مقدمه اندكی به راهبردها و مهارتهای كنار آیی می پردازیم. كنار آمدن، متشكل از پاسخهایی (افكار، احساسات واعمالی ) است كه فرد در برخورد با موقعیت های مشكل داری كه درزندگی روزمره و در شرایط خاص با آنها مواجه می‌شود، بكار می‌گیرد. گاهی اوقات مشكلات حل می شوند و گاه در تلاش فردی برای برخورد با محیط مورد اغماض قرار می‌گیرند (فرایدنبرگ، 1997). لازاروس[2] (1984) كنار آمدن را شامل كوششهایی به منظور سازگاری و انطباق با شرایط استرس آور در تلاش در جهت كاهش پیامدهای منفی ناشی از منبع استرس می داند. در زمینه كنار آمدن با استرس[3] ،دو شیوه اصلی كنار آیی وجود دارد. شیوه اول روش متمركز بر مسئله است یعنی فرد به استرس به عنوان موضوعی حل شدنی و هدف اصلی می‌نگرد و شیوه دوم روش متمركز بر هیجان است. یعنی فرد مشكل را حل نمی‌كند بل سعی در كاهش پیامدهای هیجانی مشكل دارد. شماری از محققین، افرادی را كه بوسیله كاهش دادن یا اجتناب كردن با استرس كنار آمده اند را با افرادی كه از راهكارهای بیشتر مقابله ای و یا هوشیارانه نظیر جمع آوری اطلاعات و اقدام به عمل استفاده نموده اند، مقایسه كردند (هولاهان[4] و موس[5]، 1987) . در مجموع تحقیقات نشان می دهد كه شیوه مقابله نسبت به اجتناب راهكار موفق تری است. افرادی كه مستقیما با مشكل مواجه می‌شوند نه تنها با احتمال بیشتری آن را حل می‌كنند بلكه برای تحت كنترل درآوردن استرس در آینده بهتر آماده می‌شوند. در واقع برخی پژوهشها معتقدند، اجتناب مزمن از مشكلات، افراد را در معرض خطر استرس افزوده و شاید مسائل مرتبط با سلامتی قرار دهد (گین[6]، 1995). مطالعه رود[7]، لونیسون[8] ، تیلسون[9] و سیلی[10] (1990) نشان داد كه كنار آیی مسئله مدار[11] (در جهت حل مسئله) با افسردگی ارتباطی نداشت، اما شیوه ناكار آمد گریز رابطه مثبتی با افسردگی همزمان داشته و نیز با سطوح بالاتر افسردگی در آینده بدنبال رویدادهای پراسترس كه در طی دو سال بعد رخ داد، همراه بود (گین، 1995). تفاوتهای فردی نقش مهمی را در فرایندهای استرس و كنار آمدن بازی می‌كنند یكی از این متغیرها خوش بینی است. خوش بینی[12] رابطه منفی با انكار و فاصله گرفتن از مسئله دارد. خوش‌بینی تمایل به استفاده از كنار آمدن مسئله مدار و پذیرش استرس زندگی به شیوه ای واقعی دارد (كاسیدی[13]، 1999). به عبارت دیگر عامل كلیدی كه افرادی كه بطو موثری با مشكلات كنار می آیند را نسبت به كسانی كه ممكن است چنین نباشند متمایز میكند، سبك اسنادی[14] آنهاست (آبرامسون[15] و همكاران 1978به نقل از كانینگهام[16]، 2001). اسنادها، نگرش ها ، باورها و ارزیابی‌هایی هستند كه مردم برای توصیف حوادثی كه برایشان اتفاق می افتد، بكار می برند. سبك اسنادی كه برای اولین بار در دهه1970 مطرح شد در حقیقت بر مدل درماندگی آموخته شده[17] افسردگی استوار است. اسناد كردن فرایندی منطقی و نظامدار است كه طی آن شخص با ارزیابی دقیق از یكسری اطلاعات ودلایل رفتار دیگران را تفسیر می‌كند. در بعضی موارد ممكن است اسناد صحیح باشد، اما واقعیت این است كه در بسیاری موارد این ارزیابی ها، با سوگیریهایی همراه است. در موارد عدیده ای، افراد اسنادهای اشتباه غیرواقعی، دررابطه با حوادث زندگی شان درنظر می‌گیرند و این اسنادهای اشتباه به نوبه خود استرس افزوده ومشكلات روانشناختی متعددی را ایجاد نموده و تداوم می بخشند. به عنوان مثال فردی كه از پایین بودن عزت نفس رنج می برد، مشكلات و موقعیت های منفی را بطور گسترده ای به دلایل درونی مثل عدم تلاش یاعدم توانایی و حوادث مثبت را به دلایل بیرونی مثل خوش شانسی و ساده بودن تكلیف نسبت می‌‌دهد، در حالی كه واقعیت چنین نیست. در حقیقت عزت نفس آنها به یك اسناد اشتباه آغشته شده است. بعبارتی عزت نفس آنها پایین است و هیج چیز حتی موفقیت های بزرگ هم نمی‌تواند آنرا بالا ببرد (بارون[18]،1992،به نقل از هیبت الهی, 1373). معمولا اسنادهای سببی در سه بخش طبقه بندی می شوند: 1-درونی بودن در برابر بیرونی بودن 2- پایداری در برابر ناپایداری 3- كلی بودن در مقابل خاص بودن برخی مطالعات نشان داده كه افراده افسرده در مقایسه با افرادعادی بیشتر از اسنادهای كلی، پایدار و درونی برای رویدادهای منفی و از اسنادهای خاص، ناپایدار و بیرونی برای رویدادهای مثبت زندگی شان استفاده می‌كنند. (ریكلمن[19] و هافمن[20]،1995). مدل درماندگی آموخته شده اصلاح شده، چنین می پندارد كه اینگونه افراد برای رویدادهای بد، عادت به پاسخ دادن با اسنادهای درونی ، ثابت و فراگیر و برای رویدادهای خوب، اسنادهای بیرونی، موقتی و خاص آن رویداد را دارند. از بعد نظری بنظر می رسد كه اسناد علی مقدم برانتخاب راهكارهای كنار آیی است. در این صورت انتظار می رود تغییر سبك اسنادی باید تغییراتی در شیوة كنار آمدن اثر بگذارد (كانینگهام و همكاران 2002). بر طبق مدل شی یر[21] و كارور[22] خوش بینی و بدبینی بعنوان انتظار پیامدهای تعمیم یافته مثبت و منفی تعریف می شوند و باور دارند كه این دو تعیین كننده های مهم سازگاری اند (شی‌یروكارور، 1985). به عبارتی خوش بینی با پیامدهای روانشناختی مثبت تر و در مقابل بدبینی با پیامدهای روانشناختی منفی تر رابطه دارد. در رابطه با سبك های كنار آیی نیز شواهد متقاعد كنندهای وجود دارد كه نشان می‌دهد سبك های كنار آیی پیش بینی كننده های مهم روانی هستند. مطالعات روی نوجوانان بطور ثابتی به این نتیجه رسیده كه حتی در موقعیت های غیر قابل تغییر ، افسردگی با سبك كنارآیی سازنده یا مسئله مدار رابطه ای معكوس و با سبك كنار آیی اجتنابی یا غیر سازنده رابطه مثبتی دارد (گلای شاو[23] و همكاران 1989، اباتا[24] وموس، 1991، سیفگ و كرنك[25]، 1993، گارمزی[26]، 1993، گانینگهام و واكر[27]، 1999 به نقل از كانینگهام 2002). آنها پیشنهاد كردند كه مداخلات پیشگیرانه آینده باید با تمركز بیشتر بر كاهش راهكارهای كنارایی غیر انطباقی در مقایسه با هدف معمول تر افزایش كنار آیی مسئله مدار باشد.   فهرست مطالب فصل اول ۱ مقدمه ۲ ۱-۱- بیان مساله ۳ ۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق ۸ ۱-۳- اهداف تحقیق ۱۲ ۱-۴- فرضیه های پژوهش ۱۳ ۱-۵- متغیرهای پژوهش ۱۳ تعریف اصطلاحات ۱۴ ۱-۶- تعاریف نظری‌و عملیاتی متغیرها ۱۴ ۱-۶-۱- مهارتهای مدیریت بر استرس ۱۴ تعریف عملیاتی ۱۵ ۱-۶-۲- سبک کنارآیی اجتنابی ۱۶ تعریف عملیاتی ۱۶ ۱-۶-۳- سبک اسناد منفی ۱۷ تعریف عملیاتی ۱۷ ۱-۶-۴- سلامت روانی ۱۷ تعریف عملیاتی ۱۸ ۱-۶-۵- دانش آموز ۱۸ ۱-۶-۶- پایه تحصیلی ۱۸ ۱-۶-۷- جنسیت ۱۸ خلاصه ۱۹ فصل دوم ۲۰ مقدمه ۲۱ ۲-۱- استرس یا فشارروانی ۲۱ ۲-۲- تعریف استرس ۲۲ ۲-۳- مدلهای استرس ۲۳ ۲-۳-۱- مدل محرک ۲۳ ۲-۳-۲- مدل پاسخ ۲۴ ۲-۳-۳- مدل تعاملی ۲۹ ۲-۴- ارزیابی های شناختی ۳۰ ۲-۵- استرس زاهای بالقوه ۳۲ ۲-۵-۱- فجایع ( وقایع آسیب زا ) ۳۲ ۲-۵-۲- تاثیر وقایع مهم زندگی ۳۳ ۲-۵-۳-گرفتاریهای روزانه ۳۴ ۲-۶- استرس نوجوانی ۳۷ ۲-۶-۱- تأثیر محیط ۴۰ ۲-۶-۲- نشانه های استرس در نوجوانی ۴۳ جدول ۲-۱: نشانه های استرس نوجوانی به نقل از فرایدنبرگ ۱۹۹۷ ۴۶ ۲-۷- تعریف کنار آمدن ۴۷ ۲-۷-۱-کنارآمدن از دیدگاههای مختلف ۴۸ ۲-۷-۲- نظریه لازاروس درباره کنارآمدن ۴۹ ۲-۷-۳- شیوه های مختلف کنار آیی ۵۱ ۲-۷-۴- مقیاس هایی از سیاهه شیوه های کنار آیی ۵۱ ۲-۸- عوامل موثر بر استرس و کنارآیی ۵۵ ۲-۸-۱- حمایت اجتماعی ۵۵ ۲-۸-۲- تفاوتهای فردی ۵۹ ۲-۸-۲-۱- شخصیت نوع A 60 ۲-۸-۲-۲- اضطراب و روان رنجورخویی ۶۱ ۲-۸-۲-۳- سخت رویی ۶۳ ۲-۸-۲-۴- خوش بینی در مقابل بدبینی ۶۵ ۲-۸-۳- عزت نفس ۶۶ ۲-۹- سبک اسناد ۶۸ ۲-۹-۱- سبک اسناد خوش بین/ بدبین ۷۱ ۲-۹-۲- سبک اسناد و رابطه آن با سلامت و سبک های کنارآیی ۷۲ ۲-۱۰- سلامت روان و ابعاد آن ۷۷ ۲-۱۰-۱- مفهوم سلامت روان ۸۲ جدول ۲-۲: مفهوم سازی وعملیاتی ابعاد سلامت و روانشناختی و اجتماعی ۸۵ ۲-۱۰-۲- بیماری روانی و سلامت روان : مدلت حالت کامل ۸۷ نمودار ۲-۱: بیماری روانی و سلامت روان؛ مدل حالت کامل (همان منبع، ص ۵۰) ۸۸ ۲-۱۱- آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس ۹۰ ۲-۱۱-۱- مقدمه ای بر استرس و کنارآیی ۹۱ ۲-۱۱-۲- راهکارهای ذهنی و عقلانی جهت کنارآیی با استرس ۹۴ ۲-۱۱-۳- روشهای فیزیکی کنار آمدن با استرس ۹۸ ۲-۱۱-۴- مهارتهای مطالعه، آمادگی برای امتحان و مدیریت بر زمان ۱۰۰ ۲-۱۱-۵- مهارتهای ارتباطی و میان فردی ۱۰۲ ۲-۱۱-۶- تقویت اعتماد به نفس،عزت نفس ومقابله با افسردگی و نگرانی ۱۰۴ ۲-۱۱-۶-۱- آموزش مجدد سبک اسناد در افسردگی ۱۰۷ ۲-۱۲- مروری بر پژوهشهای پیشین ۱۰۹ تحقیقات انجام شده در ایران ۱۰۹ رابطه سبک های اسناد و شیوه کنار آیی با استرس ۱۱۰ بررسی ها در زمینه شیوه های کنار آیی با استرس ۱۱۲ مروری بر پژوهشهای انجام شده در خارج ۱۱۴ ب) تحقیقات پیرامون راهکارهای کنارآیی: ۱۱۷ خلاصه ۱۲۱ ه – در پایان یافته های پژوهشی درایران و خارج آورده شد. ۱۲۱ فصل سوم ۱۲۲ مقدمه ۱۲۳ ۳-۱- جامعه آماری ۱۲۳ ۳-۲- نمونه پژوهش ۱۲۳ ۳-۳- شیوه نمونه‌گیری ۱۲۳ ۳-۴- ابزارهای اندازه‌گیری ۱۲۴ ۳-۴-۱- مقیاس کنارآیی نوجوانان ۱۲۵ سبک اول یا حل مشکل کنارآیی بارور ۱۳۰ سبک دوم، مراجعه به دیگران ۱۳۰ سبک سوم، کنار آمدن نابارور (اجتنابی) ۱۳۱ جدول ۳-۱: راهنمای نمره گذاری مقیاس کنارآیی نوجوانان ۱۳۱ نحوه نمره گذاری ۱۳۲ اعتبار و پایایی مقیاس کنارآیی نوجوانان ۱۳۴ ۳-۴-۲- مقیاس – R90-SCL 136 توصیف ابعاد ۹ گانه آزمون R – ۹۰ – SCL 139 داشتن این عقیده که بخاطر گناهانی که انجام داده اید باید مجازات شوید ۱۴۷ داشتن این عقیده که عیب و نقص مهم و جدی در بدن شما وجود دارد ۱۴۷ الف- شاخص ضریب ناراحتی (PSDI) 148 ب – علامت شناسی کلی علائم مرضی ( GSI) 149 ج – جمع علائم مرضی (PST) 149 نمره گذاری آزمون – R90-SCL 149 پایایی آزمون – R90-SCL 150 اعتبار آزمون – R90-SCL 151 ۳-۴-۳- پرسشنامه اسنادی در کودکان ونوجوانان ۱۵۳ روایی و اعتبار پرسشنامه ۱۵۵ جدول ۳-۲: نمرات پرسشنامه سبک اسنادی کودکان و پرسشنامه افسردگی(۰۰۱/۰) R ** و ۰۵/۰ < P، پایایی و ثبات پرسشنامه CASQ را درمطالعه پیترسون و سلیگمن (۱۹۸۴) نشان می‌دهد. ۱۵۵ جدول ۳-۳: پایایی نمرات پرسشنامه سبک اسنادی در کودکان بوسیله KR20 (هیبت‌ ‌الهی،۱۳۷۳) ۱۵۷ جدول۳-۴: کلید نمره گذاری پرسشنامه سبک اسناد کودکان (CASQ) (فرم ۳۶ سئوالی) موقعیتهای مثبت (Cp) 158 موقعیت های منفی (CN ) 158 مقیاس درونی بودن ۱۵۸ ۳-۵- روش اجرای پژوهش ۱۵۹ ۳-۶- طرح تحقیق ۱۶۰ ۳-۷- روشهای آماری در تحلیل داده ها ۱۶۱ خلاصه ۱۶۳ فصل چهارم ۱۶۴ ۴-۱- داده های توصیفی پژوهش ۱۶۵ گروه ۱۶۵ جدول ۴-۱: شاخص های توصیفی متغییر کسب کنار ایی اجتنابی گروه‌های آزمایش و گواه در مرحله پیش آزمون ۱۶۷ انحراف معیار ۱۶۷ نمودار ۴-۱: مقایسه میانگین‌ زیر مقیاسهای سبک کنارآیی اجتنابی در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پیش آزمونجدول ۴-۲: شاخص های توصیفی متغیر سبک کنارآیی اجتنابی گروه‌های آزمایش وگواه در مرحله پس آزمون ۱۶۹ جدول ۴-۲: شاخص های توصیفی متغیر سبک کنارآیی اجتنابی گروه‌های آزمایش وگواه در مرحله پس آزمون ۱۷۰ انحراف معیار ۱۷۰ آزمایش ۱۷۰ نمودار ۴-۲: مقایسه میانگین‌ زیر مقیاسهای سبک کنارآیی اجتنابی در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمونجدول ۴-۳: شاخص های توصیفی متغیر سبک اسناد منفی و زیر مقیاس‌های آن در مرحله پیش آزمون ۱۷۲ جدول ۴-۳: شاخص های توصیفی متغیر سبک اسناد منفی و زیر مقیاس‌های آن در مرحله پیش آزمون ۱۷۳ نمودار ۴-۳: مقایسه میانگین‌ سبک اسناد منفی و زیر مقیاسهای آن در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پیش آزمونجدول ۴-۴: شاخص های توصیفی متغیر سبک اسناد منفی و زیر مقیاس ها آن در مرحله آزمون ۱۷۴ جدول ۴-۴: شاخص های توصیفی متغیر سبک اسناد منفی و زیر مقیاس ها آن در مرحله آزمون ۱۷۵ نمودار ۴-۴: مقایسه میانگین‌ سبک اسناد منفی و ابعاد آن در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمونجدول ۴-۵: شاخص‌های توصیفی متغیر سلامت روان و ابعاد آن در مرحله پیش آزمون ۱۷۶ جدول ۴-۵: شاخص‌های توصیفی متغیر سلامت روان و ابعاد آن در مرحله پیش آزمون ۱۷۷ انحراف معیار ۱۷۷ آزمایش ۱۷۷ نمودار ۴-۵: مقایسه میانگین‌ زیر مقیاسهای فهرست ۹۰ نشانه مرضی در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پیش آزمونجدول ۴-۶- شاخص های توصیفی متغیر سلامت روان و ابعاد آن درمرحله پس آزمون ۱۷۹ جدول ۴-۶- شاخص های توصیفی متغیر سلامت روان و ابعاد آن درمرحله پس آزمون ۱۸۰ انحراف معیار ۱۸۰ آزمایش ۱۸۰ نمودار ۴-۶: مقایسه میانگین‌ زیر مقیاسهای فهرست ۹۰ نشانه مرضی در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون ۱۸۲ نمودار ۴-۷: مقایسه میانگین‌ متغیر سلامت روان در دو گروه آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون ۱۸۳ ۴-۲- آزمون فرضیه های پژوهش ۱۸۴ جدول ۴-۷: آزمون معناداری تفاوت میانگین‌ها در سبک کنارآیی اجتنابی در دوگروه آزمایش و گواه ۱۸۵ جدول ۴-۸: آزمون معناداری تفاوت میانگین های دو گروه (آزمایش وگواه) در زیرمقیاس‌های سبک کنارآیی اجتنابی ۱۸۵ جدول ۴-۹: آزمون معناداری میانگین های دو گروه آزمایش و گواه در کسب اسناد منفی ۱۸۸ جدول ۴-۱۰: آزمون معناداری میانگین های دو گروه آزمایش – گواه در زیر مقیاس‌های سبک اسناد منفی ۱۸۸ جدول ۴-۱۱: آزمون معناداری تفاوت میانگین های دو گروه آزمایش و گواه در متغیر سلامت روان ۱۸۹ از آنچه که از جدول ۴-۱۱ بر می آید می توان ملاحظه کرد، در متغیر سلامت روان، چون t مشاهده شده ۵۷/۳=مt در درجه آزادی ۶۸=df (در سطح معنی داری ۰۱/۰P<) معنادار است پس می توان نتیجه گرفت فرض صفر رد می شود و فرض محقق پذیرفته می شود. ۱۹۰ جدول ۴-۱۲: آزمون معناداری تفاوت میانگین های دو گروه آزمایش و گواه در زیر ابعاد فهرست ۹۰ نشانه مرضی ۱۹۱ خلاصه فصل چهارم ۱۹۴ فصل پنجم ۱۹۵ مقدمه ۱۹۶ ۵-۱- خلاصه و نتیجه گیری ۱۹۶ ۵-۲- بحث و جمع بندی (بحث دریافته ها) ۲۰۴ ۵-۳- محدودیت های پژوهش ۲۰۹ ۵-۴- پیشنهادات ۲۱۱ پیشنهادات بکار بسته: ۲۱۱ پیشنهادهایی جهت پژوهشهای بعدی: ۲۱۲ فهرست منابع فارسی ۲۱۳ برگه تکلیف خانگی: آگاهی از استرس روزانه ۲۲۱ فرم خودکنترلی هیجانی ( منطقی) ۲۲۳ روش حل مشکل ۲۲۵ راهنمایی ۱: ۲۲۷ راهنمایی ۲: ۲۲۸ ناخشنوی و افسردگی ۲۲۹ مقابله با نگرانی واضطراب ۲۳۴ ۱- اثرات نگرانی برتفکر ۲۳۴ ۲- تاثیر نگرانی براحساسات ۲۳۵ ۳- تاثیر نگرانی بررفتار ۲۳۵ ۴- تاثیر نگرانی بر بدن ۲۳۵ حل نگرانی ۲۳۶ مروری بر دوره شیوه های کنار آمدن با استرس ۲۳۸ آموزش تنفس و انبساط ۲۴۱ تنفس شکمی: ۲۴۱ تمرین ۱: ببینید چگونه نفس می کشید: ۲۴۱ تمرین ۲: تغییر تنفس از سینه فوقانی به شکمی ۲۴۲ تمرین ۳: تن آرامی پیشرفته (پیشرونده) ۲۴۲
 • پاورپوینت جزوه کامل درس تنظیم شرایط محیطی 2 #معماری و pptx
 • پاورپوینت جزوه کامل درس تنظیم شرایط محیطی 2 شناسه محصول :70518 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 280 حجم فایل: 0.31640625 مگابایت
 • فایل اتوکد دادگاه عالی عدالت #معماری و dwg
 • فایل اتوکد دادگاه عالی عدالت شناسه محصول :88372 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : dwg تعداد صفحات : 1 تعداد بازدید : 348 حجم فایل: 6.911132813 مگابایت
 • پاورپوینت احیای میدان عتیق #معماری و pptx
 • پاورپوینت احیای میدان عتیق شناسه محصول :67894 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 350 حجم فایل: 6.712890625 مگابایت
 • پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع TQM چیست #علوم انسانی و pptx
 • پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع TQM چیست شناسه محصول :100035 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 271 حجم فایل: 4419.223633 مگابایت
 • گزارش کاراموزی روشی برای مكان یابی عیب یابی كابل های برق قدرت #برق و doc
 • گزارش کاراموزی روشی برای مكان یابی عیب یابی كابل های برق قدرت شناسه محصول :54374 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 384 حجم فایل: 0.129882813 مگابایت
 • پاورپوینت تحلیل مدرسه معماری باهاس دسوا #معماری و ppt
 • پاورپوینت تحلیل مدرسه معماری باهاس دسوا شناسه محصول :96568 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 161 حجم فایل: 8.12 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *