آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تكنولوژی ناشی از جریان كالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران #اقتصاد و doc

آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تكنولوژی ناشی از جریان كالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

دانلود

آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تكنولوژی ناشی از جریان كالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران #اقتصاد و doc +دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز  بین المللی تكنولوژی ناشی از جریان كالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران   چکیده طرح:   با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده است , نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود. بدیهی است مشخص کردن اثرات سرریز تکنولوژی بین المللی ناشی از واردات این دسته از کالاها به کشور بر رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.همچنین از آنجا که تکنولوژی , دانش فنی و سرمایه انسانی از عوامل اساسی رشد کشورها در دهه های اخیر تلقی می شوند , لذا لازم است عوامل مو ثر بر افزایش دانش و تکنولوژی به عنوان متغیر های اثر گذار بر رشد اقتصادی , بطور ویژه ای مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرند که این تحقیق به دنبال این مساله است. این تحقیق با استفاده از مدلهای رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان واردات تجهیزات و ماشین آلات به ایران را بر روی  رشد اقتصادی بررسی نماید.در این جا کانال تاثیر گذاری روی رشد بدین ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت. در این پژوهش بمنظور بررسی اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای – سرمایه ای روی رشد اقتصادی از روشهای جدید تحلیل سریهای زمانی برای الگوسازی و برآورد استفاده شده است. الگوی مورد استفاده , الگوی تصحیح خطای برداری یوهانسون-جوسلیوس است. دوره مورد مطالعه 1358 تا 1383 می باشد. با استفاده از 3 متغیر درونزای رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت , رشد واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای و رشد سرمایه فیزیکی  و با استفاده از یك مدل AK  دو فرضیه زیر  مورد آزمون قرار گرفته اند: 1- رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات) روی رشد بلند مدت اثری ندارند. 2-در کوتاه مدت اثرات رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. نتایج حاصل از برآورد بلند مدت از  هر سه روش OLS (آزمون انگل-گرنجر), الگوی تصحیح خطای  برداری(  (VECM  و الگوی ARDL مبنی بر این مطلب است که مقادیر رشد با دو دوره وقفه اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد تولید نا خالص داخلی بدون نفت دارد. همچنین سرمایه فیزیکی و واردات , اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد دارد.نتایج برآورد یوهانسون نشان می دهد که افزایش یک درصد در سرمایه فیزیکی و واردات به ترتیب نرخ رشد تولید را به میزان 67  و 48 درصد تغییر می دهد که  این مطلب  تائید کننده  نتایج مدلهای قبلی است، بنابراین فرضیه اول رد می شود. همچنین با استفاده از توابع عکس العمل و الگوی تصحیح خطا نشان داده شد که علاوه بر تاثیر بلند مدت متغیر های ذکر شده , نوسانات این متغیرها نیز به تغییر در نرخ رشد تولید در کوتاه مدت خواهد انجامید.و از آنجائیکه ضریب سرعت تعدیل مربوط به نرخ رشد اقتصادی بالاست(حدود 62 درصد) , می توان گفت که هر گونه عدم تعادل بسرعت برطرف می شود، بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می شود. از سوی دیگر نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اثرات افزایش یک واحد واردات کالاهای واسطه ای بر رشد تولید نسبت به اثرات افزایش یک واحد سرمایه فیزیکی بسیار بیشتر است که می تواند ناشی از تکنولوژی همراه این دسته از کالاها باشد که در آنها متبلور است.به این ترتیب توجه به واردات این دسته از کالاها می تواند از طریق واردات تکنولوژی و بومی کردن آن به افزایش بازدهی سرمایه های فیزیکی در کشور منجر شود و از این رهرو می تواند یک عامل مثبت تلقی شود.   فهرست:   فصل اول:کلیات تحقیق 1-1- مقدمه. 1 2-1- تعریف مسئله. 2 3-1- فرضیات تحقیق.. 7 4-1- دلایل ضرورت و توجیه انجام طرح. 7 5-1- روش تحقیق.. 8 6-1- مشكلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشكلات.. 8 فصل دوم :مروری بر ادبیات موضوع. 10 2-1- مقدمه. 11 2-1-1- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی. 12 2-1-2- ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات تجارت بین الملل  15 2-2- روند واردات كالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران. 16 2-3- ابزارهای جهانی شدن. 18 2-3-1- تجارت بین الملل. 18 2-3-2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسایر جریان های سرمایه. 23 2-3-3- بین المللی شدن تولید. 25 2-3-4- تبادل تكنولوژی.. 26 2-4- شاخص های جهانی شدن. 27 2-4-1- شاخص سطح تجارت بین المللی. 28 2-4-2- شاخص ادغام تجارت بین الملل. 28 2-5- رابطة مبادله. 29 2-6- رابطة بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی.. 34 2-7- اهمیت كالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت در تولید. 36 2ـ8ـ مروری بر مطالعات انجام شده 37 2ـ8ـ1ـ مطالعات داخلی. 37 2ـ8ـ2ـ مطالعات خارجی. 39 2-9- مروری اجمالی بر تغییرات واردات و سیاستهای حمایتی. 45 2ـ9ـ1ـ تغییرات وزنی در ارزش واردات ایران بعد از انقلاب.. 45 2ـ9ـ2ـ سیاستهای محدود كنندة تجاری (سیاستهای حمایتی) 46 2ـ9ـ3ـ دلایل اتخاذ سیاستهای حمایتی. 47 2ـ9ـ3ـالف- دلایل اقتصادی.. 47 2ـ9ـ3ـ ب ـ دلایل غیر اقتصادی.. 47 2ـ9ـ4ـ ترتیبات اجرایی سیاست آزاد سازی تجاری.. 48 2ـ9ـ5ـ بررسی حمایتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای در ایران (دورة بعد از انقلاب) 49 فصل سوم:مروری بر ادبیات رشد اقتصادی.. 51 3-1 – مقدمه. 52 3-2- مروری بر تئوریهای رشد اقتصادی.. 52 3-2-1 – تئوریهای كلاسیك رشد 52 3-2-2- تئوری رشد هارود – دومار و تئوری های نئوكلاسیك رشد. 54 3-2-3 الگوی رشد و توزیع درآمد كالدور 57 3-2-4- تئوری رشد درونزا 59 3-2-4-الف- سرچشمه های رشد درونزا 60 3-2-4-ب – بحث همگرایی. 60 3-2-4-ج- گذر از رقابت كامل. 62 3-2-5- مدلهای رشد درونزا 65 3-3 – مروری بر كارهای انجام گرفته در جهان و ایران. 68 3-4 – ضمیمه : مدل رشد هارود – دومار 77 فصل چهارم: متودولوژی تحقیق.. 79 4-1-مقدمه. 80 4-2- روش شناسی سریهای زمانی و مفاهیم مربوطه. 80 4-2-1- تشریح الگوی تصحیح خطای برداری ‍(VECM) 83 فصل پنجم: برآورد مدل و نتیجه گیری.. 88 5-1- مقدمه. 89 5-2 معرفی متغیرها 90 5-3- برآورد مدل 90 5-3-1- آزمون های ریشه واحد 91 5-3-2- برآورد رابطه بلند مدت با روش OLS.. 93 5-3-3- روش یوهانسون – جوسلیوس 93 الف) تعیین مرتبه مدل VAR   94 ب) تخمین رابطه بلند مدت و استخراج بردارهای همجمعی به روش یوهانسون – جوسلیوس   95 5-5- الگوی با وقفه گسترده توزیع شده (ARDL) 98 5-6- مدل تصحیح خطاء 98 5-7- پویایی های كوتاه مدت.. 100 5-8- نتیجه گیری.. 101 5-8-1- نتایج تجربی بلند مدت.. 107 5-8-1- الف) نتایج برآورد روش OLS (آزمون انگل – گرنجر)…………………… 102 5-8-1-ب ) نتایج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون……………………… 102 5-8-2- روابط كوتاه مدت (پویایی های كوتاه مدت) 103 5-8-2-الف) توابع عكس العمل. 103 5-8-2-ب) الگوی تصحیح خطاء 103 5-8-3- توصیه های سیاستی. 104
 • پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16) #علوم انسانی و doc
 • پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16) شناسه محصول :69791 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 3 تعداد بازدید : 244 حجم فایل: 0.032226563 مگابایت
 • پاورپوینت نظریه شغلی گینزبرگ #روان شناسی و pptx
 • پاورپوینت نظریه شغلی گینزبرگ شناسه محصول :86425 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 2237 حجم فایل: 2.751953125 مگابایت
 • مقاله ترجمه شده مدل مکانیابی و تخصیص برای ارائه دهندگان خدمات با قابلیت کاربرد در سازمان غیرانتفاعی بهداشت و درمان #صنایع و docx
 • مقاله ترجمه شده مدل مکانیابی و تخصیص برای ارائه دهندگان خدمات با قابلیت کاربرد در سازمان غیرانتفاعی بهداشت و درمان شناسه محصول :97710 موضوع : صنایع فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 367 حجم فایل: 1308.37793 مگابایت
 • پاورپوینت تفاوت مردان و زنان در محیط کار #علوم اجتماعی و pptx
 • پاورپوینت تفاوت مردان و زنان در محیط کار شناسه محصول :92755 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 286 حجم فایل: 0.299804688 مگابایت
 • پروژه مالی شركت كارتن بهرام #حسابداری و doc
 • پروژه مالی شركت كارتن بهرام شناسه محصول :51917 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 570 حجم فایل: 0.080078125 مگابایت
 • پاورپوینت بررسی مسجد جامع اصفهان #معماری و pptx
 • پاورپوینت بررسی مسجد جامع اصفهان شناسه محصول :64110 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 311 حجم فایل: 1.036132813 مگابایت

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *